Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná stáž v zahraničí - záruka nových príležitostí
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060446
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25708 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania žiakov SPŠ SE-GESzKI Komárno a podporiť profesijný rast pedagogických zamestnancov školy. Naďalej spolupracujeme s osvedčenou maďarskou firmou C3D Engineering Consultand Ltd. a našimi novými partnermi sú maďarská firma HEITEC Hungary Kft a belgická spoločnosť Multi Engineering. Odbornú stáž absolvuje spolu 13 žiakov ( v 2 turnusoch) zo všetkých študijných odborov a 3 učitelia odborných predmetov. Cieľom mobility učiacich sa v OVP je zabezpečiť žiakom podmienky v skutočnom pracovnom prostredí firiem pôsobiacich na medzinárodnom trhu práce na overenie a prepojenie teoretických a praktických vedomostí a zručností. 9 žiakov absolvuje v septembri 2019 dvojtýždňovú odbornú stáž v dvoch partnerských organizáciách v Budapešti. Komunikačným jazykom bude anglický jazyk a maďarský jazyk. Vo firme C3D Engineering Consultand Ltd absolvuje 5 žiakov tréning zameraný na využitie 3D systému CREO s cieľom zlepšiť si konštruktérske zručnosti v 3D modelovaní jednoduchých súčiastok a zostavných modelov a získať zručnosti pri tvorbe dokumentácie strojárskych návrhov. Firma HEITEC Hungary Kft pôsobiaca v oblasti systémovej konštrukcie, strojárstva a robotiky sa venuje navrhovaniu meracích a testovacích systémov, plánovaniu a implementácii automatizačných riešení systémov priemyselnej elektroniky. 4 žiaci si budú rozvíjať zručnosti v oblasti programovania a diagnostikovania elektronických systémov, budú montovať, programovať a diagnostikovať riadiace systémy vytvorené na báze PLC techniky. 4 žiaci absolvujú v novembri stáž v belgickej firme Multi Engineering, zameranej na výrobu lodí a jácht. Po dobu dvoch týždňov budú získavať zručnosti pri tvorbe dokumentácie lodných návrhov a modelovaní lodných telies s využitím inžinierskeho systému NUPAS. Budú mať tiež možnosť pozrieť sa na priamu výrobu, tá je realizovaná v dcérskej spoločnosti v Holandsku. Komunikačným jazykom bude anglický jazyk. Vzhľadom na fakt, že našimi partnerskými organizáciami sú spoločnosti, je počas odbornej stáže žiakov opodstatnená prítomnosť sprievodnej osoby – pedagogického zamestnanca školy. V zmysle platného Vnútorného poriadku školy zabezpečuje dozor v mimopracovnom čase, je nápomocný pri integrácii účastníkov do nového sociálneho a profesionálneho prostredia a rieši problémové situácie na mieste. Vysielajúca organizácia uzatvorila so všetkými hosťujúcimi organizáciami Memorandum o porozumení, ktoré definuje zmluvné podmienky projektových partnerov, manažment projektu, spôsob spolupráce a komunikácie, kritériá hodnotenia. Úspešní absolventi obdržia Certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí. Vysielajúca organizácia posúdi dosiahnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie každého účastníka, na základe hodnotenia hostiteľskej organizácie klasifikuje žiaka známkou a uzná mu prax ako povinnú časť výučby. Zabezpečí vystavenie Europasu. S účastníkmi uzavrie vysielajúca organizácia Dohodu o vzdelávaní, v ktorej budú zakotvené vzdelávacie výstupy a špecifikované kritériá hodnotenia nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií, program stáže, spôsob monitorovania a mentorovania a spôsob validácie. Očakávame, že absolvovaním odbornej praxe v zahraničí nadobudnú žiaci kompetencie presahujúce rámcové učebné plány stanovené ŠVP, spoznajú formy riadenia a metódy práce na pracovisku európskej firmy, posilnia si sebadôveru, nadobudnú väčší zmysel pre iniciatívu a podnikateľstvo, zlepšia si komunikačné zručností, posilnia si kritické myslenie a analytické zručnosti pri riešení problémových úloh, získajú skúsenosti kooperatívnej tímovej práce, spoznajú cieľovú krajinu. Predpokladáme u nich väčšie šance v prípade uchádzania sa o zamestnanie na domácom i zahraničnom trhu práce. Mobilita zamestnancov bude realizovaná v Budapešti, zúčastnia sa jej 3 učitelia odborných predmetov s cieľom prehĺbiť si poznatky v oblasti programovania a diagnostikovania elektronických systémov a efektívneho praktického využívania programu CREO parametric, osvojiť si didaktické metódy, zásady a formy výučby modelovania CAD/CAM systémov a posilniť komunikačné zručnosti v oblasti odbornej terminológie. Počas 3 dní absolvujú vo firme C3D Engineering Consultant Ltd. kurz modelovania povrchov zložitých objektov, vytvárania zostáv a simulácií pohybov zostavy pomocou vyššieho modulu CREO a vďaka úzkej spolupráci firmy s ÓBUDA UNIVERSITY Donát Bánki bude účastníkom umožnený job shadowing na otvorených praktických cvičeniach. V oboch budapeštianskych firmách bude účastníkom umožnený job shadowing na pozorovanie efektívnej aplikácie využívaných programov v praxi. Vysielajúca organizácia uzatvorila s hosťujúcou organizáciou Memorandum o porozumení, s účastníkmi uzavrie Dohodu o vzdelávaní. Účastníci stáže zorganizujú pre kolegov odborno-metodický seminár. Aplikovanie nadobudnutých strojárskych, konštruktérskych a programátorských kompetencií absolventov stáže zvýši kvalitu výučby odborných predmetov na našej škole.
Koordinátor:Stredná priemyselná skola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközepiskola, Petöfiho 2, Komarno
Komárno