Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európskymi mobilitami za novými skúsenosťami a zručnosťami
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060526
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35903 €
Sumár projektu:Cieľom projektu „Európskymi mobilitami za novými skúsenosťami a zručnosťami“ je podporiť žiakov a zamestnancov pri využívaní, rozvíjaní a získavaní odborných, jazykových a sociálnych zručností účasťou na pracovnej stáži v európskych krajinách. Mobilitný projekt je určený pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine, ktorí vycestujú na pracovnú stáž do partnerských organizácií v Českej republike a v Taliansku. Plánujeme vyslať spolu 12 žiakov - 2 žiakov z odboru autoopravár-mechanik, 2 žiakov z odboru mechanik strojov a zariadení a pedagogických zamestnancov z odboru strojárstvo na mobility do Českej republiky. Do Talianska chceme vyslať 4 žiakov z odboru obchodná akadémia a 4 žiakov z odboru cukrár – kuchár. Žiaci sa zúčastnia trojtýždňovej pracovnej stáže v hostiteľských organizáciách, na Strednej odbornej škole v Oselciach a v podnikoch v Ríme. Pre zamestnancov je pripravená týždňová odborná príprava na Strednej odbornej škole v Oselciach. Plánovaný termín aktivít: október 2019 v Taliansku a marec 2020 v Českej republike. Naša stratégia internacionalizácie je zameraná na rozvíjanie vzdelávacieho procesu inovovaním ponúkaných vzdelávacích programov, na zvyšovanie odbornosti žiakov a zamestnancov našej školy a na rozvoj medzinárodnej spolupráce. Účastníci získajú nové skúsenosti v odbornom vzdelávaní na medzinárodnej úrovni. V jednotlivých etapách projektu aplikujeme prvky systému ECVET. Žiaci sa zúčastnia v prijímajúcej organizácii pracovnej stáže, pri ktorej budú vykonávať jednotky vzdelávacích výstupov opísané prostredníctvom získavaných vedomostí, zručností a kompetencií. Účastníkovi, ktorý úspešne uskutoční vzdelávacie výstupy, sa prenesie ich hodnotenie do príslušného predmetu. Uznanie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií – vzdelávacích výstupov – sa premietne do kvalifikačného profilu absolventa – implementácia do vzdelávacieho programu, Dodatok k vysvedčeniu. Účastníci získajú Certifikát a Europass – mobilita. Žiaci budú realizovať jednotky vzdelávacích výstupov: - autoopravár mechanik: Údržba, opravy a diagnostika brzdových sústav osobných motorových vozidiel; kontrola, údržba, opravy a nastavenie prevodoviek; kontrola a opravy ventilov motorov; kontrola, údržba a opravy chladiacej sústavy; diagnostika spaľovacích motorov; údržba a opravy klimatizácie motorových vozidiel - mechanik strojov a zariadení: Základné technológie kovania; kalenie a popúšťanie náradia a nástrojov; technológie obrábania kovov; opravy a údržba strojov a zariadení; technológie zvárania - obchodná akadémia: Marketingová stratégia spoločnosti; kontraktačná politika podniku; komunikačná politika podniku; organizačná štruktúra podniku; vedenie ľudí; riadenie pracovnoprávnych vzťahov; odmeňovanie zamestnancov; administratívna práca - cukrár kuchár: Príprava a výroba pečiva a koláčov z kysnutého cesta; použitie rôznych druhov múky používaných v Taliansku; príprava suchých solených výrobkov; príprava a výroba pizzového cesta; príprava predkrmov, cestovín; príprava a výroba mäsových jedál, rýb, príloh; výroba dezertov Žiaci budú rozvíjať svoje osobnostné schopnosti, zvýši sa ich sebavedomie, zodpovednosť, budú rozvíjať medziľudské vzťahy. Naučia sa plánovať a organizovať svoju prácu samostatne aj v kolektíve. Spoznajú prijímajúcu organizáciu, kultúru hostiteľskej krajiny. Budú sa učiť orientovať v cudzom prostredí, uvedomia si svoje európske občianstvo. Zlepšia si svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka v odbornej terminológii – pre odbory obchodná akadémia a cukrár kuchár, aj pri komunikácii v každodennom živote – zoznamovanie sa, ubytovanie, cestovanie, nakupovanie, prezentácia našej školy, odborného vzdelávania a Slovenska. Získané skúsenosti by mali pozitívne ovplyvniť postoj žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, ktoré je dôležité pre uplatnenie sa na európskom trhu práce. Odborná príprava pedagogických zamestnancov je zameraná na získanie skúseností v oblasti riadenia, organizácie odborného vzdelávania, na spoznanie vyučovacích foriem a metód v partnerskej škole s cieľom ich implementácie do vzdelávacieho programu. Počas didaktickej návštevy strojárskych podnikov získajú prehľad o moderných technológiách v strojárstve. Nadviaže sa vzájomná spolupráca s pedagogickými zamestnancami partnerskej školy, dôjde k výmene skúseností v odbornom vzdelávaní u nás na Slovensku a v ČR . Zároveň sa utužia vzájomné vzťahy medzi pedagógmi obidvoch spolupracujúcich škôl. Keďže ešte nie všetci účastníci budú mať 18 rokov, je potrebná prítomnosť sprevádzajúcich osôb. Sprevádzajúce osoby monitorujú účastníkov počas mobility a vyhodnocujú ich pôsobenie na pracovnej stáži. Ich úlohou je pomáhať žiakom pri komunikácii v cudzom jazyku, pomôcť zabezpečiť bezproblémový priebeh realizácie mobilít, pripraviť fotodokumentáciu.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Krupina