Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turiec do Európy, Európa do Turca 2019
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060579
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:233008 €
Sumár projektu:1. národnému konzorciu SOŠ na Slovensku tento projekt pomôže naplniť ďalšie ciele plánov rozvoja medzinárodnej spolupráce zapojených organizácií v rámci stratégie internacionalizácie a nadviaže na 5 rokov spolupráce Erasmus+ KA1. Konzorcium vzniklo v 2013 s víziou vzájomnej spolupráce, výmeny informácií a interakcie pri napĺňaní cieľov a poslania jednotlivých zapojených organizácií, ktorými sú školy z regiónu Turiec z oblasti OVP: Stredná priemyselná škola technická, Stredná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a koordinátor konzorcia K.A.B.A. Slovensko, priekopnícka organizácia v oblasti kariér. poradenstva na SK s bohatými skúsenosťami ako partner aj ako koordinátor v mnohých medzinárodných projektoch ako v oblasti osobnostného rozvoja tak aj realizácie mobilít v EÚ. Cielom projektu Turiec do Európy, Európa do Turca 2019 je využitie doterajších vedomostí, skúseností a nadviazaných partnerstiev za účelom zvyšovať kvalitu poskytovaného OVP a umožniť účastníkom vzdelávaním prácou a tréningom získať vedomosti, zručnosti a profesionálny postoj, či osvojiť si správne pracovné návyky. To dokážeme vďaka zabehnutej spolupráci členov konzorcia a širokej sieti overených partnerov, organizácii, firiem na reg., nár., ale aj EÚ úrovni ako aj dobrým vzťahom so samosprávou - čo je kľúčové pre mobility OVP, nakoľko naplánované mobility 88 žiakov (predpoklad cca 10 % znevýhod.) v 7 turnusoch sú výsledkom komunikácie nielen so školami, ale aj so zamestnávateľmi v regióne a sú zacielené na napĺňanie potrieb všetkých strán. Žiaci si rozšíria alebo získajú v zahraničí nové vzdelávacie výstupy (VV) uplatniteľné v praxi, v súlade s ich kvalifikáciou, najmä takých, ktoré by vo vysielajúcej škole nemohli získať, ale trh ich potrebuje, alebo čoskoro bude potrebovať. Efektívne hodnotiť a zabezpečiť uznávanie VV dosiahnutých v zahraničí dokážeme vďaka používaniu prvkov ECVET. V prípravnej fáze žiaci 42-dnovej mobility absolvujú jaz.pr. OLS a všetci žiaci kurz bilancie kompetencií (BK) za asistencie certif. poradcu z KABA, v ktorom použijeme aj nástroje, ktoré sme importovali v rámci projektov SCAN (LdV TOI 2012) a CompCert (KA2 2015). Žiaci získajú prehlaď o svojich dominantných kompetenciách, dôležitosti stanovovať si ciele a svojej ďalšej kariérovej orientácii. Na 42 dnovú odbornú stáž bude vyslaných 6 žiakov z OAMT (odb.obchodná akadémia) do firiem v ES. Ďalej 2-týždňové odborné stáže absolvuje 12 žiakov SOŠOaS (odb. IT a informačné služby v obch.) do firiem v ČR, 12 žiakov SPŠT (odb. logistika) a 12 žiakov (gastro-odbory) vo firmách v DE a 12 žiakov OAMT odboru obchodná akadémia vo firmách v ES. 2-týždňové odborné stáže v tréningovom centre/škole v UK absolvuje 12 žiakov odboru technické lýceum, informatika a strojárstvo a 12 žiakov OAMT, odbor obchodná akadémie a 12 žiakov SPŠT odbory mechatronika a elektrotechnika v škole v ČR. Aby bol však dopad na región dlhodobý a signifikantný a došlo k reálnemu zvyšovaniu kvality poskyt. OVP, je ďalším cieľom pokračovať v spolupráci reg. aj EÚ partnerov a konzorcia na úrovni vedia škôl ako aj výmenou skúseností na úrovni kolegov odb. pedagógov. Výmenou osvedč. postupov, skúseností a poznatkov, nových metodík a kurikúl vďaka mobilitám zamestnancov v OVP v min. rokoch došlo k pozorovateľnej zmene k lepšiemu. Mnohí pedag. si doniesli domov nielen novinky a materiály od ich kolegov v rámci odboru, ale aj novú motiváciu a chuť k práci nad rámec súčasných aktivít a došlo aj k obohateniu školských kurikúl, ktoré sa používajú pri výuke. Preto sme zaradili 24 mobilít odb. pedagógov a vedenia škôl, vďaka ktorým prehĺbime spoluprácu s existujúcimi a nadviažeme s novými partnermi. V rámci odbornej prípravy zamestnancov v zahraničí sú naplánované mobility vedúcich pracovníkov a odborných pedagógov: 10 účastníkov do školy vo FR (OVP+manažment OVP), 4 odb. pedagógov na job-shadowing do škôl v UK (IT+strojárstvo) a ČR (elektrotechnika a mechatronika), 4 účastníci na job-shadowing do škôl a firiem na MT (administratíva a cestovný ruch), 6 odborníkov v oblasti barmanstva, baristiky, somelierstva a gastro manažmentu do ES. Sprev. os. sú zaradené s prihliadnutím na int. smernice škôl, vek žiakov, efektivitu vynaložených prostriedkov. Okrem sprevádzania je úlohou dohliadnuť na zašk. ohľadom bezp. a hyg. opatrení na pracovisku/v škole, prispieť k monitorovaniu žiakov, aktívne predchádzať probl. situáciám, alebo ich riešiť, zúčastniť sa hodnotenia, pomáhať s jaz. bariérou, získavať od odb. kolegov know-how, uč. postupy a reprezentovať program Erasmus+ a konzorcium. V max. miere použijeme online nástroje monitorovania a hodnotenia – i portál ucetzrucnosti.sk, ktorý vyvíjame pre potreby mobilít (postupne implement. prvky ECVET) a kde si účastníci mobilít vedú denné zázn. (úprimnú spätnú väzbu), ktorých originalitu oceňujeme v rámci sútaže na diseminačnom podujatí - záverečnej konferencií projektu, za účasti lokálnych partnerov, škôl, zástupcov samosprávy, verejnosti a lokálnych medií.
Koordinátor:K.A.B.A. Slovensko
Martin