Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj odborných kompetencií v službách a remeslách II.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060531
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:64947 €
Sumár projektu:Projekt s názvom "Rozvoj odborných kompetencií v službách a remeslách II.“ je určený pre šiestich učiteľov a 18 žiakov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne, ktorí študujú v učebných odboroch hostinský, hostinská, predavač, nástrojár a v študijných odboroch spoločné stravovanie, prevádzka obchodu, mechanik počítačových sietí a strojárstvo. Projekt je zameraný na potreby rozvíjať odborné, jazykové a kultúrno-sociálne zručnosti a kompetencie žiakov v odbornej príprave v oblasti techniky a služieb a na získanie nových skúseností a odborných zručností pedagógov školy. Stáž sa uskutoční v dvoch krajinách a v troch partnerských organizáciách. V Českej republike na stredných odborných školách: Střední škola hotelnictví a gastronomie v Prahe zorganizuje 31-dňovú stáž pre 6 žiakov – pre kuchárov a čašníkov v hoteloch a reštauráciách. Prvý krát plánujeme na stáž do Prahy vyslať aj predavačov, pretožesa počet študentov v tomto odbore na našej škole zvýšil. Budú pracovať v predajniach s rozličným zameraním. Stredná odborná škola v Ústí nad Labem zorganizuje trojtýždňovú mobilitu pre 6 žiakov technických odborov, ktorí budú pracovať v strojárskych podnikoch a podnikoch zameraných na počítačové siete. V Severnom Írsku zabezpečí 24-dňovú stáž pre 6 študentov jazyková škola North West Academy v Londonderry. Tohto turnusu sa zúčastnia mechanici počítačových sietí – ich pracovnou náplňou bude správa počítačov a počítačových sietí v podnikoch; strojári - budú praxovať vo firmách so strojárskym zameraním, predavači v obchodoch s rozmanitým sortimentom a žiaci z gastronomických odborov – kuchári a čašníci v reštauračných službách. Na konci školského roka pôjde 6 učiteľov na 12-dňovú mobilitu do Severného Írska. Jazyková škola North West Academy v Londonderry pripravila pestrí a bohatý pracovný program aj pre pedagógov z oblasti techniky, stravovania a služieb. Hlavným cieľom projektu je nadobudnutie nových odborných zručností a osobnostný rast žiakov, ktoré by im po ukončení štúdia zvýšili šance uplatniť sa na domácom aj európskom pracovnom trhu a získanie nových skúsenosti a zručností pedagogických zamestnancov v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a tým zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na našej škole. Ďalším cieľom projektu je zvýšiť príťažlivosť a zmysel odborného vzdelávania, prioritne pre účastníkov stáže, sekundárne pre ich spolužiakov, rodičov, kolegov a širšiu verejnosť a šírením výstupov projektu motivovať ostatných žiakov a pedagógov k zvyšovaniu kvality vzdelávania, osobnostnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu, zvýšiť atraktívnosť odborov v oblasti remesiel a služieb a pozdvihnúť kredit Strednej odbornej školy techniky a služieb v regióne. Účastníci vytvoria prezentácie, v ktorých preukážu, aké odborné kompetencie im mobilita priniesla. Pomocou rôznych aktivít a produktov: letáky, časopis, články v miestnych periodikách, výstava fotografií, chceme motivovať ďalších žiakov a učiteľov k zahraničným odborným mobilitám, žiakov základných škôl ku štúdiu na našej škole. Účastníci projektu po absolvovaní stáže získajú Europas-Mobility a certifikáty, čo bude ich veľkou devízou v ich profesionálnom raste. Veľkým prínosom pre organizáciu a región budú postrehy, skúseností a odborné kompetencie účastníkov a ich postupná implementácia do Školských vzdelávacích programov a stratégie rozvoja školy.
Koordinátor:Stredná odborná škola techniky a služieb
Brezno