Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuchyňa Andalúzie- nadobúdanie nových kompetencií
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060586
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:93286 €
Sumár projektu:Náš projekt pod názvom Kuchyňa Andalúzie - nadobúdanie nových kompetencií, sme sa zamerali na získanie vedomostí a zručností v oblasti stredomorskej gastronómie so zameraním na ryby a morské plody. Nakoľko práca s čerstvými rybami a morskými plodmi je v našom regióne pomerne nákladnou a často nemožnou záležitosťou, považujeme účasť našich študentov a zamestnancov na stáži za opodstatnenú a užitočnú pre ich ďalší profesionálny rozvoj. V rámci projektu sme naplánovali dve aktivity. Prvou aktivitou je stáž 28 študentov 3. a 4. ročníka odboru hotelová akadémia v gastronomických podnikoch. Cieľom tejto aktivity je získať čo najviac informácií a zručností v príprave jedál z rýb a morských plodov . Chceme tak u žiakov zvýšiť ich odborné kompetencie a zvýšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu práce. Okrem odborných zručností je naším cieľom zvýšiť aj jazykové kompetencie v španielskom jazyku, sprostredkovať žiakom novú kultúru, zvyky a tradície a naučiť ich tak tolerancii. V neposlednom rade chceme žiakov naučiť väčšej samostatnosti a zodpovednosti. Žiaci na stáž budú vybraní podľa vopred daných kritérií (ktoré sú deklarované v Charte) a budú to žiaci, ktorí určité zručnosti v oblasti gastronómie už počas štúdia na našej škole nadobudli. Všetky reštaurácie kde budú žiaci vykonávať stáž, sú zamerané na typickú španielsku kuchyňu a na jedlá z rýb a morských plodov. Naši partneri Grupo La reserva (sieť reštaurácií) a Bar Ispaňa (sieť reštaurácií) sú o programe stáže vopred informovaní a plne vyhovujú potrebám našej školy a cieľom nášho projektu. Konkrétny pracovný program vypracovaný za pomoci partnerských organizácii je uvedený v prílohe. Stáž je naplánovaná na mesiac september, kedy Málaga nečelí náporu turistov a tútori pridelení na pracovisku sa tak môžu stážistom naplno venovať. Odovzdávanie nových vedomostí a zručností bude prebiehať formou výkladu, názornej ukážky a následného precvičovania danej zručnosti. Tútori pridelení na pracovisku budú na konci stáže zodpovedať za hodnotenie stáže jednotlivých žiakov, nakoľko len oni sú schopní ohodnotiť ich kvalitatívny posun počas stáže. Na základe hodnotenia im bude priímajúcou inštitúciou vydaný certifikát o absolvovaní stáže. Následne im naša škola vychádzajúc z hodnotenia od tútorov v rámci hodnotenia ECVET uzná dva týždne odbornej praxe a zapíše ekvivalentnú známku do predmetov španielsky jazyk a hotelový a gastronomický manažment, o čom dostanú potvrdzujúci certifikát. Škola žiakom zaistí dokument Europass Mobility. Výstupom žiakov bude: - vypracovanie prezentácií žiakmi, (prezentácie týkajúce sa nielen španielskej gastronómie, ale aj španielskej kultúry) - dni španielskej kultúry - tri dni, počas ktorých žiaci svojím spolužiakom odprezentujú svoje prezentácie o Španielsku, premietanie filmov v španielskom jazyku, prezentácia jednoduchých španielskych jedál - využitie dňa 28.2. (deň Andalúzie) na propagáciu španielskej kultúry - spracovanie videa venovaného čisteniu, spracovaniu a príprave morských plodov - varenie paelly pre verejnosť v rámci Dňa otvorených dverí - príprava slávnostnej tabule na tému Španielsko- zapracovanie do ročníkovej skúšky pre žiakov 3. ročníka - článok v novinách venovaný stáži - začlenenie stredomorskej kuchyne a jedál z rýb a morských plodov do odbytového strediska v rámci PČOZMS Nakoľko sa projektu zúčastnia aj neplnoletí žiaci, z dôvodu požiadavky rodičov o pedagogickú kontrolu a pomoc stážistovi pri adaptácii sa na diferentné kultúrne a sociálne prostredie, ako aj pri prípadnom zvládaní zložitejších situácií v cudzom jazyku, považujeme za potrebné sprevádzajúcu osobu, ktorá bude mať nielen úlohu facilitátora, ale zároveň aj osoby monitorujúcej splnenie vytýčených cieľov projektu. Druhou aktivitou v rámci projektu (v závislosti od stratégie rozvoja) je odborná stáž piatich učiteľov odborných gastronomických predmetov a majstrov odbornej výchovy. Učitelia a majstri budú svoju stáž vykonávať v rámci gastronomických zariadení, kde získajú množstvo nových informácií a zručností. Cieľom účasti učiteľov na stáži je zvýšiť odborné vzdelanie zamestnancov a zabezpečiť tak, že našim študentom budú odovzdávané najnovšie vedomosti z oblasti gastronómie. Vyslaním učiteľov na stáž zvýšime atraktivitu školy, tým že žiakom vieme ponúknuť odborne vzdelanejších učiteľov so skúsenosťami. Učiteľom bude stáž uznaná certifikátom o účasti od spoločnosti Grupo La Reserva a škola sa zaväzuje pre učiteľov zariadiť Europass Mobility. Výstupy učiteľov : - otvorené hodiny pre všetkých učiteľov odborných gastronomických predmetov - začlenenie jedál z rýb a morských plodov do menu pri príprave rodičovských banketov - v spolupráci so školskou jedálňou a A-klubom (gastronomické zariadenie školy pre verejnosť) príprava jedál na týždeň stredomorskej gastronómie - pomoc pri spracovaní videa zameraného na čistenie, spracovanie a prípravu morských plodov - vytvorenie učebnej pomôcky - zapracovanie španielskej kuchyne do krúžkovej činnosti
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Prievidza