Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výmena skúseností a nových poznatkov na medzinárodnej úrovni pre žiakov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Šahách
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060454
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58552 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy má k napĺňaniu Európskej stratégie internacionalizácie stanovené nasledovné strategické ciele: zvyšovanie kvality odborného vzdelávania žiakov aj zamestnancov, duálne vzdelávanie, odborný výcvik vo firmách regiónu, zvyšovanie počtu žiakov a zamestnancov na zahraničných mobilitách v krajinách EÚ, rozšírenie siete partnerov pre vykonávanie zahraničných mobilít, zlepšenie jazykových kompetencií žiakov i zamestnancov školy. Konkrétnym krokom k dosiahnutiu týchto cieľov bolo získanie Charty pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave a zorganizovanie prvej zahraničnej mobility. Po získaní Charty Erasmus plus sa začali rokovania s možnými novými partnermi a pre prvú stáž sa nám podarilo dohodnúť sa na spolupráci s organizáciou Euro Mind zo španielskej Sevilly, ktorá má dlhoročné skúsenosti s organizovaním medzinárodných mobilít v rámci OVP. Do mobilitnej aktivity plánujeme zapojíť celkom 16 žiakov z 2. a 3. ročníka všetkých učebných odborov v nasledovnom členení: strojný mechanik - 5 žiaci, kuchár - 5 žiaci, kaderník - 6 žiaci. Mobilitná stáž sa má uskutočniť v mesiacoch apríl - máj 2020. Výber žiakov uskutoční výberová komisia, ktorá bude zložená z nasledovných členov: riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa pre teoretické a praktické vyučovanie, majstri OV, učitelia AJ a triedni učitelia. Výberové kritéria sú rozpracované v hodnotiacom hárku pre výber . Vedenie školy pripraví úvodné stretnutie so všetkými potencionálnymi účastníkmi stáže, na ktorom im poskytne všetky dôležité informácie týkajúce sa zahraničnej mobility: kritériá pre výber účastníkov mobiity, detaily ohľadom cestovania, pobytu, povinností, úloh, očakávaní, vzdelávacích výstupov. Po prvýkrát by sme chceli využiť aj on-line jazykový nástroj v anglickom jazyku, ktorý bude komunikačným jazykom účastníkov stáže v zahraničí. Účastníkom projektu poskytneme jazykovú a interkultúrnu prípravu v rámci vyučovacieho procesu i v čase mimo vyučovania.Počas hodín odborného výcviku budú žiaci pripravovaní na plnenie odborných úloh v zahraničí. Príprava bude zameraná na činnosti zadefinované v Memorande o porozumení a v Zmluve ECVET o stáži. Stážisti budú sprevádzaní sprevádzajúcimi osobami, ktorí budú mať na starosti okrem podpory účastníkov, riešenia vyskytujúcich sa problémov aj monitorovanie činnosti žiakov ako i dohliadanie na dodržanie kvality stáží. Žiaci počas stáže budú vyplňovať pracovné denníky, do ktorých budú denne zaznamenávať vykonané pracovné úkony. Monitorovanie na druhej strane bude zabezpečené mentormi, ktorých určí konkrétna prijímajúca organizácia. Dosahovanie stanovených cieľov bude hodnotené v hodnotiacich hárkoch , v ktorých sú uvedené jednotlivé kritéria hodnotenia. Hodnotenie bude číselné, ktoré po návrate domov hodnotiaca komisia premietne do klasifikácie žiaka pre predmet odborný výcvik za 2. polrok školského roka 2019/2020. Ako doklad o absolvovaní stáže a o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch dostanú jednotliví účastníci dokument Europass mobilita, certifikát vystavený prijímajúcou organizáciou v anglickom jazyku. Šírenie výsledkov z projektu zabezpečíme na viacerých úrovniach. O našich aktivitách budeme informovať žiakov aj zamestnancov školy, Radu školy, uverejníme článok v novinách s regionálnou pôsobnosťou, na web stránke školy a na web stránke zriaďovateľa. Vyhotovíme aj informačnú nástenku s fotodokumentáciou , ktorá bude umiestnená v priestoroch školy. Účasť žiakov na projekte vo veľkej miere prispeje k ich všestrannému rozvoju. Pobyt v zahraničí obohatí žiakov v každom smere, ako z hľadiska profesionálneho a odborného rastu tak i z hľadiska rozvoja osobnosti žiaka. V prvom roku plánujeme realizovať aj zahraničnú mobilitu pre zamestnancov našej školy, ktorej sa zúčastnia po 2 pedagogickí zamestnanci z každého učebného odboru a 2 členovia vedenia školy formou jobshadowingu. Mobilitu pre zamestnancov plánujme na začiatku školského roka 2019/2020 v priebehu mesiaca október. Vzhľadom na náročnosť jednotlivých aktivít mobilita má trvať 10 dní vrátane cesty. Táto mobilita bude zameraná na návštevu škôl podobného rázu, ako je naša škola, konkrétnejšie na pozorovanie a spoznávanie vyučovacieho procesu na týchto školách pre odbory kuchár, kaderník, strojný mechanik, na oboznámenie sa s organizáciou pedagogickej práce tak na teoretickom ako i na praktickom vyučovaní, so školským systémom a riadením celej školy. Pre zamestnancov predstavuje účasť na mobilite veľkú príležitosť z hľadiska možnosti porovnania úrovne odborného vzdelávania v zahraničí a na Slovensku, ďalej z hľadiska prenosu pozitívnych skúseností z jednej inštitúcie do druhej. V neposlednom rade bude cieľom stáží zlepšenie jazykových kompetencií v anglickom jazyku ako i osvojenie si základov španielskeho jazyka, spoznanie systému školstva a odborného vzdelávania a prípravy,španielskej kultúry, histórie, gastronómie, životného štýlu Španielov.
Koordinátor:Stredná odborná škola techniky a služieb - Müszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
Šahy