Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technológie Industry 4. pre učiteľov a trénerov odborného vzdelávania
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA202-060772
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:241020 €
Sumár projektu:Industry 4 transformuje výrobné odvetvia s nebývalou rýchlosťou. To ma vplyv na pracovné pozície a typy zručnosti. V dôsledku toho sa profilujú nové požiadavky na znalosti pracovnej sily z nových technológii / Internet veci, Big Dáta, Kolaboratívna robotika, Virtuálna a rozšírená realita, Simulácia-digitálne dvojča, cloud systémy, umelá inteligencia-strojové učenie/ tvoriacich základ Industry 4. V dynamike tohto rozvoja sa človek stal najslabším článkom k dosiahnutiu vysoko inteligentnej a efektívnej výroby. Stráca na význame vysoká špecializácia pracovníka a vyžaduje sa interdisciplinárne vzdelanie pre prácu v kyberneticko-fyzických výrobných systémoch. A tak vznikajú nové označenia pracovných pozícii – worker 4, mechatronik 4 a systémov vzdelávania – Education 4, EE4: Engineering Education 4, Education 4. Pozadie projektu žiaľ ukazalo nelichotivý stav pripravenosti škôl s odborným vzdelávaním na poskytovanie nových poznatkov. Vypuklým problémom je, že aj mnoho učiteľov a trénerov odborného vzdelávania nedisponujú dostatočnými znalosťami z nástupu Industry 4 ale najmä z princípov a metód nového fungovania výroby – smart výroby. Prioritou projektu je vypracovanie vzdelávacích materiálov a lekcii pravé pre učiteľov odborného vzdelávania ako prvotného a rozhodujúceho článku pri profilovaní a získavaní zručnosti absolventov odborných škôl. Výstupom projektu budú štyri okruhy poznatkov o Industry 4: 1. Príklady dobrej praxe zo vzdelávania a realizácie riešení smart výroby 2. Industry 4 s obsahom zameraným na vysvetlenie konceptu a filozofie, digitalizáciu, výhody a rizika, zmeny v pracovných pozíciách 3. Technológie Industry 4 – lekcie zamerané na vysvetlenie podstaty a princípov nových technológii 4. Glosár, vysvetlenie pojmov a výrazov , ktoré sa v súvislosti s Industry 4 začali používať, ako sú cobot, digitálne dvojča, digitalizácia, personalizácia, flexibilita Výsledky projektu budú mať dlhodobý prínos a vysokú využiteľnosť tak pri implementácii do osnov predmetov odborného vzdelávania na školách, v podnikoch ako aj v širokej odbornej a laickej verejnosti.
Koordinátor:Technická univerzita v Košiciach
Košice