Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozšírenie odborných kompetencií praxou v zahraničí
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060600
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33498 €
Sumár projektu:Škola od začiatku jej založenia, pracuje na filozofii vrátiť remeslu hrdosť a vážnosť. Z tohto dôvodu zamestnávame skúsených pedagógov a spolupracujeme s firmami a odborníkmi z praxe tak, aby žiaci mali možnosť pracovať s najnovšími technológiami, ktoré vyžaduje automobilový a strojárenský priemysel. Škola sa snaží zabezpečovať prax so zamestnávateľmi v regióne pre žiakov 2. a 3. ročníkov, mnohým absolventom ponúknu prácu. Chceme pomôcť žiakom uplatniť sa v širšom geografickom priestore. Regionálni zamestnávatelia však nepracujú so zariadeniami, ktoré sú adekvátne potrebám zamestnávateľov v Európe a nie sú tak rôznorodé, ako sa používajú vo veľkých autoservisoch. Škola hľadá formy a aktivity ako žiakom umožniť odborný rozhľad. Ciele projektu: 1. Získať u žiakov praktické zručností automechanika a umožniť im rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností, nadobudnúť skúsenosti z odlišných postupov pri výkone profesie v iných krajinách 2. Získať vybrané vedomosti, zručnosti a kompetencie z používania špecializovaného koncernového náradia a prípravkov, získať nové praktické skúsenosti z opráv, detekovania, merania a diagnostikovania porúch špeciálnymi koncernovými zariadeniami firiem. Možnosť pracovať na strojoch a zariadeniach, ktoré sa v regióne nenachádzajú, ako napr. diagnostické zariadenie riadiacej jednotky a akčných členov automobilov 3. Získať odborné vedomosti, inovatívne metódy vyučovania v odbore automechanik u majstra OV, získať zručnosti pri praktickom výcviku a naučiť sa postupy pri vyučovaní na tomto zariadení 4. Zvýšiť jazykové kompetencie žiakov aj majstra OV z nemeckého jazyka 5. Upevniť a rozvinúť spoluprácu s partnerskou organizáciou, vytvárať užšiu spoluprácu pri odovzdávaní informácií o nových trendoch a odboroch vzdelávania a nových metódach pri vyučovaní a výcviku Krátkodobá mobilita učiacich sa v OVP (A1) Aktivity sa zúčastní 8 žiakov učebného odboru autoopravár-mechanik, z toho 4 z druhého a 4 z tretieho ročníka v dĺžkach po 4 týždne (26 dní + 2 dni na cestu). Mobilita sa bude realizovať v Autohaus Soucek, München, Deutschland, v 3 nezávislých turnusoch. Ich potrebou je získať zručnosti pri výkone diagnostických činností na špeciálnych strojoch a zariadeniach. Vzhľadom k situácii, že škola nemá možnosti poskytnúť prax na špecifických strojoch a zariadeniach vo vlastných dielňach, ani u mnohých regionálnych zamestnávateľov. Projekt napĺňa potrebu žiakov získať zručnosti na strojoch a zariadeniach a poznať technologické postupy zamerané na obsluhovanie diagnostického zariadenia pre diagnostiku riadiacich jednotiek a akčných členov automobilov a následne schopnosť identifikovať chybu a navrhnúť spôsob jej odstránenia. Odborná príprava zamestnancov - pracovná stáž (A5) Aktivity sa zúčastní jeden majster OV vyučujúci odborný výcvik v 2.a 3. ročníku učebného odboru autoopravár-mechanik. Je nevyhnutné, aby majster pripravujúci žiakov získal odborné vedomosti, praktické zručnosti na strojoch, ktoré súvisia s učivom z diagnostiky riadiacich jednotiek automobilov a akčných členov automobilov a nadväzuje na aktivity, ktoré vyučuje v dielňach školy. Je potrebné, aby majster poznal inovatívne metódy z praxe a prevzal skúsenosti dobrej praxe v zahraničí a následne ich preniesol do svojho metodického postupu. Získavaním vedomostí o najnovších spôsoboch diagnostikovania porúch, poznaním zariadenia na diagnostiku, rozšíri si odborné vedomosti, zvýši sa jeho kvalifikovanosť pre odborný výcvik a zabezpečí prenos vedomostí na žiakov. Dopady na účastníkov: - získajú odborné vedomosti a zručnosti z niektorých činností autoopravára-mechanika na koncernových diagnostických prístrojoch a zariadeniach - získajú skúsenosti z rozhodovania sa pri riešení problémov ktoré odhalila diagnostika a následnej opravy automobilov - získajú odborné vedomosti a zručnosti v diagnostike riadiacich jednotiek automobilov a akčných členov automobilov - detailne spoznajú koncernové diagnostické zariadenie a jeho súčastí, možnosti využitia - spoznajú technologické postupy pri práci s týmto zariadením a didaktiku výučby - spoznajú inovatívne metódy výučby v odbornom výcviku Dopady na školu: - návrh na zmenu a rozšírenie učebných osnov na základe skúseností pedagogického zamestnanca - zlepšenie výučby praktických činností po odbornej a metodickej stránke, tým aj zlepšenie pripravenosti žiakov pre prax - upevní medzinárodné partnerstvo, internacionalizáciu vyučovania zavádzaním metód prípravy žiakov v rámci duálneho vzdelávania
Koordinátor:Súkromná SOŠ Hliník nad Hronom
Hliník nad Hronom