Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remeslo 2020
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060483
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:49740 €
Sumár projektu:Projekt Remeslo 2020 bude určený rovnomerne študentom aj učiteľom Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi. Projekt je zameraný na zlepšovanie profesionálnych zručností učiteľov a nadobúdanie nových zručností a vedomostí študentov. Vďaka kvalitným a overeným partnerom z predchádzajúcich rokov môžeme posunúť kvalitu stáží opäť o kus vyššie. Do projektu bude zapojených 16 študentov hlavne z odborov zameraných na spracovanie dreva, z umeleckých odborov – tvorba nábytku a interiéru a fotografický dizajn. Študenti drevárskych odborov budú mať možnosť spoznať aj nové remeselné postupy zamerané viac umelecky. Študenti výtvarných odborov budú mať príležitosť prepojiť svoje štúdium viac s praxou vďaka spolupráci s profesionálnymi umelcami. Naši majstri odborného výcviku a praxe a učitelia odborných predmetov, spolu 16 učiteľov, sa budú vzdelávať formou hospitácií, odborných seminárov a školení. Pre študentov plánujeme: 1. stáž bude u nášho tradičného partnera - Stredná odborná škola nábytkárska a obchodná v Bystřici pod Hostýnem v Českej republike. Na stáž pošleme 6 študentov a jedného sprevádzajúceho učiteľa na dva týždne. Pracovný program bude prebiehať v školských dielňach a pod vedením majstra Radka Pluháčka. Na stáž plánujeme vyslať študentov technických odborov zameraných na spracovanie dreva, ktorí poznajú ručné a strojové opracovanie dreva z našich školských dielni, ale umelecké spracovanie dreva – rezbárstvo sa nemajú kde naučiť. Pričom v súčasnosti sa späť vracia v dizajne nábytku či iných drevených výrobkov zdobenie ručnou rezbou a v obľube sú aj ručne vyrezávané výrobky z dreva. Prvý týždeň sa budú účastníci učiť rezbovať, pracovať s dlátami, sústružiť jednoduché výrobky, vyskúšajú si rôzne tvary misiek z dreva a vyrežú si malý reliéf. Druhý týždeň sa študenti zapoja do rezbárskeho sympózia spolu s profesionálnymi rezbármi z Čiech a Moravy a spolu so študentami SŠNO. Na sympóziu študenti pracujú na zadanej spoločnej téme a výstupom je reliéf na doske 50 x60cm a obhájenie svojej práce na verejnej vernisáži. Termín september 2019. SŠNO zabezpečuje ubytovanie a stravovanie v školskom internáte, dopravu podľa potreby a materiál a odborné vedenie pri práci, návrhy na voľno časové aktivity. 2. stáž je plánovaná u partnera VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras, vo Vilniuse, Litva. S partnerom máme obojstrannú spoluprácu a pripravujeme stáž pre študentov aj učiteľov. Pre študentov bude stáž zameraná na spoluprácu našich a domácich študentov pri zákazkovej výrobe v stolárskej školskej dielni pod vedením litovského majstra. Školské dielne sú zapojené do zákazkové výroby pre súkromný sektor aj pre verejný sektor, často priamo pre mesto. Na stáž plánujeme vyslať 6 študentov z odborov Technik drevostavieb, Technik CNC, Stolár a 1 sprevádzajúcu osobu. Ubytovanie bude na školskom internáte, strava v jedálni a partner zabezpečuje niektorú dopravu. Pracovný program je bohato doplnený voľno časovými aktivitami. Predpokladaný termín – jeseň 2019. 3.stáž je určená pre študentov odboru fotografický dizajn. Po úspešnom prvom roku stáže v Janówe Lubelskom v Poľsku budeme v spolupráci pokračovať. Študenti – fotografi budú pracovať v Múzeu fotografie na príprave výstavy fotografie podľa pokynov Antoni Florczaka, majiteľa múzea. Budú spracovávať fotografie – upravovať, tlačiť, paspartovať a zasklievať a budú pripravovať koncept výstavy. Súčasťou stáže sú návštevy iných výstav fotografie a odborné besedy s autormi. Ďalej spoznajú aj históriu fotografovania, fotoaparátov, staré postupy spracovania fotografie a vybavenie ateliérov. Stážisti budú fotiť tematickú fotografiu pod vedením profesionálneho fotografa. Plánujeme vyslať 4 študentov a 1 učiteľa odborných predmetov v odbore Fotografický dizajn ako sprevádzajúca osoba. Partner zabezpečuje ubytovanie, stravu a bohatý odborný aj voľno časový program. Plánovaný termín stáže je jar 2020. U všetkých stáží pre študentov budeme postupovať pri hodnotení systémom ECVET. V spolupráci s partnermi pripravujeme pracovný program a podľa schopností každého študenta sa hľadá primeraná náplň práce. Pri hodnotení využívame tabuľku hodnotenia študentov, kde sa uvádzajú vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré študenti získali v daný deň stáže. Hodnotitelia dostávajú pokyny ku hodnoteniu a proces hodnotenia je prerokovaný pred stážou a na hodnotení sa podieľajú mentori, sprevádzajúce osoby, samotní účastníci a po návrate študenti dostávajú známky do odborných predmetov a praxe. Hodnotenie posudzujú odborní učitelia, majstri a zástupcovia školy. Zoznam plánovaných výstupov a jednotky výstupov sú uvedené v Memorande o porozumení a potom detailne rozpracované pri plánovaní Pracovného programu tesne pred stážou. Každý účastník dostane Europass mobility. Predpokladané výstupy, jednotky učenia a hodnotenie účastníkov je v prílohe prihlášky. Popis projektu stáží plánovaných pre učiteľov je v prílohe prihlášky ako samostatný dokument.
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves