Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionálne produkty v ponuke hotelových zariadení
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060613
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:174824 €
Sumár projektu:Základným cieľom projektu je rozvíjať a posilniť zručnosti a kompetencie študentov v odbornej príprave, podporiť modernizáciu vzdelávania v odbornej príprave a zamestnateľnosť budúcich absolventov. Účastníci projektu si budú môcť doplniť teoretické vedomosti a praktické návyky skúsenosťami získanými na zahraničnej stáži . Účasťou na zahraničnej odbornej stáži sa študenti naučia pracovať v medzinárodnom tíme. Týmto sa posilnia ich možnosti a schopnosti ľahšie sa začleniť po ukončení štúdia na našej škole na trhu práce v SR i v rámci EU. Na tomto projekte budú participovať 28 študenti 2., 3. a 4. ročníkov konkrétne zo študijných odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník a manažment regionálneho cestovného ruchu Hotelovej akadémie v Žiline vo veku 16 – 18 rokov a 4 sprevádzajúce osoby. Projekt sa uskutoční v 2 turnusoch a v 2 krajinách. 1. turnus - Rakúsko, v mesiacoch január až marec 2020 v Salzburgu. 2. turnus - Španielsko, v mesiacoch jún až august 2020 v Malage. Prvého turnusu (Rakúsko) sa zúčastní 14 študentov a 2 sprevádzajúce osoby a druhého turnusu (Španielsko) sa zúčastní taktiež 14 študentov a 2 sprevádzajúce osoby. Každý z turnusov bude trvať 10 týždňov, čo dáva dobrý predpoklad na splnenie stanovených cieľov, pretože študenti budú mať dostatok času na zvládnutie plnohodnotného začlenenia sa do pracovného kolektívu a vykonávanie praxe v rámci výrobného a odbytového strediska v hotelových zariadeniach. Popri základnom cieli projektu - zlepšenie zručností a kompetencií študentov v odbornej príprave, sme si zadali v projekte aj ďalší cieľ : používanie regionálnych produktov v hotelových podnikoch. Týmto chceme zvýšiť motiváciu študentov na účasti na odbornej stáži v zahraničí. Účastníci stáže budú umiestnení v hoteloch v uvedených krajinách. Stáž sa bude uskutočňovať v hoteloch s ponukou regionálnych produktov, kde budú žiaci získavať informácie, nové nápady a podnety priamou účasťou vo výrobnom a odbytovom procese. Študenti budú sledovať a aktívne sa zúčastňovať na týchto konkrétnych pracovných činnostiach: zásobovanie hotelov regionálnymi produktami, používanie regionálnych potravín vo výrobných strediskách, príprava regionálnych jedál a nápojov, používanie tradičných receptúr, používanie technologických postupov pri príprave regionálnych jedál a nápojov, ponuka regionálnych produktov v odbytovom stredisku, príprava jedálneho lístka s ponukou regionálnych jedál a nápojov, propagácia regionálnych produktov v rámci poskytovaných služieb hotelom, sledovanie ponuky remeselných regionálnych produktov v ubytovacom zariadení, používanie ochrannej známky. Všetky uvedené aktivity významne posilnia odborné a pracovné návyky, profesijné a jazykové zručnosti a vedomosti a zlepšia interpersonálnu komunikáciu a vzťah k práci budúcich absolventov našej školy. Po skončení projektu bude povinnosťou účastníkov zatriediť a spracovať tieto poznatky do "Sprievodcu regionálnymi produktami", jednotlivo pre rakúsky región a zároveň aj pre španielsky región. Tento sprievodca bude obsahovať textovú časť a fotodokumentáciu. Sprievodcu budú účastníci zahraničnej odbornej stáže sami prezentovať svojim spolužiakom, vyučujúcim odbornej a laickej verejnosti na workshope. K dosiahnutiu stanovených cieľov nám pomôžu zahraniční partneri prostredníctvom poskytnutia jedinečnej príležitosti - odbornej prípravy a vzdelávania - stáže v partnerskej krajine v hotelových podnikoch. Uskutočnením mobility, vypracovaním Sprievodcu regionálnymi produktami, v hotelierstve docielime aj multiplikačný efekt, pretože sa s používaním lokálnych produktov v hotelierstve oboznámi aj mnoho ďalších študentov prostredníctvom prezentácie týchto výstupov. Všetky tieto nové podnety a nápady budú môcť využiť aj v našich slovenských hoteloch a reštauračných zariadeniach. Účasťou na mobilite získa aj naša škola konkurenčnú výhodu voči iným školám obdobného zamerania v regióne.
Koordinátor:Hotelová akadémia
Žilina