Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU III.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060541
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:94255 €
Sumár projektu:Naša SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici si za cieľ kladie neustále skvalitňovanie výučby v intenciách EU požiadaviek. Pri implementácii stratégie internacionalizácie našej SOŠ plánujeme nasledovné hlavné aktivity: Príprava, realizácia, monitorovanie, hodnotenie, certifikácia, validácia a šírenie výsledkov mobility/zahraničnej odbornej praxe. Cieľ európskej internacionalizácie plníme tým, že sme medzinárodnú spoluprácu začlenili do všetkých štruktúr našej organizácie. Je to aj vďaka kontinuálnej realizácii zahraničných mobilít v rámci získanej Charty Erasmus+. Podporujeme modernizáciu a zvyšovanie kvantity aj kvality mobilít. Súčasťou je aj následné hodnotenie kvality a validácia dosiahnutých výsledkov + certifikácia. Podľa plánu plníme aj geografické rozšírenie našich partnerov – zamestnávateľov - s cieľom získania špecifických zručností – žiadaných vzdelávacích výstupov – špecifikované pre každý odbor a mobilitu so zamestnávateľmi. Pre kontinuálny rozvoj kvality a internacionalizáciu je potrebné pokračovať v týchto aktivitách. Veríme, že účastníci získajú v zahraničí skúsenosti a zručnosti, aké im nevieme poskytnúť v podmienkach našej školy ani v SR. Výstupom bude získanie medzinárodného certifikátu Europass. Orientujeme sa na európske štandardy aj národné špecifiká v jednotlivých odboroch. Máme dohodnutý systém prenosu kreditov v odbornej príprave ECVET. Vďaka účasti majstrov priebežne aktualizujeme ŠKVP. Nemecký partner VITALIS je zamestnávateľ, ktorý vie zabezpečiť prax pre všetky odbory našej školy. V Nórsku je zamestnávateľ lesnícka firma Rudshagen a v ČR stavebná firma Edomek. V Portugalsku máme nového partnera, organizáciu, ktorá je osvedčeným partnerom v programe Erasmus, European Projects Development a cez nich právnu dohodu so zamestnávateľom – reštauráciou Marradas. Partneri zabezpečujú okrem odbornej praxe aj ubytovanie a stravovanie účastníkov, kultúrny poznávací program, odborných tútorov/mentorov, hodnotenie a certifikáciu účastníkov. Cielené kompetencie sú podrobne popísané v nami spoločne podpísaných dokumentoch – Memorandum o porozumení, Dohoda o vzdelávaní, Osobný spis účastníka, Vzdelávacie výstupy ECVET. Študenti budú reálne zaradení do pracovného života vo svojom odbore v moderných EU podmienkach. Okrem formálne cielených nových pracovných zručností získajú účastníci aj ďalšie kompetencie – komunikácia v cudzom jazyku, tolerancia k iným kultúram, prispôsobivosť na rôzne podmienky. Dlhodobé prínosy budú pre všetkých účastníkov, našu školu a jej plnenie EU plánu rozvoja, región a v konečnom dôsledku pre rozvoj OVP v SR a pre spoločný EU pracovný trh. Plánovaný vývoj je naďalej zameraný na potreby žiakov a majstrov = Zlepšujeme pracovné zručností v EU. Zmeny a vývoj v rozsahu mobilít: V školskom roku 2019/20 plánujeme mobilitu na 16 dní do Nemecka, Nórska, ČR = kontinuita spolupráce. Zaradili sme aj nového partnera v odbore kuchár v Portugalsku. Podľa schválenej Charty E+ plánujeme dodržať stratégiu a zrealizovať mobility pre 36 žiakov a 6 zamestnancov. Mobility v Nemecku sa zúčastnia 4 majstri a 22 študentov z odborov: kaderníčka, kuchár, lesnícke zameranie, murári. V Nórsku 6 študenti lesníckeho zamerania. V ČR 4 študenti murári a majster. V Portugalsku to budú 4 kuchári a majsterka. Potreba sprevádzajúcich osôb: vychádza z potrieb žiakov a rodičov. Väčšina účastníkov má menej ako 18 rokov a škola je za nich zodpovedná. Vybraní žiaci budú veľmi pravdepodobne zo znevýhodneného prostredia a účasť na mobilite je pre nich prvým dlhším pobytom mimo domov. Je preto nevyhnutné, aby so žiakmi vycestovala osoba, ktorá ich pozná a ktorej oni aj rodičia dôverujú, ktorá im môže byť nápomocná po jazykovej a pedagogicko-psychologickej stránke. Sprevádzajúce osoby sú tiež aktívne nápomocné - kontrolujú partnera, komunikujú s tútormi/mentormi v jednotlivých odboroch a priamo na mieste zabezpečujú/monitorujú dodržiavanie zmlúv a osvojovanie cielených vzdelávacích výstupov. Dohliadajú na každodennú disciplínu, zdravie a hygienu účastníkov. Sú pripravené riešiť akúkoľvek situáciu v komunikačnom jazyku krajiny. Riešia prípadné nedorozumenia medzi zamestnávateľmi a účastníkmi. Nakoľko v Nemecku máme 22 účastníkov z rôznych odborov (väčšia časovo-organizačná náročnosť), zúčastnia sa 2 sprevádzajúce osoby. Sprevádzajúcimi osobami sú koordinátorky projektu, ktoré majú s mobilitou tohto typu predchádzajúcu skúsenosť, vedia o cieľoch Erasmus+ a poznajú zverených študentov aj ich edukačné aj rodinné zázemie.
Koordinátor:Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Banská Štiavnica