Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové odbornosti - nové cesty III
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060432
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:44090 €
Sumár projektu:Projekt plne kopíruje stratégiu školy v medzinárodnej oblasti, smeruje k rozširovaniu portfólia zahraničných partenerov školy. Smeruje k rozširovaniu medzinárodnej spolupráce do nových oblastí, k podpore multikulturálneho dialógu , k získavaniu a zavádzaniu inovácií v odbornom vzdelávaní a to nielen na úrovni skvalitňovania výchovno-vzdlávacieho procesu, ale hlavne na úrovni odborného vzdelávania študentov v jednotlivých odboroch vzdelávania. V súlade s cieľmi vonkajšej politiky EU vedú k vyššej zamestnanosti študentov v medzinárodných podnikoch, k nadobudnutiu odborných zručností a nových inovačných postupov a trendov, ktoré zahŕňajú schopnosť pôsobiť v multikultúrnom prostredí, k posilneniu vzdelávania v cudzích jazykoch, rozširovania portfólia používania cudzích jazykov v pracovnom a bežnom živote.Taktiež sa na vlastnej skúsenosti naučia rešpektovať kultúrne rozdielnosti. Z týchto dôvodov je dôležité , aby sa nové trendy a inovácie vo vzdelávaní neustále prenášali do praxe - u študentov do odborností, u pedagógov do skvaltňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, závádzania nových postupov a príkladov dobrej praxe do vzdelávacieho systému školy.Ďalším strategickým cieľom je rozširovanie medzinárodných sietí. Vyžaduje si to upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových kontaktov v rámci spolupráce s existujúcimi partnermiv rámci EU, ako aj v širšom medzinárodnom priestore. Rozvoj kvality vzdelávania musí reflektovať na potreby globalizačného priemyslu a trhu 4,0 prioritne v odbornom vzdelávaní, v rozvoji jazykových kompetencií, v schopnosti adaptovať sa v rôznorodom kultúrom a sociálnom prostredí čoho výsledkom budú kvalifikovní odborníci v danej oblasti na medzinárodnej úrovni. Je preto dôležité a nevyhnutné, aby pedagógovia školy a žiaci školy získavali odborné zručnosti, skúsenosti a inovácie vo svojej odbornosti v zahraničí, zúčastňovali sa medzinárodných mítingov, workshopov, súťaží,ktoré podporujú rozvoj osobnosti v plnom kontexte a to nielen v oblasti formálneho vzdelávania , ale aj v neformálnom a informálnom vzdelávaní ako aj v posilňovaní európskej dimenzie vo vzdelávaní a v bežnom živote. K hlavným aktivitám pre rok 2019 patria mobility žiakov školy k partnerom stálym , ale aj novým. Taktiež budú realizované mobility pedagógov s cieľom priniesť do odborného výchovno-vzdelávacieho procesu nové trendy - metódy a formy vzdelávania.Na základe bilaterálych dohovorov s novým parterom vo Fancúzsku je pripravená mobilita žiakov odboru agropodnikanie-kynológia s cieľom získania nových poznatkov a zručností vo výcviku psov, nakoľko tento partner má niekoľkoročné skúsenosti v danom odbore. Novým partnerom projektu je česká škola Zemedelská akademie Hořice, kde budú realizovať mobilitu študenti odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka. Škola má vynikajúce podmienky pre naplnenie ECVET jednotky, má novovybudované školské hospodárstvo s najmodernejšou poľnohospodárskou technikou,na ktorom budú účastníci mobility získavať odborné zručnosti v odbore, ktorý študujú. S partnerskou školou v Nakle má SOŠ rozvinutú spoluprácu v odbore záhradníctvo, ktorú rozšírime na oblať cukrárstva, nakoľko slovinský partner má bohaté skúsenosti v tomto odbore a ponúka nové odbornosti v tomto sektore.Taktiež bude naplnená ECVET-jednotka, ktorá bola pripravená spoločne. V oblasti záhradníctva sú mobility smerované k overeným partnerom v rámci európskej siete Flornet so zámerom využitia ich inovatívnych poznatkov v tejto neustále sa meniacej a trendom podliehajúcej oblasti a ich prenos na slovenský trh. Stabilným partnerom projektu je škola v Rakúsku, ktorá je zameraná do oblasti turistiky na vidieku- tu budú pedagógovia školy získavať nielen teoretické , ale hlavne praktické skúsenosti so vzdelávaním v tejto oblasti, nakoľko tento partner má veľké medzinárodné skúsenosti a vzdeláva študentov z celého sveta. Predpokladom kvalitného výstupu žiaka počas mobility je jeho príprava už pred mobilitou, stanovenie si jasných cieľov, čo má dosiahnuť počas pobytu v zahraničí, následne je nutné aby sa každý oboznámil so špecifikami a odlišnosťami danej krajiny. Mobility žiakov sú orientované na získavanie nových vedomostí a zručností v svojej odbornosti u partnerov a na ich zmluvných pracoviskách. Pedagógovia školy, ktorí absolvujú stáže u zahraničných partnerov si nielen posilnia svoju odbornosť , ale majú za úlohu preniesť nové postupy, metódy a formy práce do svojej organizácie, predstaviť ich svojim kolegom a následne ich zapracovať do školského systému. Aktivity pre žiakov školy sú plánované pre žiakov, z ktorích sú mnohí neplnoletí a z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sprevádzajúca osoba- pedagóg vysielajúcej školy dohliadal na naplnenie stanovených cieľov, zároveň aj samotný pedagóg má okrem mentorskej činnosti satnovené úlohy, ktoré bude počas mobility v zahraničí napĺňať a následne po návrate odprezentuje svojim kolegom, ako príklady dobrej praxe. Tieto budú následne využívané vo vzdelávacom procese ako aj v školskej dokumentácii.
Koordinátor:Stredná odborná škola Pruské 294
Pruské