Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zručnosti pre chemický priemysel II
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060570
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:67398 €
Sumár projektu:Projekt je integrálnym pokračovaním úspešného projektu Zručnosti pre chemický priemysel, ktorý škola realizovala v rokoch 2017 a 2018. Stabilné a spoľahlivé partnerstvo, ktoré vzniklo v predchádzajúcich projektoch, má potenciál naplniť ciele programu. Chemický priemysel je dynamicky sa rozvíjajúci sektor. V regionálnom meradle potrebujú zamestnávatelia po určitom období stagnácie opätovne doplniť stavy zamestnancov buď z dôvodu rozširovania výrobných kapacít alebo z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku. Potrebujú kvalifikovaných zamestnancov, ktorí ovládajú moderné technológie. Niektorí kľúčoví zamestnávatelia v regióne nemajú zatiaľ záujem o vstup do duálneho vzdelávania na svojich prevádzkach. Riešením problému je získanie kompetencií a zvyšovanie kvality odborného vzdelávania prostredníctvom realizácie odbornej prípravy na pracoviskách zahraničných prijímajúcich organizácií. Žiaci 2. až 4. ročníka, ktorí sa vzdelávajú v odboroch biotechnológia a farmakológia, technológia kozmetiky a chemických liečiv a chemik operátor budú realizovať vzdelávacie jednotky v oblasti chémie v piatich Európskych prijímajúcich organizáciách. Tridsať účastníkov bude realizovať 2 týždne trvajúce mobility v období október 2019 až máj 2020 v 4 odborných školách v Pardubiciach (10 žiakov, 2 sprev. osoby, 2 turnusy) a Prahe (6 žiakov, 1 sprev. osoba), v Drážďanoch (5 žiakov, 1 sprev. osoba, v Padove (5 žiakov, 1 sprev. osoba) a v 2 chem. podnikoch ANAQUA a QUMICA v Malage zabezpečených prostredníctvom sprostr. organizácie Zuzana Vancova (4 žiaci, 1 sprev. osoba). Účastníci získajú vedomosti, zručnosti a kompetencie pri realizácii vzdelávacích jednotiek v organizáciách a podnikoch v nasledovných oblastiach - Stanovenie materiálových konštánt, Spektroskopická analýza, Odmerná analýza, Chromatografia, Príprava anorganických a organických látok, Izolácia a identifikácia mikroorganizmov, Izolácia a identifikácia látok v biologickom materiáli. Hodnotenie vzdelávacích jednotiek sa premietne do hodnotenia odborných predmetov teoretického a praktického vzdelávania, akými sú napríklad organická chémia, analytická chémia, fyzikálna chémia, biotechnológia, biochémia, chemické laboratórne cvičenia, odborná prax alebo odborný výcvik. Vzdelávacie jednotky pokrývajú vzdelávacie štandardy, ktoré majú všetky odbory spoločný - analytická a fyzikálna chémia, organická chémia, chemická technika, ale aj špecifické štandardy, napr. mikrobiológiu. Účastník mobility sa stáva atraktívnejším pre zamestnávateľa, v dlhodobom kontexte sa tak zvyšuje zamestnanosť v regióne. Výsledky projektu prispejú k zvýšeniu príťažlivosti chemického odborného vzdelávania, ktoré má v poslednom desaťročí klesajúcu tendenciu. Požiadavky pracovného trhu v chemickom priemysle sa menia. Od roku 2015 sledujeme zvyšujúci sa dopyt zamestnávateľov po chemikoch operátoroch. Partneri projektu reagujú na zmenu postupnou revíziou existujúcich jednotiek z projektov realizovaných v rokoch 2011 - 2017 a tvorbou a overovaním nových vzdelávacích jednotiek. Vytvorili sme nové vzdelávacie jednotky zamerané na forenznú analýzu, prípravu anorganických a organických látok a chemickú techniku. V novom projekte budme pokračovať v tvorbe jednotiek zameraných na elektrochemickú analýzu. Partneri projektu budú využívať metodológiu ECVET v odbornom vzdelávaní a príprave v chemickom sektore. Odborné vzdelávanie zaznamenáva v posledných rokoch výrazné zmeny v štruktúre odborov, vo vyučovacích metódach. Čelí malému záujmu žiakov o štúdium technických a prírodovedných odborov. V chemickom priemysle sa neustále objavujú nové technológie. Tieto zmeny kladú vyššie nároky na učiteľov odborných predmetov, ktorí musia intenzívne sledovať nové trendy vo svojom odbore, pracovať s digitálnymi technológiami, voliť moderné efektívne vyučovacie metódy, využívať vhodné metódy na hodnotenie vyučovacieho procesu. Ďalším cieľom projektu je preto iniciovať osobný i profesijný rozvoj učiteľov a prenos nových trendov v odbornom vzdelávaní a príprave. Rozvíjanie uvedených kompetencií u štyroch učiteľov dosiahneme realizáciou týždeň trvajúcej odbornej prípravy zamestnancov formou job shadowingu v školách v Pardubiciach, Prahe, Drážďanoch a v chemickom podniku QUIMICA v Malage. Partneri sú lídrami technického vzdelávania. Učitelia získajú kompetencie v používaní moderných vyuč. metód, využití e-learningu v celoživotnom vzdelávaní, v metódach spolupráce so zamestnávateľmi. Z odborného hľadiska pôjde o inštrumentálne analytické metódy a farmaceutickú chémiu a technológiu. Získané kompetencie prenesú do vzdelávania, čím sa zlepší kvalita výuky, zvýši sa atraktivita vzdelávania a motivácia ďalších učiteľov. Prínosom pre školu bude implementácia príkladov dobrej praxe. Plánované aktivity žiakov a učiteľov, získané kompetencie, dopad na účastníkov ako aj dopad na organizáciu, rozvoj medzinárodnej spolupráce sú v súlade s plánovaným vývojom v Charte odborného vzdelávania a prípravy.
Koordinátor:Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Bratislava