Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie používateľov a odborové referenčné služby na podporu vzdelávania v Národnej technickej knižnici v Prahe
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA104-060026
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17680 €
Sumár projektu:Vzdelávanie používateľov a odborové referenčné služby na podporu vzdelávania v Národnej technickej knižnici v Prahe (EDULIB) Cieľom projektu je mobilita vybraných zamestnancov Štátnej vedeckej knižnice zameraná na získanie informácií, skúseností, praktických zručností a oboznámenie sa s najnovšími trendmi v oblasti poskytovania referenčných služieb pre verejnosť a služieb podporujúcich informačnú gramotnosť. Hospitácia v Národnej technickej knižnici v Prahe umožní účastníkom spoznať obsahovo i kvalitatívne odlišné metódy vzdelávania a poskytovania referenčných služieb než sú tie tradičné, ktoré sa dlhodobo a bez výraznejších zmien uplatňujú v prostredí našich knižníc. Účastníkmi projektu bude manažérsky tím projektu (2 účastníci) a pracovníci Štátnej vedeckej knižnice, ktorých pracovná činnosť súvisí so vzdelávaním dospelých na rôznych pracoviskách knižnice a poskytovaním špecializovaných referenčných a rešeršných služieb, ako aj marketingu a propagácii služieb (14 účastníkov). Hospitácia bude rozvrhnutá do 3 skupín a časových etáp. Prípravné stretnutie: príprava konkrétneho programu v hostiteľskej organizácii pre 3 skupiny mobilít, podpísanie dohody o spolupráci, 2 účastníci, dĺžka pobytu 2 dni (bez cesty), september 2019 Mobilita 1: 5 účastníkov z oblasti referenčných služieb, oboznámenie sa s novým typom tzv. odborových referenčných služieb, dĺžka pobytu 5 dní (bez cesty, november 2019 Mobilita 2: 5 osôb z oblasti špecializovaných rešeršných služieb, Strediska vedecko-technických informácií a Nemeckej knižnice, oboznámenie sa metodikou vzdelávania a vzdelávacími kurzami, dĺžka pobytu 5 dní (bez cesty), apríl 2020 Mobilita 3: 3 osoby z InfoUSA, marketingu a propagácie vzdelávacích služieb, oboznámenie sa s marketingovou politikou, činnosťou útvaru komunikácie a publicity, dĺžka pobytu 5 dní (bez cesty), jún 2020 Od účastníkov mobilít sa očakáva aktívna participácia na príprave nového strategického plánu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Výsledky projektu môžeme využiť aj pri: (1) príprave marketingovej koncepcie služieb a vzdelávacích aktivít pre verejnosť, (2) navrhovaní a kreovaní nových služieb a podujatí orientovaných na zvyšovanie informačnej gramotnosti a celoživotné vzdelávanie dospelých, (3) vypracovaní kvalifikačných a odborných kompetencií a zručností potrebných na personálne pokrytie nových vzdelávacích služieb. Dlhodobý prínos vidíme aj vo zvýšení úrovne neformálneho vzdelávania pracovníkov našej knižnice a ich motivácii pokračovať vo svojom ďalšom vzdelávaní, čo sa môže prejaviť v skvalitnení a adresnom zameraní ich činnosti a zvýšení počtu záujemcov o vzdelávacie aktivity našej knižnice. Pozitívnym prínosom bude naštartovanie spolupráce s partnermi zahraničí na konkrétnych projektoch, ktorých cieľom budem smerovanie knižnice k vízii.
Koordinátor:Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Košice