Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávame sa , lebo učíme pre život
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA104-060225
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17390 €
Sumár projektu:Domov sociálnych služieb Sibírka v Bratislave má v zariadení 38 dospelých ľudí s ťažkým viacnásobným postihnutím s pobytovou formou. Súčasťou sociálnej služby je celoživotné vzdelávanie v oblasti sociálnej, kde posilňujeme samostatnosť osôb s postihnutím pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách v spolupráci s komunitou. V pracovnej oblasti podporujeme osvojenie pracovných návykov a poskytnutia možnosti rozvoja záujmových aktivít s prvkami arteterapie. V oblasti kognitívnej v rámci alternatívnej komunikácie pracujeme na vyjadrovaní, spoznávaní, vnímaní času a práce s pamäťou. Účastníkmi mobilít sú zamestnanci DSS Sibírka s dlhoročnou praxou, ktorí pracujú každý deň v priamom kontakte s klientmi zariadenia. Podieľajú sa na každodennom vzdelávaní a na tvorbe individuálneho plánu osôb s postihnutím s rešpektovaním jeho potrieb. Tento tím odborníkov pozostáva z Logopéda- odborník na alternatívnu komunikáciu, Špeciálneho pedagóga- venuje sa pracovnej terapii a sebaobsluhe, Liečebného pedagóga- odborník na arteterapiu, Sociálneho pedagóga-sociálna rehabilitácia, kontakt s komunitou a ďalší odborní pracovníci, ktorí sú v priamom každodennom kontakte s ľuďmi s postihnutím. Prínos nových prístupov a procesov výučby nám pomôže zvýšiť kvalitu sociálnych služieb podľa štandardov DSS Sibírka a Stratégii Európskej únie, ktorá sa zameriava na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti. Očakávame od účastníkov zavedenie nových inovatívnych metód a postupov vo vzdelávaní ľudí s postihnutím , pružnosť v myslení pedagógov najmä pri hľadaní nových spôsobov vzdelávania a riešenia problémov. Samostatnosť v organizovaní práce, ochote spolupracovať a podeliť sa s novými poznatkami so svojimi kolegami v rámci interných a externých odborných seminárov, ktoré ponúkneme odbornej aj laickej verejnosti.
Koordinátor:Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
Bratislava