Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Zdokonaľme svoje zručnosti na Sicílii"
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060606
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27208 €
Sumár projektu:Projekt, ktorý pripravujeme na základe skúsenosti z minulosti, je zameraný na 2 učebné odbory: kuchár a záhradník. Je pripravený pre 10 žiakov, z toho 6 žiaci odboru kuchár a 4 žiaci odboru záhradník. Cieľom je zvýšiť odbornosť žiakov a ich uplatnenie na domácom a európskom trhu práce. Posledné projekty mali veľký prínos a dopad na žiakov ako aj pre kľúčových zamestnancov. Žiaci mali možnosť naučiť sa nové metódy, techniky, oboznámiť sa s moderným materiálno technickým zabezpečením a vybavením prevádzok. Účastníci projektu rozšírili svoje poznatky, zmenili prístup k výučbe cudzieho jazyka, stali sa samostatnejší, zlepšili svoju dochádzku, zamerali sa na štúdium odborných predmetov v snahe zapojiť sa do ďalších projektov. Účastníci sa snažili presvedčiť spolužiakov, že skúsenosti, zručnosti, Certifikát a Europass mobility pomôžu im uplatniť sa na trhu práce. Miesto odbornej praxe je mestečko Barcelona Pozzo di Gotto. Komunikatívnym jazykom je anglický jazyk a čiastočne taliansky, ktorého základy si osvoja študenti po schválení projektu a získaní grantu. Súčasťou mobility bude zdokonalenie v anglickom a talianskom jazyku a osvojenie si fráz, s ktorými sa budú stretávať na pracoviskách. Cieľovou skupinou sú žiaci, ktorí sa chcú stať perfektnými a zdokonaliť sa v svojom odbore . Prínos bude aj pre učiteľov a majstrov, ktorí obohatia praktické vyučovanie. Odborná prax sa bude realizovať v reštauráciach, pizzériach. Veľmi dôležitá bude tím bildingová práca, ktorá je veľmi dôležitá na zlepšenie výsledkov práce, ale tiež samostatnosť. Účasťou na projekte zdokonalia sa v odbore, zlepšia sa ich schopnosti a sebavedomie. Budú racionálni pri pracovných postupoch. Cieľom mobility v odbore kuchár bude: - spoznať najprestížnejšiu taliansku kuchyňu, ktorou je sicílska, odzrkadľujúca grécky, arabský a španielsky vplyv - zdravá výživa, zdravý životný štýl - obohatiť menu o plody mora, o ktorých v minulosti žiaci nepočuli, takže mali by možnosť ich nielen spoznať, ale aj spracovávať a pripravovať z nich špeciality - oboznámiť sa s vybavením kuchyne a prípravou jedál na sicílsky spôsob - logistika zameraná na čerstvé, zdravé suroviny - spoznať variabilitu prípravy jedál sicílskej kuchyne - zdokonaliť svoje zručnosti v oblasti varenia a prípravy jedál - pripraviť talianske jedlá z múky, cestovín,morských plodov, syrové špeciality a polievky, zložité šaláty a múčniky - pochopiť dôležitosť hygieny a používanie OOPP na pracovisku Cieľom mobility v odbore záhradník : - spoznať špecifiká subtropického pásma, svet sicílskych rastlín a drevín a charakterizovať pripravené pracovisko - zdokonaliť zručnosti v záhradníctve - naučiť sa pestovať citrusy a olivovníky, figy - zdokonaliť sa v spôsobe pestovania feferónov - poznatky z pestovania figovníkov uplatniť na domácom trhu - osvojiť si pestovanie paliem v črepníku, chrániť rastliny pred škodcami, vybrať vhodný substrát Cieľom mobility oboch skupín bude: - zvýšiť záujem o štúdium učebných odborov zatraktívniť učebné odbory - získať nové schopnosti, zručnosti, skúsenosti a kompetencie v odboroch, ktoré študujú - zdokonaliť vedomosti žiakov, učiteľov a majstrov, ktorí budú účastníkmi projektu, v anglickom a talianskom jazyku - učitelia a majstri na základe monitoringu budú môcť transformovať a dopĺňať do tématických plánov špecifiká a obohatiť teoretickú a praktickú stránku vyučovania - prínos nielen pre účastníkov vysielajúcej krajiny, ale aj prijímajúcej krajiny, a to tak, že študenti odprezentujú slovenskú gastronómiu a pripravia bryndzové halušky, spojené s ochutnávkou - kreativita, asertivita, kooperácia a tolerancia - adaptabilita v novom cudzom prostredí - šíriť záujem o mobilite medzi študentmi - zviditeľniť našu školu a motivovať žiakov základných škôl, aby pokračovali v štúdiu na našej škole - presadzovať myšlienku, že "Remeslo má zlaté dno" - inovácia technológií - pridanou hodnotou je rozvíjanie a zdokonalenie jazykových odborných kompetencií - stáže sú súčasťou vzdelávacieho procesu - pridaná hodnota - tímová práca - získať Europass mobility a Certifikát s medzinárodnou platnosťou - spoznať Sicíliu, históriu, pamätihodnosti, kultúru, mentalitu národa a ich zvyky a tradície - rozšíriť spoluprácu a vytvoriť dlhodobú spoluprácu so zahraničím - výmena skúsenosti medzi oboma partnermi - byť uznávaným špecialistom a euroobčanom - špecifický cieľom je prepojenie teoretického štúdia žiakov v škole s praktickou činnosťou vo firmách - zámerom je zapojiť žiakov do prosperujúcich firiem, a to do prípravného a výrobného procesu s cieľom súkromného podnikania Okrem cieľov zameraných na prínos pre našu školu prínosom tohto projektu je aj dopad na prijímajúcu organizáciu, ktorá našou účasťou si rozšíri klientelu, viac sa zviditeľní a prehĺbi internacionálne vzťahy. V budúcnosti možno zamestná práve našich žiakov. V minulosti žiaci našej školy sa zúčastnili projektov Erasmus+ KA1 a KA2 a malo to pre nich enormný prínos.
Koordinátor:Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Košice