Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie dospelých v 21. storočí
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA104-060040
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15755 €
Sumár projektu:Cieľom tohto projektu je navrhnúť a implementovať komplexný súbor zmien a vylepšení najmä v oblasti metodiky, (ale aj oblasti kurikula, učebných osnov, metód riadenia a pod.), ktoré zabezpečia kvalitnejšie a motivujúcejšie jazykové vzdelávanie študentov v dospelom a staršom veku, tak aby zodpovedalo poznatkom, technologickým nárokom a životným požiadavkám 21. storočia. Toto storočie je v európskom prostredí charakteristické predovšetkým nárokmi na profesijnú mobilitu a tým aj dôrazom na celoživotné vzdelávanie; ako aj nevyhnutnosťou komunikácie v cudzom jazyku pre uplatnenie sa na trhu práce, ale aj pre osobný rozvoj . Tieto trendy určujú aj hlavné témy, na ktoré v projekte budeme klásť dôraz. Európsky plán rozvoja počíta s tromi základnými piliermi : kvalitná inštitúcia neformálneho vzdelávania, spokojní poslucháči - sebavedomí používatelia jazyka a kompetentní vyučujúci JŠ. Projekt, o ktorého realizáciu sa uchádzame, zohľadňuje všetky tri. V prvom rade vychádzame z faktu, že na Slovensku je neformálne celoživotné vzdelávanie v porovnaní s inými európskymi krajinami slabo rozvinuté. Ľudia v dospelom a staršom veku nielenže nie sú motivovaní vzdelávať sa, ale predovšetkým nie sú na to zvyknutí a nie sú pre nich vytvorené vhodné podmienky. Tie spočívajú nielen v type a spôsobe organizovania kurzov, ale aj v ich náplni a metodológii uplatňovanej pri vyučovaní. Takto sa stáva, že aj tí dospelí, ktorí sa pre vzdelávanie rozhodnú, sú následne často demotivovaní, pretože učenie sa a osvojenie si jazyka sa s pribúdajúcim vekom zhoršuje. Takto po čase ich zanietenie upadá a často predčasne štúdium ukončujú. Jedným z našich cieľov je zvýšiť relevantnosť jazykového vzdelávania a nájsť vhodnú metodiku, ktorá uľahčí osvojenie si jazyka dospelými . Demografické trendy tiež naznačujú, že v neďalekej budúcnosti bude práve táto skupina študentov dominantná a preto pokladáme za dôležité, začať systematickú prípravu kurzov a vzdelávania orientovaných týmto smerom. Existuje preto naliehavá potreba túto oblasť jazykového vzdelávania systematicky inovovať v oblasti metodiky, oblasti kurikula, oblasti riadenia a oblasti personálnej, tak aby zohľadňovala špecifické potreby dospelých a starších poslucháčov, ale odzrkadľovala aj najnovšie trendy 21. storočia v oblasti technológií a vzdelávania. Úlohou školy bude potom inovácie tvorivo adaptovať na špecifické potreby mesta a regiónu. V oblastiach vyššie uvedených sme, aj na základe prieskumu v rámci školy a komunikácie s medzinárodnými partnermi určili konkrétne ciele rozvoja: 1) Oblasť riadenia - zvýšiť manažérske schopnosti a získať nové kompetencie v rámci riadenia a koordinácie medzinárodných projektoch v oblasti vzdelávania dospelých a starších; 2) Oblasť personálna - sprostredkovať výmenu skúsenosti, zvýšiť motiváciu učiteľov a ich identifikáciu sa so školu a jej cieľmi, rozšíriť ich pedagogický obzor v európskom kontexte; 3) Oblasť metodologická - získať, zhodnotiť, prispôsobiť a následne implementovať špecifické a pokrokové metód v oblasti jazykového vzdelávania dospelých, ich motivácie a sústavného rozvoja; Projekt predpokladá aj sprostredkovanie týchto špecifických metód učiteľom iných vzdelávacích inštitúcií v regióne prostredníctvom seminárov a workshopov; 4) Oblasť vzdelávacieho obsahu/kurikúl - získanie a zapracovanie autentického učebného materiálu do výučby ale aj jeho využitie v rámci propagácie jazykového vzdelávania dospelých a starších; 5) Oblasť medzinárodnej spolupráce - účasťou a prácou vo vybraných aktivitách získať zručnosti a schopnosti na zapájanie sa do projektov, schopnosť vytvoriť sieť kontaktov a odbornej spolupráce; Vzdelávacie aktivity pokrývajú vyššie uvedené ciele projektu. Aktivity absolvuje 6 zamestnancov s cieľom zvýšiť komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, získať kompetencie v oblasti metodiky a didaktiky , ktoré im umožnia otestovať ich účinnosť vo vyučovaní dospelých a implementovať ich do vyučovania, pripraviť si autentický materiál , ktorý prinesie reálny život do vyučovacieho procesu a materiál o krajinovede a živote európskych krajín , ktorý bude použiteľný na spopularizovanie jazykového vzdelávania. Jedna aktivita je orientovaná na manažment a strategické riadenie a internacionalizáciu školy. Naplnenie týchto cieľov a šírenie výsledkov projektu budeme realizovať na viacerých úrovniach. Projekt by mal viesť k modernizácii našej inštitúcie, k sprístupneniu jazykového vzdelávania všetkým obyvateľom regiónu, k identifikácii metód využiteľných vo vyučovaní dospelých a ich implementácii . Pre vyučujúcich má projekt inšpiračný a motivačný náboj, V rámci hodnotenia využijeme objektívne metódy ako napr. dotazník, prieskum, analýzu a syntézu, ako aj metódy menej formálne a viac subjektívne ako ústne hodnotenie, konzultácie, workshop a pozorovanie. Diseminácia výsledkov bude sprostredkovaná formou mítingov, pracovných stretnutí, workshopov, tlače a to vo vzťahu k vyučujúcim v regióne, verejnosti, dospelým poslucháčom.
Koordinátor:Jazyková škola Poprad
Poprad