Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodné mobility - nástroj získavania odborných skúseností
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060583
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:119119 €
Sumár projektu:Vo výzve Erasmus+ pre rok 2019 chceme pokračovať v napĺňaní plánu internacionalizácie Strednej odbornej školy v Handlovej, ktorý sme si vytýčili v Charte v roku 2015. V predkladanom projekte "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností" chceme opäť využiť nielen možnosti osvedčených projektových partnerov, ale aj nového partnera – sprostredkovateľskej organizácie, tak, aby sme zabezpečili prístup našich žiakov a pedagógov k moderne vybaveným pracoviskám, kde dostanú šancu získať nové praktické skúsenosti vo svojom odbore. Prínosom bude užšie prepojenie školy a praxe, čím sa zvýši kvalita a efektívnosť výučby a študenti nadobudnú nové odborné kompetencie. Chceme posilniť odborné vzdelávanie najmä v technických študijných odboroch v skupine vzdelávania ISCED 3A, aby si žiaci doplnili praktické profesijné zručnosti v oblasti digitálnych technológií, elektrotechniky, mechatroniky, automatizácie a robotiky. Pre odbor obchodná akadémia sme zabezpečili praktické aktivity v oblasti obchodu, korešpondencie a digitálnej komunikácie. V projekte plánujeme v rámci aktivity A1 – krátkodobé mobility žiakov celkom 6 turnusov pre žiakov študijných odborov. Naším cieľom je, aby z každého odboru mali možnosť tí najlepší zúčastniť sa zahraničnej stáže. Po projektových skúsenostiach z minulých rokov je účasť na stáži veľkým motivátorom pre žiakov v dosahovaní veľmi dobrých študijných výsledkov. Po absolvovaní odbornej stáže sa zvýši atraktívnosť, kvalita a efektivita vzdelávacieho procesu, dôjde k rozšíreniu kľúčových kompetencií žiakov, čo v konečnom dôsledku ocenia najmä ich zamestnávatelia. Žiaci odboru elektrotechnika si budú dopĺňať vedomosti a zručnosti v dielňach elektrotechnických meraní a v centre obnoviteľných zdrojov energie v Strednej škole elektrotechnickej a energetickej Sokolnice, ČZ. Žiaci získajú najnovšie poznatky z alternatívnych zdrojov energie, získajú zručnosti pri spájaní káblových súborov nízkeho a vysokého napätia, z meraní jednotlivých veličín a informácie z fotovoltaických systémov. Zámerom odbornej stáže bude aj systémové zavedenie problematiky manažérstva kvality a certifikácie do obsahu vzdelávania v strojárskych a elektrotechnických odboroch so zámerom čo najviac sa priblížiť požiadavkám praxe v slovenských a českých firmách a zvýšiť tak kvalitu a atraktivitu vzdelávania. Skupina žiakov odboru mechanik-mechatronik využije odbornú stáž na získanie odborných kompetencií v oblasti automatizácie, PLC programovania, zabezpečenia a vybavenia moderných budov v oblasti kamerových systémov, inteligentných inštalácií a ovládania budov modernými elektronickými systémami. V tejto oblasti máme pre žiakov len základné panely z oblasti bytových inštalácií. Simulačné zariadenia na kamerové systémy a inteligentné budovy využijeme Strednom odbornom učilišti Plzeň, CZ. Skupina žiakov z odborov technické lýceum a mechanik počítačových sietí bude uprednostnená na stáž do školy Polytechnikum Tallinn, EE, kde sa bude zdokonaľovať v odborných predmetoch zameraných informačné technológie, softvérové programovanie a počítačové systémy. Plánujeme posilniť ich odborné vedomosti a zručnosti z oblasti vývoja softvérového vybavenia a programovania. Odborné učebne a ateliéry školy Coleg Cambria Wrexham, UK využijeme pre žiakov odboru grafik digitálnych médií. V ateliéroch budú získavať zručnosti z rôznych výtvarných techník so zapojením fantázie a kreativity. Stáž bude doplnená fotografovaním interiéru a exteriéru, následným spracovaním fotografie a tvorbou koláže. Pre odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium je určená stáž v Haapsalu Vocational Education and Training Center, EE so zdokonaľovaním sa v oblasti kancelárskych prác a digitálnych zručnosti v práci s elektronickými dokumentami, elektronickou dokumentáciou a komunikáciou. Druhá stáž bude priamo v obchodných prevádzkach s cieľom získať odborné a jazykové vedomosti v oblasti obchodného a platobného styku, administratívy a komunikácie so zákazníkom. Podniky sprostredkovala agentúra ETN Training Vision Ltd, Cork. Mobility absolvujú prednostne žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov, ktorí majú dostatok vedomostí potrebných pre stáž. Obdobie stáže sa započíta do predmetu Prax alebo Odborný výcvik. Žiaci budú sprevádzaní pedagogickým dozorom, pretože väčšina nie je plnoletá a dohľad nad žiakmi vyžadujú rodičia. Sprevádzajúce osoby monitorujú priebeh mobilít žiakov a komunikujú s manažmentom projektu Erasmus. Pripravujú podklady pre publicitu stáže a projektu. V aktivite A5 odborná príprava zamestnancov v zahraničí sa projektu zúčastnia celkom 2 učitelia odborných predmetov. Jeden pedagóg vycestuje do partnerskej školy Haapsalu Vocational Education and Training Center, EE a jeden do školy Stredné odborné učilište Plzeň, CZ . Cieľom týchto mobilít je profesijný rast vo svojej aprobácii, získavanie poznatkov z iných školských systémov. Stáž pedagógov bude uznaná vedením školy. Výsledky budú prezentované v predmetových komisiách.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Handlová