Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AINova on the move
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA104-060394
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16435 €
Sumár projektu:V oblasti európskej spolupráce sa AINova zameriava na propagáciu kvality a vzdelávania dospelých s ohľadom na snahy EÚ vybudovať Európsky vzdelávací priestor 2025, aktualizovaný Európsky referenčný rámci pre kľúčové kompetencie v celoživotnom vzdelávaní a Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Predovšetkým kroky vedúce k Európskemu vzdelávaciemu priestoru sú pre AINovu inšpiratívne - lepšia spolupráca na príprave vzdelávacích osnov, aby prinášali vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú podstatné pre dnešný svet; posilňovanie učenia sa cudzích jazykov, propagácia celoživotného učenia sa pre zvýšenie podielu dospelých na vzdelávaní počas celého života, zahrnutie inovácií a digitálnych zručností do vzdelávania; zachovanie kultúrneho dedičstva a presadzovanie pocitu európskej kultúrnej identity. S cieľom poskytovať kvalitné vzdelávacie programy sme identifikovali tieto oblasti na zlepšenie: - Kvalita manažmentu inštitúcie - Digitálne zručnosti a využívanie IKT vo vzdelávaní - Rozvoj udržateľných komunít. V predloženom projekte si kladieme tieto ciele: 1/ Zvýšiť kvalitu manažmentu – tento cieľ dosiahneme zavedením osvedčených manažérskych zručností a hodnotením kvality do praxe inštitúcie a do interných smerníc. 2/ Zlepšiť propagáciu vzdelávania dospelých – tento cieľ dosiahneme zlepšením marketingu AINovy na webe a sociálnych sieťach. Očakávame, že sa zvýši záujem o ponúkané vzdelávacie programy AINovy a zapojenie AINovy do nových vzdelávacích projektov. 3/ Zvýšiť kvalitu vzdelávacích výstupov pomocou využívania digitálnych technológií a aktualizáciou/ modernizáciou kurzov a zavedením nových postupov. Mobilitné aktivity plánujeme pre 8 zamestnancov, ktorí vykonávajú kľúčové riadiace, ako aj odborné a projektové činnosti. 4 z nich pre AINovu pracujú 5 a viac 5 rokov, ďalší 4 v rozmedzí 2-4 roky. Medzi účastníkmi sú 2 riadiace pracovníčky, 1 odborný pracovník/projektový manažér, 2 jazykové lektorky, 2 projektové asistentky a pracovníčka informačného centra. Plánované aktivity zahŕňajú hospitácie (4) a štrukturované vzdelávacie aktivity (4). Hospitácie smerujú k posilnenie strategických a riadiacich činností pre inštitúciu (2) a práce s komunitou/verejnosťou (2). Štrukturované vzdelávanie je zamerané na posilnenie digitálnych zručností (1), ako aj IKT zručností (2) a inovácií vo výučbe (1). Očakávame, že nové zručnosti pracovníkov prispejú k zvýšeniu kvality riadenia a vzdelávacích procesov, propagácii, novým formám výučby a práce s komunitou. Výhľadovo to povedie k stabilizácii inštitúcie ako spoľahlivého partnera a poskytovateľa kvalitných vzdelávacích programov.
Koordinátor:Academia Istropolitana Nova
Svätý Jur