Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita, cesta k úspechu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060609
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29078 €
Sumár projektu:Úspešný projekt je investíciou do vedomostí, zručností a kompetencií a prospech z neho môžu čerpať jednotlivci, organizácie, inštitúcie a v neposlednom rade spoločnosť, pretože prispeje k rastu odbornosti a zamestnanosti, zabezpečí rovnosť, prosperitu a sociálne začlenenie v Európe i mimo nej. Cieľom projektu s názvom „Mobilita, cesta k úspechu", je zvýšenie odborných, jazykových a podnikateľských kompetencií, zvýšenie uplatnenia a zamestnanosti absolventov na domácom i európskom trhu práce, dosiahnutie lepšej kvality vzdelávania a kvality školy, zníženie multikultúrnych rozdielov, zvýšenie flexibilnosti a pracovnej motivácie, porovnania metód a výsledkov vzdelávania v zúčastnených krajinách - Slovenska a Lotyšska K očakávaným výsledkom projektu, ktorý je zameraný pre žiakov patria: - dosiahnutie lepších vzdelávacích výsledkov, najmä v odborných predmetoch, - zvýšenie záujmu o štúdium vo svojom odbore, - zlepšenie komunikácie v anglickom jazyku a rozšírenie jazykových kompetencií, - zlepšenie interkultúrneho obzoru a povedomia, - dosiahnutie lepšieho uplatnenia a statusu na trhu práce, - zvýšenie samostatnosti a sebadôvery, ktoré uľahčia adaptovanie sa v novom prostredí, - lepšiu informovanosť o európskom projekte, jeho možnostiach, financovaní a hodnotách EÚ. Pri úspešnosti projektu sa stáže zúčastní skupina 12 žiakov z UO kaderník, manikér-pedikér, ŠO kozmetik, kaderník-vizážista, NŠ vlasová kozmetika a 2 sprevádzajúce osoby – MOV. Účasťou na stáži sa predpokladá rozšírenie si praktických zručností v jednotlivých odborov nasledovne: Kaderník a kaderník-vizážista: progresívne techniky dámskych strihov vlasov, možnosti farbenia, odfarbovania a melírovania vlasov, techniky denných, svadobných, spoločenských a súťažných účesov, dekorácie tváre a tela. Kozmetik: techniky kozmetického ošetrenia pleti pomocou kozmetických prístrojov a kozmetických prípravkov, ktoré v danej krajine používajú, dekoratívne líčenie tváre a tela divadelné a večerné a 3D make-up. Manikér-pedikér: techniky ošetrenia rúk a nôh, nechtovú modeláž a techniky zdobenia nechtov. Cieľom projektu je reagovať na potreby žiakov ako i na potreby trhu práce. Od projektu očakávame zlepšenie odborných, jazykových a podnikateľských kompetencií, ktorými chceme dosiahnuť vyššiu zamestnateľnosť a uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, otvoriť absolventom dvere do sveta práce. Realizáciou projektu je možné odstrániť komunikačné, sociálne, etnické, multikultúrne bariéry a následne využiť možnosti pracovného priestoru. Projekt plánujeme realizovať v PIKC RIGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS, v Lotyšskej Rige. Uvedená škola pripravujú žiakov v odboroch kaderník, vizážista, kozmetik, manikér i pedikér, čo nám umožní navzájom si porovnať jednotlivé techniky práce, metódy vyučovania a vzdelávacie programy. Novým pracovným prostredím, v ktorom sa bude realizovať praktická časť budú dielne a školské salóny danej školy. Počas stáže žiaci navštívia príslušné salóny v meste Riga, čím nadobudnú ucelenú a mnohostrannú predstavu o pracovnom režime a organizačných štruktúrach daných odborov v Lotyšsku. Každodennou komunikáciou v angličtine, ktorá je komunikačným jazykom v danej krajine si zdokonalia svoje jazykové znalosti. Okrem odborných a jazykových zručností nadobudnú samostatnosť a organizačné schopnosti, ktoré môžu uplatniť v rámci podnikateľských kompetencií. Uvedené mobility sa uskutočnia v mesiacoch III. - IV. 2020. Po výbere účastníkov a náhradníkov bude nasledovať odborná, jazyková, kultúrna a bezpečnostná príprava budúcich účastníkov, ktorá sa bude realizovať od IX.2019 do III.2020 v triedach, učebniach a salónoch školy. Zodpovedné osoby vypracujú potrebnú agendu ako sú prac. programy, zmluvy s účastníkmi, záväzky ku kvalite a pripravia na podpis zmluvu pre projektového partnera a zabezpečia praktické a logistické náležitosti týkajúce sa dopravy, ubytovania, stravovania, poistenia, náplne voľnočasových aktivít. Sprevádzajúce osoby sa budú podieľať na mentoringu a monitoringu zo strany vysielajúcej organizácie. V závere stáže zhodnotia priebeh a dosiahnutie výsledkov mentori a koordinátori projektu. Účastníkom stáže budú odovzdané certifikáty uznania nadobudnutých zručností Europass mobilita. Po návrate zo stáží účastníci aj sprevádzajúce osoby vypracujú záverečné správy účastníkov stáže, prezentácie a propagačný materiál, ktorý sa využije pri diseminácii výsledkov stáže. Pri prezentovaní projektu sa vyzdvihne financovanie projektu z prostriedkov EÚ, čím sa stáva stáž dostupná i pre minoritné skupiny zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Projekt bude mať pozitívny dopad na: - účastníkov stáže z hľadiska nadobudnutia nových vedomostí a zručností, - lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce, - rozvoj jazykových kompetencií - lepšie postavenie školy, - lepšiu kvalitu vzdelávania, - život v multikultúrnom prostredí. Výsledky vzdelávania sa použijú pri koncepcii pripravovaného vzdelávacieho programu.
Koordinátor:Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
Bratislava