Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitnejšia výučba s novými metódami vzdelávania
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA104-060422
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19290 €
Sumár projektu:Názov projektu je „Kvalitnejšia výučba s novými metódami vzdelávania.“ Začiatok projektu je stanovený na 1.6.2019 a má trvať 12 mesiacov. AVMT je vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje vyučovanie anglického jazyka v troch úrovniach – výučba angličtiny v predškolských zariadeniach, výučba angličtiny na základných školách a výučba angličtiny pre dospelých. Vzdelávanie dospelých prebieha formou konverzačných kurzov, firemných kurzov a prípravy študentov na získanie Cambridgeského certifikátu. Základné ciele projektu: • Podporiť profesijný rast členov AVMT • Využitie nových kreatívnych techník v triede na podporu tvorivosti • Nadobudnutie znalostí o praktických vyučovacích technikách (efektívne učenie slovnej zásoby, zábavná forma učenia gramatiky..) • Zapojenie technológii do vyučovacieho procesu Radi by sme sa zúčastnili štruktúrovaných kurzov kvôli príležitosti obohatiť a osviežiť svoje vyučovacie metódy a získať poznatky v oblastiach, ktoré by sme chceli zdokonaliť a priniesť tak nové pozitívne zmeny do vyučovacích procesov pre kvalitnejšie vzdelanie našich študentov. Počet lektorov, plánujúcich zúčastniť sa kurzov je 6. Členovia AVMT sa plánujú zúčastniť nasledujúcich kurzov: Leadership for teachers – prostredníctvom kurzu by sme radi zvýšili možnosť kariérneho a profesionálneho rozvoja všetkých členov AVMT. Creativity in the classroom – s pomocou kurzu by sme radi aplikovali do výučby nové metódy učenia prostredníctvom kreatívnych techník. Radi by sme získali nové poznatky najmä v oblasti kreatívneho písania a využívania divadelných prvkov, ktoré by nám pomohli rozvíjať v triede tvorivosť a podporovať vzájomné porozumenie. Language and Methodology Refresher (Secondary/Adult) – vďaka kurzu môžeme získať znalosti, ako efektívne vyučovať slovnú zásobu, čo je veľmi praktické najmä pri moduloch s množstvom nových anglických slov a slovných spojení. Radi by sme sa zdokonalili v praktických vyučovacích technikách a nadobudli znalosti, ako študentov motivovať a nenásilne ich zapájať do aktivít. Educational Technology Today – prostredníctvom kurzu máme možnosť získať poznatky ako vniesť technológie do vyučovacieho procesu tak, aby sa stali súčasťou triedy. Rovnako ako študenti, chceme aj aby lektori využívali technológie pri príprave kreatívneho študijného materiálnu napr. formou videozáznamu. Teaching Exam Classes – kurz priblíži lektorom ako pripraviť študentov na interné a externé skúšky a lektori si osvoja metódy ako rozvíjať materiály na prípravu skúšok, aby boli pre svojich študentov zaujímavé Contemporary English – vďaka kurzu si môžu naši lektori zlepšiť svoje jazykové znalosti a prax v triede. Lektori plánujúci sa zúčastniť kurzov: Mgr. Eva Hlaváčová – pôsobí ako riaditeľka AVMT, má dlhoročné skúsenosti s riadením organizácie a disponuje dobrými manažérskymi schopnosťami. Viedla anglické kurzy pre dospelých. Mgr. Simona Martinčeková – má skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka v predškolských zariadeniach, s vedením poobedných kurzov angličtiny pre žiakov základných škôl a s lektorovaním anglických kurzov pre dospelých na úrovniach B1 a B2. Venuje sa príprave a organizovaniu projektu „Educate in Action“ s cieľom pritiahnuť na Slovensko kvalitných zahraničných lektorov a implementovať ich do výučby angličtiny na základných školách a do výučby konverzačných anglických kurzov pre dospelých. Lic. Andres Sanchez Betancourt – pôsobí ako lektor angličtiny na základných školách a vedie konverzačné kurzy pre dospelých. Má skúsenosti s online vyučovaním pre dospelých. Ing. Jaroslav Popluhár – lektor vedie kurzy počítačovej gramotnosti v anglickom jazyku. Mgr. Dominika Chorvátová – lektorka pôsobí ako učiteľka angličtiny v predškolských zariadeniach, základných školách a vedie konverzačné kurzy pre dospelých. Mgr. Petra Taldová – má skúsenosti s výučbou angličtiny v predškolských zariadeniach, na základných školách a vedie konverzačné kurzy pre dospelých. Očakávané výsledky projektu - aplikovanie poznatkov a skúsenosti získaných z kurzov do praxe, vďaka ktorým budeme môcť naplniť stanovené ciele. Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na kvalitu poskytovaného vzdelávania, na vypracovanie kvalitnejších a efektívnejších študijných materiálov, na zlepšenie výsledkov študentov, na ich schopnosti uplatniť sa v spoločnosti a na trhu práce. Ďalšími z očakávaných výsledkov projektu je otvorenie nových konverzačných kurzov a vytvorenie spolupráce s novými potenciálnymi firmami ohľadom poskytovania firemných jazykových kurzov. Vďaka väčšej spolupráci a rozbehnutí nových kurzov očakávame nárast počtu študentov. Samozrejme plánujeme zorganizovať propagačné aktivity o projekte ( semináre) rovnako ako vydanie informačných materiálov o projekte Potenciálne dlhodobé prínosy - nové získané poznatky bude AVMT využívať aj v budúcnosti. Prínosmi sú zlepšenie kvality vzdelávania dospelých a zabezpečenie si postavenia inštitúcie poskytujúcej kvalitné vzdelávanie a budovanie si dobrého mena na trhu.
Koordinátor:Akadémia vzdelávania Martin
Martin