Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získavame skúsenosti v EU
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060615
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:44150 €
Sumár projektu:V nasledujúcom školskom roku 2019/20 Stredná odborná škola informačných technológií Bratislava chce v rámci programu Erasmus+ realizovať projekt s partnerskými školami v Českej republike: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou, Střední škola spojů a informatiky Tábor a Střední škola teleinformatiky Ostrava-Poruba v mesiacoch september 2019 až jún 2020. Cieľom projektu je zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností účastníkov. Zvolili sme si partnerov, ktorí majú obdobné študijné a učebné odbory. Predpokladáme, že získané praktické zručnosti a teoretické vedomosti prispejú k skvalitneniu edukačného procesu v našej škole, ale aj k propagácii odborného vzdelávania na verejnosti. Do projektu predpokladáme zapojiť 22 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka študijných odborov technik informačných a telekomunikačných technológií, mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik + 3 sprevádzajúce osoby ktorí vyučujú odborné predmety. Okrem žiakov plánujeme do každej partnerskej školy vyslať na mobilitu aj pedagogických zamestnancov našej školy, spolu 6 zamestnancov. Cieľom je, aby žiaci získali nové teoretické, ako aj praktické vedomosti, nadobudli zručnosti, ktoré budú môcť po skončení mobility ďalej rozvíjať. V projekte sme sa zamerali na oblasti, ktoré nie sú v našej škole tak dobre rozvinuté ako v partnerských organizáciách. Žiaci si vyskúšajú prácu v cudzom prostredí, oboznámia sa novými zariadeniami, overia si svoje schopnosti prispôsobiť sa novým pracovným podmienkam, získajú nové zručnosti, nadviažu nové kontakty a nadobudnú informácie o prostredí a regióne, v ktorom sa partnerská škola nachádza. Mnohí žiaci z našej školy nemajú inú možnosť získať skúsenosť v zahraničí, ako práve prostredníctvom realizácie projektu. Realizácia navrhnutých mobilít prispeje nielen k zlepšeniu kľúčových kompetencií a zručností účastníkov ale aj k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy. Po absolvovaní stáže v SOŠE Hluboká nad Vltavou budú žiaci vedieť: - navrhnúť elektronické zapojenia pomocou programu MULTISIM, zapojiť elektrické obvody, zapojiť a naprogramovať tiesňové a zabezpečovacie systémy, zapojiť inteligentné relé, zrealizovať inteligentnú elektroinštaláciu budovy, prezentovať poznatky z exkurzií do elektrární, aj z manuálnych činností súvisiacich s rozvodom a využitím elektrickej energie. V SŠS a I Tábor budú vedieť: - navrhnúť a zhotoviť optickú a metalickú sieť, zmerať príslušné parametre sietí, pracovať so smerovačmi CISCO MIKROTIK, navrhnúť a zhotoviť plošný spoj. V SŠT Ostrava - Poruba žiaci budú vedieť: - navrhnúť optimálne riešenie počítačovej siete, zriadiť počítačovú sieť, zmerať a zaevidovať príslušné parametre, naprogramovať jednotlivé moduly siete. Sprevádzajúca osoba je povinná denne hodnotiť prácu účastníkov verbálne aj známkou. Kritériá hodnotenia: - žiak, ktorý vie samostatne vykonávať zadané úlohy bez pomoci sa hodnotí známkou výborný, - žiak, ktorý vie samostatne aplikovať niektoré úlohy sa hodnotí známkou chválitebný, - žiak, ktorý sa vie samostatne orientovať, ale občas potrebuje pomôcť pri vykonávaní úloh sa hodnotí známkou dobrý, - žiak, ktorý pozná základné aplikácie, ale nedokáže ich v praxi bez pomoci použiť sa hodnotí známkou dostatočný. Pri ukončení projektu musia účastníci preukázať nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti na komplexnej úlohe, ktorú určí partnerská škola. Známky, ktorými účastníci budú hodnotení počas mobility sa považujú za rovnocenné so známkami vo vysielajúcej organizácii a bude sa na ne tak prihliadať aj pri hodnotení žiaka v príslušnom klasifikačnom období školského roka. Samostatne hodnotí správanie žiakov počas celej mobility. Pedagogickí zamestnanci budú vedieť: - porovnať svojej vyučovacie metódy s metódami používanými v partnerských školách, - navrhnúť úpravu školského vzdelávacieho programu, - použiť získané vedomosti, zručnosti a návyky pri svojej pedagogickej činnosti, - navrhnúť zmeny materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania, - navrhnúť zmeny v organizácii praktického vyučovania, - navrhnúť organizáciu ukončovania štúdia v spolupráci s firmami. Úlohou projektu je rozšírenie, získanie nových vedomosti a nadobudnutie zručností v cudzom prostredí. Oboznámenie sa s inými technologickými postupmi na aké sú účastníci zvyknutí. Z hľadiska hospitujúcich nadobudnutie nových poznatkov a odborných a pedagogických skúseností. Našimi hlavnými cieľmi je zatraktívniť a skvalitniť stredoškolské odborné vzdelávanie, mať zaujímavý školský vzdelávací program, motivovať našich žiakov k dosahovaniu čo najlepších výsledkov, vzbudiť záujem o nové veci a následne po ukončení štúdia hľadať uplatnenie v odboroch, pre ktoré sa počas štúdia pripravovali.
Koordinátor:Stredná odborná škola informačných technológií
Bratislava