Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kompetencií facilitátorov a facilitátoriek
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA104-060421
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16610 €
Sumár projektu:POPI-Slovensko pôsobí od r.1995. Za tú dobu sa nám podarilo kontinuálnym vzdelávaním odbornej aj laickej verejnosti šíriť povedomie o nástrojoch práce s konfliktmi, zvyšovať kompetencie ľudí efektívne a produktívne zachádzať s polarizujúcimi tendenciami v medziľudských vzťahoch, a tým pádom prispievať k znižovaniu napätia v spoločnosti a zvyšovať uvedomenie o prepojení individuálnej psychológie a celospoločenských javov. Kľúčovými potrebami a cieľmi POPI-Slovensko vo všeobecnosti je posilniť organizáciu vnútorne (zvýšiť kompetencie jej členov, obohatiť spektrum ponúkaných aktivít, posilniť aktivizáciu členov) a navonok (upevniť zahraničné partnerstvá, vytvoriť nové partnerstvá, zdieľať a inšpirovať sa navzájom s európskymi organizáciami). Na tieto ciele nadväzuje aj predkladaný projekt. Účastníci európskej mobility budú svoje facilitačné kompetencie zvyšovať priamo na seminároch Healing History, ktoré sú špecificky zamerané na spracovanie náročných historických spoločenských tém vo veľkých skupinách. Plánujeme zorganizovať dva výjazdy s rovnakými účastníkmi na semináre Healing History v Londýne s ich autorom, americkým odborníkom Dr. Gary Reissom. Tieto semináre budú prebiehať v júni a v októbri 2019, každý bude trvať 3 dni, zúčastní sa ich 7 účastníkov. Obsahom prvého seminára je práca pre pokročilých študentov s konfliktmi, konkrétne s teoretickým rámcom tzv. 4 fáz konfliktu, uplatnenie týchto fáz v praktickom riešení konfliktov, zdokonaľovanie porozumenia a zručností prislúchajúcich ku každej fáze. Súčasťou bude práca na konfliktoch v malých skupinách. Dôraz bude kladený na schopnosť nájsť prostredníctvom transformácie konfliktu hlbšie prepojenie medzi dvomi konfliktnými stranami. Obsahom druhého seminára bude hlbšia práca s osobnou, vzťahovou, skupinovou a národnou traumou. Zameranie bude na spracovanie rôznych úrovní traumy - od vyhýbania po konfrontáciu s traumou, od identifikácie s traumou po oslobodenie sa od traumy a odstránenie negatívnych dopadov takýchto skúseností. Účasť na seminároch pozitívne ovplyvní budovanie interných vzťahov v rámci organizácie. Spoločný zážitok účasti na projekte, radosť z učenia sa, objavovania a zodpovednosť za šírenie získaných poznatkov prispeje k stmeľovaniu vzťahov v organizácii a môže inšpirovať ďalších členov k vyššej aktivizácii v dianí organizácie. Účasť na európskej mobilite otvára dvere potenciálnym budúcim partnerstvám POPI-Slovensko s ďalšími zahraničnými organizáciami a vytvára príležitosť pre zvyšovanie medzikultúrneho porozumenia, výmenu skúseností a poznatkov. Príležitosť spracovávať historické bolestivé zážitky slovenských občanov je naviac aktivitou, ktorá svojím jedinečným formátom môže získať pozornosť širšej verejnosti a priamo pomáhať vyššej občianskej angažovanosti, kultivácii dialógu medzi rôznymi názorovými prúdmi v spoločnosti a nenásilnému riešeniu konfliktov. Konkrétnymi výstupmi, ktoré absolventi európskej mobility prinesú, je príprava odborných článkov so zdieľaním skúseností z mobilitného programu, workshop vedený členmi mobility v rámci letnej školy o zdieľaní naučených zručností a sprístupnenie školiacich materiálov pre zvyšných členov organizácie. Pri výbere členov mobility budeme uprednostňovať takých uchádzačov, ktorí budú mať ambíciu pracovať na rozvoji modelu práce podľa vzoru Healing History aj v slovenských podmienkach a vytvoriť pracovný tím pre tento účel. O celý manažment projektu a dohľad nad dodržaním naplnenia cieľov sa budú starať traja členovia organizácie. Hostiteľskou organizáciou je spoločnosť Act for Change, so sídlom v Londýne, ktorá zahŕňa procesorientovanú prácu do svojich aktivít. V súčasnosti máme od tejto organizácie prísľub vzájomnej spolupráce. Výška našej žiadosti o grant je 16 675 Eur. Táto suma zahŕňa cestovné náklady účastníkov, pokrytie poplatkov za seminár, príspevky účastníkom a organizácii. Národy, tak ako jednotlivci a vzťahy potrebujú pomoc pri spracovávaní svojich minulých a historických tém. Dopady minulosti nezmiznú sami od seba a častokrát tieto zranenia žijú aj naďalej v našich vzťahoch, rodinách a komunitách. Nespracované traumatické zážitky majú tendenciu rôznym spôsobom sa opakovať. V poslednom období môžeme pozorovať nárast neznášanlivosti voči utečencom, moslimom, či židom. Xenofóbia v európskych spoločnostiach rýchlo rastie, narastá aj počet trestných činov z neznášanlivosti, ľudia majú tendenciu polarizovať sa do názorových táborov, šírenie dezinformácií vyvoláva neistotu a strach. Sú to práve tieto výzvy, často rozdrobené do menších konfliktov a napätí, na ktoré chceme týmto projektom v POPI-Slovensko reagovať.
Koordinátor:Inštitút Procesorientovanej Psychológie
Piešťany