Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stredná priemyselná škola Samulea Mikovíniho - škola s európskym rozmerom
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060601
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:61605 €
Sumár projektu:Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho - škola európskeho rozmeru Okrem zlepšenia zamestanteľnosti našich absolventov na európskom trhu práce, týmto projektom chceme zlepšiť aj postavenie našej organizácie medzi ostatnými odbornými školami v regióne posilnením jej európskeho rozmeru. Toto chceme dosiahnuť pravidelnou účasťou našej školy na európskych projektoch, využívaním všetkých príležitosti, aby sa naši študenti, ktorí sú najmä z vidieckeho prostredia a často aj zo skromnejších sociálnych pomerov dostali do sveta vyspelej Európy. Mobility študentov, ktoré sú v tomto roku hlavnou náplňou projektu tiež významne prispievajú k prepájaniu praxe zo školou a hlavne výukou, keďže vďaka našej účastí na mobilitách sa dozvedáme, čo európsky trh práce požaduje, načo reagujeme modifikáciami a inováciou vzdelávacích plánov. Tento rok máme v úmysle viac zapojiť perspektívnych a jazykovo vybavených odborných učiteľov do prípravy a manažmentu mobilít, čím sa okrem odborných zvyšujú aj ich manažérske schopnosti a iniciatíva do zapájania sa do ďalších európskych projektov a iných foriem medzinárodnej spolupráce s cieľom, aby v budúcom roku sami išli na rôzne mobilitné pobyty jednotlivcov.Vďaka minuloročnej mobilite odbornej učiteľky chemických predmetov sa rozbehla nová spolupráca s partnerskou školou, kam plánujeme tento rok vyslať 10 študentov a očakávame, že počas ich tejto mobility sa dosiahne dohoda o tom, že ich študenti absolvujú mobilitu u nás v roku 2021, čo vnímame ako úžasný synergický efekt mobility jedného zamestnanca. Túto mobiltu si už prakticky manažuje táto vyučujúca sama. Spolu plánujeme realizovať tri mobility, do Španielska, Írska a Českej republiky, kde vyšleme 10 študentov do každej krajiny. Mobilít sa zúčastnia študenti odborov biotechnológia a farmakológia, grafický dizajn, odevné návrhárstvo a reštaurovanie starých tlačí. Biotechnológovia pocestujú do Španielska a českej partnerskej školy. V Španielsku budú pracovať v dvoch firmách, kde si odskúšajú nové metódy a laboratórne postupy s modernými prístrojmi, ktorými naša škola nedisponuje. V českej škole budú študenti pracovať bok po boku so svojimi českými rovesníkmi v laboratóriách školy a motivačnom vedeckotechnickom centre, kde budú vykonávať analýzy a učiť sa rôzne postupy na moderných prístrojoch, ktorými naša škola nedisponuje. Grafickí dizajnéri v Španielsku i Írsku budú pracovať na dizajne marketingový objektov ako sú logá, brožúry, vizitky, perá a tričká v rôznych reklamných agentúrach, kde by sa mali zdokonaliť v používaní softwerov a naučiť sa pracovať s rôznymi tlačiarenskymi technológiami používanými v modernej reklamnej praxi. Módni návrhári v Španielsku budú pracovať na príprave modelov pre významnú módnu prehliadku prenášanú španielskou televíziou, na ktorej sa aj priamo zúčastnia ako asistenti pri organizovaní prehliadky a obliekaní modelov. Priamo na modeloch budú prispôsobovať šaty a robiť posledné úpravy, čo bude pre nich jedinečná skúsenosť. Reštaurátori knižných väzieb a starých tlačí budú v Írsku pracovať v reštaurátorskych dielňach, kde sa naučia moderné techniky a spoznajú prístroje používané pri reštaurovaní reálnych historických objektov. V prípade všetkých týchto mobilít je nezanedbateľným prínosom aj skúsenosť práce v zahraničnej firme, spoznávanie pracovnej a firemnej kultúry v zahraničí, spoznávanie rôznych spôsobov podnikania v v ich odboroch, čo by z dlhodobého hľadiska mohlo byť inšpiráciou pre ich vlastné podnikateľské aktivity v budúcnosti. Pre celkový úspech projektu sú však najdôležitejšie diseminačné aktivity na úrovní školy, mesta a regiónu, ktoré sme naplánovali tak, aby samotní študenti, ktorí sa mobilít zúčastnia boli hlavnými komunikátormi toho, čo im mobilita dala. Okrem klasických aktivít ako sú nábory, dní otvorených dverí, burzy stredných škôl, celoškolskej akcie "Mobilita moja šanca", novinových článkov a webovej stránky školy budeme na disemináciu aktívne využívať aj sociálne siete. Týmito projektovými aktivitami chceme dosiahnuť postavenie modernej, európskej vzdelávacej inštitúcie reflektujúcej potreby praxe a vynikajúcej medzi ostatnými školami v regióne pridanou hodnotou v podobe kvality vzdelávania, inovácií a aktívnej spolupráce s európskymi inštitúciami a v neposlednom rade aj renomovanými akademickými tradíciami.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Banská Štiavnica