Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitou k zvyšovaniu odbornosti
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060617
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38130 €
Sumár projektu:Dlhoročné tradície a skúsenosti našej organizácie v oblasti tvorby a realizácie projektov, potreba ísť s dobou, porozumieť jej a prispôsobovať sa novým podmienkam, snaha zvyšovať a obohacovať úroveň výchovy a vzdelávania, získať nové kontakty a učiť sa od nich, to sú hlavné motivačné činitele, ktoré nás nabádajú k tvorivej činnosti a k novým aktivitám. Budúcnosť našej školy sa snažíme formovať a ovplyvňovať vypracovanou stratégiou, rôznymi postupmi, inováciami a modernými prístupmi k našim žiakom. Mobility študentov sú naplánované pre žiakov priamo v podnikoch. Projekt tak reaguje na potrebu žiakov prepojiť teoretické i praktické vzdelávanie so zahraničnou praxou a umožniť im rozvoj profesionálnych i jazykových zručností v skutočnom pracovnom prostredí, čím získajú väčšie šance v uplatnení sa na pracovnom trhu. Odbornej dvojtýždňovej stáže v Poľskej republike sa zúčastní 21 žiakov strednej odbornej školy z odborov kaderník, kozmetik, kaderník - vizážista, kozmetička - vizážistka, odevný dizajn a 3 sprevádzajúce osoby, pedagógovia vysielajúcej organizácie. Hlavné ciele, ktoré sme si stanovili pri podávaní prihlášky: 1. obnova kvality štátnych vzdelávacích programov, ich inovácia, uplatňovanie nových metód a foriem odborného teoretického a praktického vyučovania vytvorených na základe skúseností z mobilitných stáži, implementáciou výsledkov úspešne zrealizovaných zahraničných stáží 2. postupné rozvíjanie medzinárodnej spolupráce našej školy vo sfére odborného vzdelávania, posilnenie Európskej dimenzie 3. zvyšovanie úspešnosti uplatnenia absolventov na pracovnom trhu a pri integrácii na podnikateľský trh aj v krajinách Európskej únie 4. osobnostný a odborný rozvoj žiakov, nadobudnutie a zlepšenie odborných kompetencií 5. rozvoj, modernizácia a internacionalizácia školy, rozvoj medzinárodných vzťahov 6. zvyšovanie kvality vo výučbe a skvalitňovanie odbornej praxe 7. posilnenie jazykových kompetencií žiakov hlavne v oblasti prezentácie vlastnej odbornosti 8. napredovanie a odborný rast žiakov so ŠVVP a žiakov z málo podnetného prostredia 9. motivácia žiakov pre celoživotné vzdelávanie sa, čo prináša viac možností uplatniť sa na trhu práce alebo rozvíjať vlastné podnikateľské aktivity 10. možnosť profesionálneho rastu zamestnancov zapojených do tvorby projektov najmä v oblasti ich manažérskych kompetencií Tieto ciele priamo nadväzujú na ciele vyplývajúce zo stratégie internacionalizácie školy - dosiahnuť, aby sa naši absolventi stali úspešnými mladými Európanmi, ktorí sa budú schopní samostatne presadiť na pracovnom trhu v rámci európskeho priestoru. Stáž rozvinie odborné vedomosti a zručnosti zúčastnených žiakov, a tým vylepší možnosti ich uplatnenia na trhu práce. Certifikácia formou ECVET navyše zaistí medzinárodnú transparentnosť a prehľadné ohodnotenie dosiahnutých výsledkov. Dlhodobý prínos projektu vo vzdelávacom a regionálnom kontexte spočíva v zvyšovaní odbornej kvalifikácie a poznatkov, atraktívnosti školy pre verejnosť, inovácii odborného vzdelávania, rozvoji medzinárodnej spolupráce medzi organizáciami a multikultúrne posilnenie. Zvýši sa motivácia žiakov a kvalita odborného výcviku a odborného vyučovania na škole. Bude prebiehať verejná prezentácia priebehu a výsledkov stáže. Informácie a výsledky projektu budeme verejne propagovať a prezentovať nielen zamestnancom v škole, ale aj v médiach.
Koordinátor:Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice
Košice