Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komplexný multiprofesionálny prístup v liečbe pacientov s využitím prvkov vedeckej muzikoterapie
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA202-060684
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:219119 €
Sumár projektu:Terapeutické využitie hudby má dlhú históriu. Avšak všetko bolo pôvodne založené čisto len na empirickej skúsenosti. Až v 50-tych rokoch 20. storočia bola muzikoterapia po prvýkrát uznaná ako samostatný študijný program v Spojených štátoch amerických, v 60-tych až 70-tych rokoch v Anglicku, potom v Nemecku. V súčasnosti viac ako 100 univerzít a vyšších odborných škôl na celom svete ponúka vzdelávacie programy, po absolvovaní ktorých študent obdrží doklad o bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom stupni vzdelania v tomto odbore. Na Slovensku bol vývoj odlišný - príprava profesionálov v oblasti muzikoterapie sa na všetkých troch stupňoch univerzitného vzdelávania (Bc., Mgr., Dr.) realizuje výlučne len ako súčasť študijného programu liečebnej pedagogiky. Napriek úspešnému empirickému vývoju, vedecké výskumy v oblasti muzikoterapie vedené v rozličných krajinách odrážali len konkrétne javy bez toho, aby poskytovali úplný obraz v chápaní skutočných mechanizmov vplyvu hudby na človeka. Najnovší vedecký vývoj v oblasti fyziky, medicíny, umenia a techniky poukazuje na nevyhnutnosť aktualizácie existujúcich študijných programov a obsahu štúdia muzikoterapie smerom k informáciám o fyzikálnych účinkoch zvukov a hudby na bunky a organizmus. Vďaka projektu bude na Slovensku a v ostatných partnerských a asociovaných krajinách vytvorená inovácia študijných programov týkajúca sa muzikoterapie a do vysokoškolskej prípravy odborníkov a ďalšieho vzdelávania budú vnesené informácie z najnovších vedeckých výskumov a o vyvinutých technológiách. Keďže inováciu budú v rámci partnerstva spoločne vytvárať priamo autori a držitelia patentov (RU, SK, GB, CZ) k príslušným vedeckým poznatkom, je predpoklad vysokej kvality vytvorených výstupov. Vďaka uskutočnenému vzdelávaciemu podujatiu sa pod vedením najlepších odborníkov zo zahraničia a zo Slovenska pripraví nová generácia pedagógov, zdravotníckych pracovníkov a ďalších odborníkov, ktorí budú vďaka projektu disponovať novými kompetenciami využiteľnými ako v pedagogickej praxi, tak aj v zdravotníckej, sociálnej aj školskej oblasti, ktoré sa v rámci globalizácie poznania a naplánovanej internacionalizácie (výmeny lektorov a študentov) poskytovaného vzdelávania následne môžu v celospoločenskej praxi priemietnuť napríklad do podoby zlepšených ukazovateľov zdravia, kvality života a dobrého bytia obyvateľstva v dotknutých krajinách.
Koordinátor:Univerzita Komenského v Bratislave
Bratislava