Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európske trendy v OVP
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060532
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:71724 €
Sumár projektu:EURÓPSKE TRENDY V OVP Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépisola v Rimavskej Sobote v roku 2014 vypracovala Európsky plán rozvoja školy, ktorý bol inovovaný (prepracovaný) v roku 2018. Tento projekt slúži na dosiahnutie cieľov Európskej stratégie školy. Kladieme dôraz na európsku dimenziu vo vzdelávaní, na uznanie výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania a na európske pridané hodnoty v odbornom vzdelávaní. K udržaniu kontinuity plnenia európskeho plánu rozvoja školy sú medzinárodné mobility nevyhnutné. Ale ako držitelia Charty Mobility v OVP máme aj ďalšiu povinnosť, a to zabezpečovanie kvalitných mobilít: 1. Spolupráca s kvalitnými a skúsenými partnermi Maltský partner je v našej databáze kontaktov už niekoľko rokov. V júni 2018 koordinátor absolvoval prípravnú návštevu na Malte, kde mal zabezpečenú prehliadku podnikov, v ktorých prebieha duálne vzdelávanie alebo slúžia ako stredisko odborného výcviku pre zahraničných žiakov. Navštívil nasledovné podniky: Preluna Hotel and Spa, Marina Hotel Corinthia Beach Resort, db Seabank Mellieha a kaderníctva Looking Good a MAF. Navštívil aj ubytovacie strediská pre žiakov: Clubclass a Gardenview complex. Rokoval s budúcimi partnermi, pričom prediskutovali konkrétne témy ako náplň práce, vzdelávacie výsledky, pracovný čas, úloha žiaka a mentora, pracovné pozície, dokumentácia (Memorandum, Learning Agreement, Europass), hodnotenie žiakov (ECVET) a ďalšie projektové návrhy ako KA2 a Nórsky fond. So španielskym partnerom spolupracujeme od roku 2009. Ich hlavným cieľom je podporiť mladých ľudí a pomôcť im umiestniť sa na európskom trhu práce. V rámci mobilitných projektov firma organizuje stáže pre študentov z celej Európy a job shadowing pre učiteľov. GRUPO LA RESERVA DE MALAGA dlhodobo spolupracuje na vzdelávacích aktivitách, poskytuje vysoko kvalitnú prax španielskym a zahraničným študentom. Reštaurácie fungujú ako odborné strediská pre lokálne SOŠ. Umožňujú študentom vykonávať prax v kuchyni alebo v obsluhe, priamo v styku s klientami alebo pri príprave jedál a pokrmov. Všetky reštaurácie vyššej triedy poskytujú jedinečnú možnosť naučiť sa v praxi pracovať s mäsom a morskými plodmi, pripraviť morské plody a ryby, andalúzske špeciality, pripraviť a servírovať tapas, atď. 2. Kvalitná realizácia mobilít Mobility budú pripravené, realizované, hodnotené projektovým tímom školy. Ten tím je veľmi úspešný, má bohaté skúsenosti. Pedagógovia aj žiaci sú motivovaní, rodičia sú vďační a naši zmluvní partneri tiež pozitívne vnímajú tieto aktivity. V tíme sú rozdelené úlohy, pravidelne máme stretnutia a vyhodnocujeme našu činnosť. Zo strany vedenia (riaditeľka, zriaďovateľ školy) máme plnú podporu, nakoľko úspešnosť medzinárodných aktivít je prioritou SSOŠ-MSZ. Výber bude transparentný, kritéria výberu budú verejné. 3. Implementácia výsledkov, diseminácia a šírenie výsledkov Plánované diseminačné aktivity: konferencia pre učiteľov a zmluvných partnerov "Európske trendy v OVP", deň medzinárodnej gastronómie, deň otvorených dverí (SSOŠ a kadernícky salón SELFIE), ročníkové práce, publikácie, zapojenie sa do súťaže Európsky týždeň odborného vzdelávania, netradičné hodiny (žiak v úlohe asistenta učiteľa / majstra), zvýšenie kvality odborného vzdelávania, európska dimenzia v odbornom vzdelávaní. 4. Uznávanie výsledkov Na základe hodnotenia ECVET žiaci získajú známku (podľa klasifikačného poriadku), sebahodnotenie žiakov slúži iba pre štatistické účely pre projektový tím a pre vypracovanie záverečnej správy. Žiaci získajú aj medzinárodný dokument Europass Mobility a Personal Transcript (súhrn dosiahnutých vzdelávacích výsledkov). Riaditeľka školy uznáva všetky dosiahnuté výsledky. Plánované aktivity: V prihláške "Žiadosť o akreditáciu 2016" sme naplánovali 24 žiackych mobilít na rok 2019, ale v skutočnosti chceme vyslať len 22 žiakov, lebo doteraz sme organizovali 3-týždňové mobility, v tomto roku plánujeme 4-týždňové. Bola to podmienka maltského partnera, lebo z predchádzajúcej skúsenosti vedia, že žiaci musia vykonať aspoň 4-týždňovú prax, aby si získali potrebné vedomosti. Vzdelávacie výstupy sme stanovili na základe predchádzajúcej skúsenosti a vypracovali sme spolu s mentormi (ktorí budú mentorovať a hodnotiť žiakov) a majsterkami odborného výcviku. MALTA Počet účastníkov: 11 žiakov odb. hotelová akadémia (3. ročník), 3 žiaci odb. kaderník (2. ročník), 2+2 sprevádzajúce osoby (sprevádzajúce osoby sú nevyhnutné, lebo žiaci ešte nemajú 18 rokov; nakoľko riaditeľka školy nemôže vyslať učiteľa na 4 týždne, sprevádzajúce osoby sa budú striedať po dvoch týždňoch, vždy budú prítomní dvaja učitelia a 14 žiakov) Prax bude zabezpečená v hoteloch a kaderníctve. ŠPANIELSKO Počet účastníkov: 8 žiakov odb. hotelová akadémia (3. ročník), 1+1 sprevádzajúce osoby (sprevádzajúce osoby sa budú striedať po dvoch týždňoch, vždy bude prítomný jeden učiteľ a 8 žiakov) Prax bude zabezpečená v reštauráciách La Reserva Grupo (združuje 9 reštaurácií).
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavské Sobota
Rimavská Sobota