Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA116-060589
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:51327 €
Sumár projektu:Predkladaný projekt „Nové príležitosti v multimédiách a umení V“ pochádza z tvorivej dielne SSUŠ filmovej, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Nadväzuje na úspešne implementované projekty NOMA I - IV. Škola vytvorila päť študijných odborov zameraných na audiovíziu a masmediálnu tvorbu, vznikli tu aj interaktívne didaktické pomôcky, tutoriály a odborné učebné texty. Škola disponuje vlastným televíznym a rozhlasovým štúdiom, strižňami, zvukovými pracoviskami, má ateliéry pre virtuálnu grafiku, animovanú aj výtvarnú tvorbu. Cieľom projektu je umožniť pedagógom porovnanie edukatívneho procesu zameraného na výučbu odborných predmetov, postupné vytvorenie nového študijného odboru v rámci špecializačného kvalifikačného štúdia – videotvorba a multimédiá, špeciálne efekty a dizajn počítačových hier, zavedenie systému ECVET s využívaním aplikácií výsledkov dobrej praxe, udržiavanie existujúcej partnerskej siete a jej neustále rozširovanie s využitím komunikačných platforiem (e-Twinning, Skype, e-mail), zlepšenie jazykových a odborných zručností pedagógov i žiakov a konfrontácia vyučovaných teoretických poznatkov s potrebami pracovného trhu. Učitelia budú mať nielen možnosť spoznať nové technológie, organizáciu práce a vzdelávací systém v zahraničí (návštevy v školách), ale budú môcť porovnať aj pracovné podmienky a prostredie v jednotlivých krajinách (návštevy v televíziách, filmových a fotografických ateliéroch, reklamných agentúrach). Zoznámia sa tiež s tým, aké požiadavky majú tieto inštitúcie na vedomosti a zručnosti absolventov umeleckých škôl a získajú tak neoceniteľnú spätnú väzbu pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SSUŠ filmovej. Mobility študentov sú naplánované pre žiakov štvorročných študijných odborov zameraných na audiovíziu, multimédiá a masmédiá jednak v školách odborného vzdelávania a prípravy (každá z nich má vlastné ateliéry a štúdiá, ale aj zmluvné pracoviská pre výučbu praxe – CZ a LV) a jednak priamo v spoločnostiach (v reklamných agentúrach, foto-video ateliéroch a regionálnych televíziách BG, ES,PT). Projekt tak reaguje na potrebu žiakov SSUŠ filmovej prepojiť teoretické i praktické vzdelávanie so zahraničnou praxou a umožniť im rozvoj profesionálnych i jazykových zručností v skutočnom pracovnom prostredí. Hlavné ciele a potreby cieľových skupín SSUŠ filmovej a partnerov sú: • Zoznámiť sa s novou technikou a technológiami a metódami vo vyučovacom procese v zahraničí, overiť si teoretické poznatky v praxi (žiaci). Aplikovať tvorivé postupy (know-how) každej organizácie, ktorá sa na projekte zúčastňuje, čím sa zvýši úroveň odbornej výučby (pedagógovia). • Získať skúsenosti na medzinárodnej úrovni v odbornej audiovizuálnej a multimediálnej výučbe a využitie získaných profesionálnych zručností aj tvorivých aktivít vo výučbe a pri tvorbe nových študijných odborov a programov (špecializačné štúdium). • Stratégia internacionalizácie - rozšíriť spoluprácu medzi vzdelávacími organizáciami a inštitúciami (CZ,LV,SK) – odborná prax v školských ateliéroch, metodika, výučba odborných predmetov, riadenie. Nový projektový partner SSUŠ filmovej : Riga art and media school, Lotyšsko . • Stratégia internacionalizácie - pokračovať v prepájaní teoretického a praktického vzdelávania vo firmách: BG – osvedčená prax v Národnej káblovej televízii v Sofii, PT – prax vo fotoateliéroch - Foto Rodas, Campo 5 de Outubro, Barcelos, ES – prax s nakrúcaním audiovizuálnych diel + práca vo foto a video firmách. • Používať inovatívne riešenia v spolupráci – metodiky, systém riadenia, prax. • Tvorbou umeleckých diel prispieť k zvýšeniu interkultúrneho povedomia - portfólio prezentované aj on-line. • Pripraviť a zaviesť do praxe systém ECVET, využívať Europass. Výstupy tohto projektu budú aplikované do metodologických rámcov v odbornej výučbe i ŠkVP, čím sa skvalitní výučba odborných predmetov i anglického jazyka. Projekt bude mať vplyv aj na ďalšiu motiváciu pre sebavzdelávanie učiteľov a žiakov, zlepší ich jazykové znalosti a stane sa tiež súčasťou plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov školy a celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Informácie o projekte, budú šírené prostredníctvom workshopov, metodických dní, Mobilfestu – festival videí natočených mobilným telefónom, portfólia umeleckých diel – Vimeo, YouTube, internetových platforiem partnerských škôl, sociálnych sietí a tiež prostredníctvom médií i vysielania školskej internetovej televízie FoTelka (www.fotelka.sk) a školského časopisu Nofiny (http://nofiny.online/). Celkovo plánujeme uskutočniť stáže pre 2 pedagógov v rámci Odbornej prípravy zamestnancov v zahraničí a pre 16 žiakov krátkodobej mobility OVP ( s potrebným doprovodom neplnoletých žiakov aj vzhľadom na nevyhnutnosť práce s finančne náročnou technikou prepravovanou zo SR) v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí (CZ,LV) a podnikoch v zahraničí (PT, ES, BG) od 1.6.2019 do 31.5.2021.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola filmová
Košice