Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme sa s Erasmom +
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060506
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:128891 €
Sumár projektu:Od roku 2016 je naša škola držiteľom Charty mobility . Vďaka tomu má podrobne vypracovaný „Európsky plán rozvoja školy“. Jeho hlavné zámery sú „........pripraviť absolventov pre európsky trh práce v požadovanej kvalite a podľa potrieb zamestnávateľov, poskytnúť im možnosti rozvoja jazykových kompetencií a sociálnych zručností. Projekt "Učíme sa s Erasmom +" je tretím projektom realizovaným po pridelení akreditácie pre našu školu .To znamená, že kontinuálne naviažeme na súčasne realizovaný projekt a budeme pokračovať v implementácii myšlienok našej stratégie. Implementácia bude zameraná na vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu v rámci našich partnerstiev. Plnenie kvantitatívnych ukazovateľov nedokážeme ovplyvniť, pretože v prvých dvoch rokoch boli počty účastníkov korigované smerom nadol. Hlavné aktivity projektu sú smerované na dve cieľové skupiny: pedagógov ( MOV, učitelia ) a študentov. Pedagógovia budú v rámci 4 mobilít posilňovať svoje kľúčové kompetencie a získavať skúsenosti z oblasti duálneho vzdelávania. Takúto aktivitu realizujeme po tretí krát a na základe skúsenosti a výsledkov z predchádzajúcich mobilít učiteľov ju považujeme za veľmi významnú súčasť procesu premeny školy na vzdelávaciu inštitúciu európskeho rozmeru. Druhá cieľová skupina- študenti zo všetkých študijných a učebných odborov, absolvujú 8 turnusov v rôznych európskych krajinách, s cieľom získať kompetencie v rozsahu vopred spracovaného vzdelávacieho výstupu. Všetky vzdelávacie výstupy budú obsahovo zamerané na tie odborné kompetencie, ktoré v domácom prostredí nedokážeme zabezpečiť v požadovanej kvalite z dôvodu absencie kvalitnej technológie. Jedná sa o nasledovné oblasti: - hydraulické systémy - pneumatické systémy − diagnostika motorov − diagnostika elektronických systémov - komfortná elektronika - CNC programovanie - rýchlostné obrábanie - automatizácia -práca so striekacou kabínou Uvedené oblasti sme v porovnaní s pôvodnou stratégiou rozšírili, pretože sa zmenilo zameranie školy a vzdelávane sa bude orientovať aj na strojárske odbory. Okrem odborných vedomostí a zručností sa zameriame tiež na jazykové kompetencie. Anglicko a Nemecko budú v tejto rovine kľúčové, ale zlepšenie očakávame vo všetkých krajinách .Neodmysliteľnou súčasťou našej stratégie je publicita a diseminácia výsledkov projektu. Budeme ju zabezpečovať prostredníctvom masmédií a rôznych odborných podujatí. Uznávanie výsledkov projektu bude zabezpečené prostredníctvom certifikátov a europasov mobilita . Rozšírime využitie ECVET do ďaľších 2 krajín, tak, aby sme v piatom roku platnosti Charty mobility implementovali ECVET do všetkých turnusov. S tým bude súvisieť aj príprava nových vzdelávacích výstupov v kooperácii s projektovými partnermi. Naša stratégia sa napĺňa aj prostredníctvom projektu "Green wheels", ktorý realizujeme ako partneri v rámci aktivity centralizovaného projektu. Taktiež sme nového projektu KA2, ktorý je následníckym projektom "Step ahead" .
Koordinátor:Stredná odborná škola automobilová
Bratislava