Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná stáž za hranicami Slovenska pre žiakov a učiteľov SZŠ Skalica
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA102-060620
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11900 €
Sumár projektu:Cieľom predkladaného projektu je napĺňanie vízie školy, ktorej základom je otvorenosť, modernizácia a internacionalizácia vzdelávacieho procesu, ktorého výsledkom by mali byť spokojní absolventi, uplatniteľní na trhu práce v svojom odbore v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Realizácia zahraničných mobilít a vytváranie partnerstiev s potencionálnymi zamestnávateľmi v rámci Európskej únie je účinným prostriedkom k dosahovaniu vytýčených cieľov. Hlavnými cieľmi projektu sú: a, Zorganizovať odborné stáže pre 5 žiakov študijného odboru masér (MAS) a dvoch učiteľov odborných predmetov v tomto odbore. Celkový počet účastníkov projektu je 7, b, Umožniť účastníkom: - uplatňovať v praxi v neznámom prostredí v zahraničí svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté v teoretickom a praktickom vzdelávaní v škole a vo výučbových pracoviskách v SR. - rozvíjať odborné a kľúčové kompetencie (popísané v ŠVP a ŠkVP pre odbor MAS vydaných MZ SR a školou, zverejnené na webovej stránke školy) - odporovať samostatnosť, schopnosť začleniť sa do kolektívu, rozumieť odbornej terminlógii v českom jazyku, - učiteľom odborných predmetov v študijnom odbore masér umožniť byť v intenzívnom kontakte s odbornou praxou, získať informácie o požiadavkách na profesiu maséra, byť v kontakte s kolegami v klinickej praxi v zahraničí, vymieňať si odborné informácie, porovnať využívané liečebné postupy z pohľadu fyzioterapeuta alebo maséra. c, nadviazať nové partnerstvá s organizáciou relevantnou pre zdravotnícke vzdelávanie v odbore MAS, d, získať spätnú väzbu kvality vzdelávania v škole, e, získať nové skúsenosti s certifikáciou ECVET a uplatňovať ju pri hodnotení a uznávaní výsledkov stáže. Hlavnými aktivitami projektu budú: komunikácia s partnerom projektu; naplánovanie pracovných programov účastníkov stáže, získavať nové informácie a skúsenosti spojené so systémom certifikácie ECVET - účasť na seminároch, aplikovanie certifikácie ECVET do systému hodnotenia výsledkov stáže; príprava a realizácia odbornej, kultúrnej a jazykovej prípravy účastníkov; výber účastníkov; realizácia mobilít; monitorovanie stáží; vyhodnotenie výsledkov stáží, certifikácia účastníkov stáže, šírenie výsledkov projektu. Popis turnusov stáží: dĺžka trvania stáží: dva týždne 1. turnus: X. 2019 Rehabilitačná klinika Malvazinky v Prahe, ČR - 2 žiaci (MAS ) 2. turnus: X. 2019 Realizácia stáže v Rehabilitačnej klinike Malvazinky v Prahe, ČR - 1 učiteľ pre odborné predmety v študijnom odbore masér 3. turnus: VI. 2020 Realizácia stáže v Rehabilitačnej klinike Malvazinky v Prahe, ČR - 3 žiaci (MAS), 4. turnus: VI. 2020 Realizácia stáže v Rehabilitačnej klinike Malvazinky v Prahe, ČR - 1 učiteľ pre odborné predmety v študijnom odbore masér Obsahom stáží žiakov je zoznámiť sa s organizáciou následnej zdravotnej starostlivosti v partnerskej organizácii, spoznať špecifiká zariadenia. Pri žiakoch z odboru MAS bude pozornosť sústredená na: Ochranno-liečebný režim pracoviska, hyg. a dezinf. zásady pracoviska, profesionálna komunikácia (v tíme a s klientami), aplikácia reflexnej masáže a manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže, oboznámia sa s ďalšími terapiami – sauna, parná sauna, cvičenie v bazéne, posilňovni, bankovanie; zdokonalia sa v aplikácii podvodnej masáže, perličkového a vírivého kúpeľa, celotelového vírivého kúpeľa, zapoja sa do komplexného liečebného procesu klienta na lôžkovom rehabilitačnom oddelení. Učiteľ pre študijný odbor masér má za cieľ zapojiť sa do praxe v partnerskej organizácii s cieľom získať čo najviac praktických skúseností a informácií, ktoré využije vo vyučovacom procese v škole pri príprave žiakov pre zdravotnícke povolanie masér. Výstupy projektu: a, zrealizované stáže pre 7 účastníkov, z toho 5 žiakov (stážistov), 2 učitelia (stážisti) b, jazyková, kultúrna a odborná príprava účastníkov, c, získané odborné pracovné skúsenosti, vedomosti a zručnosti - spracované v prezentácii, prezentované na diskusnom stretnutí v rámci školy. d, nová spolupráca s jednou organizáciami - potencionálnym zamestnávateľom v Českej republike, e, nové skúsenosti s uplatňovaním systému certifikácie ECVET f, zverejnené články informujúce o výsledkoch projektu na web stránkach školy a stránky Asociácie SZŠ SR, v regionálnej tlači, na sociálnych sieťach. Dopad: a, skvalitnenie samotného výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a jeho výstupov, b, zvýšenie zamestnateľňosti absolventov, c, zvýšenie motivácie žiakov a pedagogických zamestnancov školy, d, internacionalizácia a modernizácia procesov v škole, e, zavádzanie európskej dimenzie do procesov v škole a v partnerských organizáciach.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
Skalica