Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA201-060682
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:124350 €
Sumár projektu:Projekt "Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie" vznikol na základe požiadavky budúceho konečného prijímateľa. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici už viac ako 25 rokov pôsobí Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Počas svojej pôsobnosti vzdelávalo toto centrum už viaceré generácie pedagógov aj žiakov zo slovenských minoritných prostredí. Na základe veľmi aktívnej každoročnej spolupráce s predstaviteľmi slovenských minorít v zahraničí bolo možné špecifikovať konečné ciele projektu tak, aby spĺňali práve tie požiadavky, ktoré sú už viac rokov aktuálne a predstaviteľmi slovenských minorít v zahraničí aj opakovane žiadané. Na základe dlhoročných skúseností sme dospeli k zisteniu, že v krajanskom prostredí absentuje kvalitný didaktický materiál, ktorý by akceptoval špecifické potreby v diasporických podmienkach jednotlivých krajín. Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie špecifickej a inovatívnej formy didaktického materiálu, ktorý bude spĺňať viaceré ciele: - didaktický materiál bude obsahovať možnosti variabilného doplnenia konkrétnych príkladov tak, aby bol aktuálny v každom z minoritných prostredí aj s ohľadom na práve jeho špecifické podmienky a potreby. Týmto spôsobom riešime jeden z problémov doterajších didaktických materiálov, ktoré boli vytvorené spoločne pre všetky minoritné prostredia a nerešpektovali špecifickosť podmienok a teda aj potrieb týchto prostredí - didaktický materiál bude zameraný na tie prvky slovenskej kultúry v minoritnom prostredí, ktoré prispejú k sebaidentifikácii jeho jednotlivých členov, s dôrazom na pozitívne vnímanie inakosti, čoho výsledkom bude zvýšená miera vzájomnej tolerancie v multietnických prostrediach. Pre vytvorenie výsledného didaktického materiálu bude v každej z partnerských krajín identifikovaná špecifická odborná téma, ktorá poslúži pre vytvorenie konečného cieľa. V prostredí Slovákov v Rumunsku bude týmto prostriedkom slovenská ľudová pieseň, v prostredí Slovákov v Srbsku to bude štúdium špecifík slovenských dialektov, ktoré v jednotlivých minoritných prostrediach zaznamenali svoje vlastné vplyvy a v prostredí Slovákov žijúcich v Chorvátsku spracujeme scénické formy prezentácie slovenskej kultúry, ktoré slúžia ako významný motivačný faktor pre sebaidentifikáciu v multietnickom prostredí. - didaktický materiál bude po ukončení projektu k dispozícii na využitie všetkým prostrediam slovenských minorít v Európe aj zámorí, teda aj nad rámec partnerských krajín projektu. Koordinátorom a garantom odborných činností v priebehu projektu je Univerzita Mateja Bela a jej tím odborníkov s bohatými skúsenosťami vo výskumnej aj vzdelávacej činnosti v prostredí slovenských minorít v zahraničí. Už samotná realizácia projektových aktivít bude znamenať vzájomné obohacovanie sa partnerov - zo Slovenska do prostredí minorít odovzdáme vedomostnú databázu, odborníci z partnerských krajín zasa odovzdajú na Slovensko informácie o rôznorodosti a špecifickosti každého z prostredí, v ktorom slovenské minority žijú viac ako 300 rokov - a to v závislosti od prirodzeného kontaktu s majoritným obyvateľstvom, ale spravidla aj s multietnickým okolím svojich prostredí, ktoré vyplýva z historického vývoja v oblasti Balkánu. V priebehu projektu realizujeme pracovné stretnutia v každej z krajín projektu s cieľom vzájomného poznávania a odovzdávania odborných informácií. Práve prítomnosť v jednotlivých prostrediach slovenských minorít v zahraničí je jedným z dôležitých prvkov pre ich správne poznanie. Významnou súčasťou projektových aktivít budú školiace a vzdelávacie podujatia. V úvodnej fáze projektu bude ich cieľom doplnenie dôležitých informácií a zdrojov pre správne nastavenie výsledkov projektu. V záverečnej fáze projektu bude realizované ďalšie vzdelávacie a školiace podujatie, ktorého cieľom bude verifikácia a testovanie konečnej formy výsledného didaktického materiálu s cieľom, aby tento materiál reflektoval podmienky a potreby všetkých konečných prijímateľov. V priebehu realizácie projektu budeme prostredníctvom dotazníkových prieskumov oslovovať aj širšiu skupinu pedagógov a vychovávateľov slovenských škôl a kultúrnych centier v minoritných prostrediach partnerských krajín. Využijeme pritom pracovné kontakty Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj uverejňovanie priebežných výsledkov aj dotazníkov na webovej stránke. V závere projektu realizujeme multiplikačnú konferenciu. Výsledný didaktický materiál bude mať priamy vplyv na kvalitu vzdelávania v slovenských diaspórach, a to naprieč generáciami. Prínosom bude kvalitatívny posun v pozitívnom chápaní výnimočnosti odlišností slovenských diaspór. Sprístupnený bude na webových stránkach partnerských organizácií - a to aj po ukončení projektu. Práve táto možnosť bezodplatnej prístupnosti didaktických materiálov pre každého záujemcu z prostredia slovenských minorít v Európe a zámorí bola úvodným impulzom pre prípravu a predloženie projektu.
Koordinátor:Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici
Banská Bystrica