Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svet poľnohospodárstva
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060492
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41742 €
Sumár projektu:SOŠP LM, podľa Charty, chce zvýšiť svoju úroveň na úroveň internacionálnej školy a jedným z krokov je zvýšiť komunikačnú zručnosť žiakov aj učiteľov, ako aj odborné kompetencie žiakov. Preto organizujeme pracovnú stáž našich žiakov rôznych odborov vo Francúzsku. V projekte SP plánujeme 16 stáží žiakov odborov Agropodnikanie - agroturistika - 11, odboru Mechanik strojov a zariadení - 3 a odboru Agromechanizátor, opravár - 2 . Prijímacou organizáciou je škola poľnoh. zamerania EPLEFPA NATURAPOLIS Chateauroux Francúzsko. So školou máme dlhodobo dobré vzťahy, je nám nápomocná pri hľadaní kvalitných pracovných miest pre našich študentov, má stabilných, kvalifikovaných učiteľov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti so stážami žiakov v zahraničí a pri riešení akýchkoľvek problémov sú nám nápomocní. Škola má dobré vzťahy s okolitými farmármi a firmami, kde vykonávajú stáž aj domáci študenti. Na týchto pracoviskách je kvalifikovaný personál, ochotný byť kvalitným tútorom pre našich žiakov. Keďže naši žiaci sú poľnohospodári, snažíme sa naplánovať stáž v období, kedy ešte môžu vykonávať poľnohosp. práce v teréne. Termín stáže plánujeme od 15.09. do 05.10.2019. Projekt začína zostavením komisie pre výberovú procedúru účastníkov pre projekt. Hlavnými kritériami sú záujem o zvolený odbor, dobrá dochádzka do školy a snaha získať nové vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré nie je možné získať v škole na odbornom výcviku. Po výberovej procedúre sa uskutoční pohovor so žiakmi, kde zistíme záujmy a schopnosti žiakov a podľa toho im pridelíme pracoviská, ktoré presne zodpovedajú ich záujmom, schopnostiam a povahe. Po prideľovaní pracovísk vypracujeme Dohody o vzdelávaní a absolvujeme prípravnú návštevu, kde budú Dohody podpísané. Žiaci začnú absolvovať prípravné kurzy, a to kultúrny, jazykový a odborný. V odbornom kurze budú žiaci pripravovaní priamo na konkrétne pracovisko a konkrétnu prácu. V rámci kultúrnej prípravy sa žiaci oboznámia s kultúrou Francúzska, špecifikami krajiny, spôsobom cestovania, poistenia, ubytovania, stravy. Prekonzultujeme záujmy žiakov, aby sme im pripravili kultúrny program podľa ich záujmov a preferencií. Jazyková príprava sa uskutoční prostredníctvom jazykového nástroja OLS Národnej agentúry, ako aj prostredníctvom kurzu v škole, aby mohli žiaci prekonzultovať konkrétnu potrebnú slovnú zásobu. Prípravné kurzy budú prebiehať od schválenia projektu až po vycestovanie na stáž. Realizačná etapa: 15. 9. 2019 - 5. 10. 2019. V rámci tejto etapy žiaci zdokonalia svoje odborné kompetencie a zručnosti podľa vzdelávacích výstupov, uvedených v Dohode o vzdelávaní. Vzdel. výstupy (VV) odboru Agropodnikanie je získanie zručností v poskytovaní agroturistických služieb v jazdeckých kluboch, ovládanie nových techník jazdenia, asistencia pri podkúvaní koní, získanie odbornej slovnej zásoby v angličtine aj vo francúzštine, zdokonalenie v prácach ako je čistenie koní, postrojovanie koní, pomoc pri preprave koní, pomoc pri ošetrovaní koní, pomoc pri ostatných odborných prácach, vedenie pracovného denníka a samostatné zorganizovanie prac. dňa. VV odb. Mechanik strojov a zariadení je získanie zručností v oblasti opráv strojov podľa prísnych zásad BOZP, orientácia v technickej dokumentácii, predpisoch a tech. požiadavkách súvisiacich so stroj. výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení, zvládnutie základných spôsobov ruč. a stroj. spracovania materiálov, vykonávanie kontroly rozmerov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vh. meradiel, vykonávanie montáže a demontáže poškodených častí strojov a zariadení, vedenie prac. denníka a samost. zorganizovanie prac. dňa. VV odb. Agromechanizátor je upevnenie si zručností v oblasti opráv poľnoh. techniky, vykonávanie všetkých potrebných poľnoh. prác, rozoznávanie osív, vedenie prac. denníka a samost. zorganizovanie prac. dňa. Žiaci absolvujú prax počas 3 týždňov, počas ktorých získavajú potrebné zručnosti a kompetencie. V 1. deň sa žiaci zoznámia s pracoviskami, BOZP a s pracovným režimom. Od 2. dňa budú vykonávať prácu pod odborným dozorom - tútorom, zamestnancom farmy alebo firmy, aby čo najviac zúročili svoje vedomosti a získali zručnosti podľa zamerania odboru, ktorý študujú. Priebežne si budú robiť denníky, kde uvedú každú pracovnú činnosť. Posledný týždeň sa uskutoční pohovor so svojim nadriadeným, aby získali o farme - firme čo najpodrobnejšie informácie, potrebné pre ich projekt, kde uvedú špecializáciu podniku a všetko dôležité o praxi. 3. časť projektu: hodnotenie. Hodnotenie žiakov sa vykoná 3.10.2019 na pracovisku, kde tútor ohodnotí činnosti v ECVET formulári. Žiaci budú hodnotení aj po návrate zo stáže po pohovore so svojimi majstrami OV, po prezentácii projektov v PPT. Žiaci ukážu projekty pred žiakmi školy v rámci týždňa odborných zručností. Výsledky projektu uvedieme na web.stránke školy, predstavíme ho žiakom ZŠ a ich rodičom na ZRPŠ, na náboroch, na Burze SŠ, primátorovi a predsedovi SPPK. Žiaci dostanú EUROPASS a ECVET certifikát
Koordinátor:Stredná odborná škola polytechnická
Liptovský Mikuláš