Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie odborných kompetencií v technických odboroch
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060611
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:55217 €
Sumár projektu:Zhrnutie projektu. V súčasnosti všade okolo nás na slovenskom trhu práce rezonuje dopyt po kvalifikovaných absolventoch technických odborov. Zvyšovať počet a odbornosť svojich študentov sa snaží aj Stredná odborná škola technická v Tlmačoch. Jedným z prostriedkov zvyšovania praktickej pripravenosti absolventov sa stali odborné stáže žiakov v rámci programu Erasmus+. Projekt kľúčovej akcie KA1 s názvom „Zvyšovanie odborných kompetencií v technických odboroch“ zahŕňa realizáciu troch dvojtýždňových stáží pre 30 žiakov študijných odborov a jednej stáže učiteľa odborných predmetov SOŠ technickej v Tlmačoch. Odbornej stáže sa zúčastnia študenti druhých a tretích ročníkov, ktorí už nadobudli základ odborných zručností. Budú pripravení využiť túto stáž na budovanie nadstavby v oblastiach svojej profesie. Partnerskými organizáciami v projekte budú Střední škola strojírenská a elektrotechnická v Brne a Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy. 10 žiakov odboru mechanik elektrotechnik sa zúčastní v októbri 2019 odbornej stáže v partnerskej škole v Brne. Získajú nové skúsenosti v oblasti elektrotechniky v systéme FoxTool, v programe Mosaic a v systéme Arduino Uno. Jeden učiteľ odborných elektrotechnických predmetov sa tiež zúčastní stáže v tejto partnerskej škole. Okrem odborných vedomostí bude jeho náplňou aj získavanie skúseností s využívaním špecializovanej didaktickej techniky vo vyučovacom procese. 20 žiakov odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa zúčastní odborných stáži v júni 2020 v partnerských školách v Brne a v Prahe. Rozšíria si svoje zručnosti v obrábaní kovov prostredníctvom programovania CNC strojov v riadiacom systéme Heidenhain. Počas všetkých turnusov budú účastníci vykonávať odborné činnosti pod dohľadom určených mentorov a podľa vopred stanoveného pracovného harmonogramu. Na jeho podrobnom rozpise sa dohodnú zainteresované organizácie prostredníctvom telefonickej a elektronickej komunikácie v mesiacoch pred realizáciou mobilít. Vysielajúca organizácia zabezpečí výber účastníkov, ich prípravu, zmluvnú dokumentáciu a informovanosť rodičov. Organizačné záležitosti spojené s cestou, ubytovaním, stravovaním a poistením žiakov budú tiež v kompetencii SOŠ technickej v Tlmačoch. V spolupráci s partnermi zaistí administratívnu stránku projektu, jeho vyhodnotenie, certifikáciu, vydanie Europassov mobility a tiež propagáciu projektu. Žiakov počas všetkých troch turnusov budú sprevádzať pedagogickí zamestnanci zo SOŠ technickej v Tlmačoch. Sprevádzajúce osoby budú počas stáží monitorovať a vyhodnocovať napredovanie odbornej prípravy. Zároveň sa postarajú aj o voľnočasové aktivity študentov, pretože spoznávanie novej krajiny a jej kultúry patrí tiež k cieľom projektu. Prínosom mobilít a prác na projekte bude aj prenos skúseností a inovácií v metódach a obsahu odbornej strojárskej a elektrotechnickej prípravy partnerských škôl. Zvýšiť kredit školy v očiach verejnosti umožní propagácia projektu v tlači a na internetových portáloch. Aj jej prostredníctvom sa SOŠ technická v Tlmačoch bude snažiť žiakom zo základných škôl zatraktívniť štúdium techniky.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
Tlmače