Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničná odborná stáž - príprava na uplatnenie na európskom trhu práce.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060605
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:142925 €
Sumár projektu:Náš projekt je zameraný najmä na skvalitňovanie a inovovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorého pozitívny dopad sa odzrkadlí v úspešnom presadzovaní sa absolventov SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene na európskom trhu práce. Tematicky sleduje moderné zmeny a trendy v európskej gastronómii a hotelierstve, pričom kladie dôraz i na rozvoj jazykových, odborných a sociálnych kompetencií mladých účastníkov ale i odborných pedagogických zamestnancov, ktorí sú v pozícii sprevádzajúcich osôb. Účastníkmi projektu bude spolu 26 mladých ľudí vo veku 16-19 rokov, v počiatočnej odbornej príprave zo študijných odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, MRCR a učebných odborov kuchár, čašník, servírka, cukrár. Projekt reaguje nielen na súčasné potreby a nároky moderného odborného vzdelávania a prípravy, ale účastníci zahraničných stáží budú mať možnosť spoznať a „zažiť“ duálny systém vzdelávania, ktoré škola zaviedla od šk. roku 2017/18. K hlavným cieľom projektu patrí: - inovácia odborných vedomostí, zručností a kompetencií žiakov v počiatočnej odbornej príprave; MOV a odborných pedagogických zamestnancov - spoznávanie duálneho školského systému, jeho porovnanie so systémom odborného vzdelávania na Slovensku, výmena skúseností a európska spolupráca v oblasti odborného vzdelávania - prehĺbenie odborných jazykových zručností a komunikačných kompetencií účastníkov - porovnanie tradičnej a modernej gastronómie európskych národných a regionálnych kuchýň (slovenská vs. nemecká/rakúska/maltská kuchyňa; kuchyne regiónov Durínsko a Baden-Wuerttemberg) - spoznávanie organizácie práce v malých, stredných podnikoch i vo veľkých hotelových reťazcoch - spoznávanie nových kultúr, zvykov, tradícii a mentality multikultúrnej spoločnosti - rozvoj samostatnosti a zodpovednosti mladých ľudí, práca v tíme, prispôsobovanie sa novým podmienkam - porovnávanie rozdielneho a hľadanie spoločného v poskytovaní služieb hosťom a prístupu k hosťovi Medzi hlavné aktivity projektu patrí: I. Stáže žiakov OVP v zahraničí (Malta, Marsascala, august, september 2019) II. Stáže žiakov OVP v zahraničí (Nemecko, Jena, október - december 2019) III. Stáže žiakov OVP v zahraničí (Nemecko, Stuttgart, október-december 2019) IV. Stáže žiakov OVP v zahraničí (Rakúsko, Lofer, január-marec 2020) Súčasťou zahraničnej odbornej stáže je aj schopnosť získané odborné vedomosti a zručnosti spracovať, využiť priamo na pracoviskách odb.výcviku napr. ako odborný učebný materiál. Mladí ľudia nadobudnuté odborné zručnosti spracujú vo forme powerpointovej prezentácie, ktorá im bude slúžiť ako učebná pomôcka, ktorú môžu použiť na MS a ZS, a zároveň tieto materiály budú slúžiť aj pre ostatných žiakov školy. Odborná stáž v zahraničí je plne uznávanou a v celom rozsahu započítanou súčasťou ODV, definovaného v ŠkVP školy. V regionálnom rozmere prispeje odborná stáž mladých ľudí k naplneniu cieľov, akými sú zvyšovanie úrovne odborného vzdelávania v oblasti gastronómie, hotelierstva a služieb, prispeje k rozvoju CR, znižovaniu nezamestnanosti v regióne, pozitívne ovplyvní motiváciu mladých ľudí pre svoje povolanie. Dospelí účastníci (MOV a odborní pedagogickí zamestnanci) získajú účasťou na aktivitách projektu v rámci nadnárodnej spolupráce vedomosti, zručnosti a kompetencie týkajúce sa najnovších poznatkov z odboru gastronómie a hotelierstva, prehľad o inovatívnych metódach a technologických postupoch pri príprave moderných jedál a prispejú tak k zvyšovaniu svojej odbornej kvalifikácie a následne i k zvýšeniu kvality školy. Všetky nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie budú účastníkom – mladým ľuďom v počiatočnej odbornej príprave uznané a ohodnotené vo forme ECVET-u, navyše dostanú Europass a certifikát/posudok od zamestnávateľa.
Koordinátor:Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zvolen