Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA201-060698
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:264743 €
Sumár projektu:Slovenská republika (SR) patrí v rámci Európskej únie ku krajinám s najnižším počtom cudzincov v porovnaní s počtom obyvateľov majoritnej spoločnosti. Štatistiky však zároveň ukazujú, že od vstupu SR do Európskej únie kontinuálne narastá počet cudzincov, ktorí sem prichádzajú študovať, ktorí tu hľadajú lepšie ekonomické podmienky či prichádzajú za svojimi životnými partnermi. V dôsledku globálnych ekonomických zmien zároveň neustále vzrástá počet cudzincov, ktorí prichádzajú na Slovensko spolu so svojimi rodinami, v rámci tzv. riadenej migrácie, pracovať. Ďalším fenoménom súčasnosti je návrat slovenských občanov, ktorí dlhodobo žili v zahraničí a prichádzajú na Slovensko aj so svojimi partnermi, často cudzincami, a deťmi, ktoré sa narodili v cudzine. S ohľadom na globalizačné a demografické trendy je možné predpokladať, že nárast počtu cudzincov na Slovensku bude pokračovať v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Znalosť jazyka krajiny predstavuje základný predpoklad pre efektívnu integráciu cudzincov do spoločnosti, a preto je nevyhnuté vytvárať vo vzdelávacom systéme na Slovensku také podmienky pre cudzincov, ktoré by reflektovali všetky potreby tejto cieľovej skupiny. Špecificky znevýhodnenou cieľovou skupinou vo vzdelávacom systéme sa stávajú deti cudzincov, pre ktoré je výučba jazyka prijímajúcej krajiny nevyhnutným predpokladom pre ich inklúziu do vzdelávacieho systému ale aj pre ich integráciu do spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti vzdelávací systém na Slovensku neponúka pre tieto deti celoplošné efektívne riešenie výučby slovenského jazyka, predkladaný projekt je snahou podporiť jestvujúce riešenia pre získanie základných jazykových zručností tejto znevýhodnenej skupiny. Ďalej je cieľom projektu podporu zvýšenia kompetencií pedagógov formou nových vzdelávacích nástrov a zvýšenie informovanosti riaditeľov škôl a rodičov o možnostiach vzdelávania na Slovensku. Jedným z riešení je príprava východiskových dokumentov (kurikúl, metodických odporúčaní a pod.), ktoré špecifikujú najdôležitejšie aspekty problematiky vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, nie ako druhého jazyka národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Ako nevyhnutnosť sa ukazuje tvorba nových didaktických pomôcok, ktoré vnímajú špecifickú cieľovú skupinu podľa materinského jazyka, ako aj tvorba didaktických pomôcok pre cudzincov neovládajúcich latinku. Projekt sleduje podporu rozvoja odborných zručností riadiacich pracovníkov a pedagógov v školstve, pomocou formálnych a neformálnych nástrojov vzdelávania, s cieľom posilniť ich sociálne, občianske a medzikultúrne kompetencie v oblasti vzdelávania, v prospech znevýhodnených komunít a tým aj napomôcť odstraňovaniu rozdielov vo výsledkoch vzdelávania, ktoré súvisia s geografickými a sociálno-ekonomickými rozdielmi. Zároveň projekt prispieva k rozvíjaniu, či zdokonaľovaniu postupov na uspokojovanie potrieb znevýhodnených skupín, ktorými sú deti cudzincov na Slovensku a deti rodákov zo Slovenska v cudzine, z pohľadu sociálnej, etnickej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Tým podporuje dialóg medzi kultúrami, dodržiavanie ich základných práv na vzdelanie a na sociálne začlenenie a podporu aktívneho občianstva cudzincov na Slovensku a Slovákov v zahraničí. V neposlednom rade projekt prispeje k rozvoju spolupráce medzi partnermi v oblasti vzdelávania na národnej aj medzinárodnej úrovni tým, že sa budú aktívne podieľať na zostavovaní a testovaní učebných materiálov v čo najširšom a rozdielnom prostredí a výstupy z projektu budú slúžiť širokej cieľovej skupine (učiacich sa aj učiteľov) na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Koordinátor:iCan School
Bratislava