Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od vzdelávania ku inklúzií
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA204-060771
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:206719 €
Sumár projektu:Ambíciou projektu „Od vzdelávania k inklúzii“ (EDI) je zlepšiť prístupnosť pre nevidiacich a slabozrakých ľudí v oblasti fyzického prostredia, informácií a medziľudskej komunikácie, aby im bolo umožnené naplno sa zapájať do všetkých oblastí života. Spolu s projektovými partnermi Stredisko Teiresias (Česká Republika) a Funka (Švédsko), vytvoríme vzdelávacie moduly zamerané na jednotlivé oblasti prístupnosti, ktoré zároveň aj pilotne overíme a vyhodnotíme. Priamo budeme prostredníctvom vzdelávania zvyšovať kompetencie pracovníkom miest a obcí, ktorí majú dosah na mieru prístupnosti pre osoby so zrakovým postihnutím a nevidiacim a slabozrakým lídrom, ktorí sa angažujú v obhajobe záujmov komunity. Výsledky pilotného overovania vzdelávacích modulov a ich vyhodnotenie, ako i know-how týkajúce sa jednotlivých oblastí prístupnosti pre nevidiacich a slabozrakých bude zosumarizované v troch intelektuálnych výstupoch – v 1) príručke pre lektorov, 2) príručke pre pracovníkov miest a obcí a v 3) príručke pre samotných nevidiacich a slabozrakých. Z dlhodobého hľadiska predpokladáme pozitívnu zmenu v jednotlivých oblastiach prístupnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím a celkové zlepšenie ich sociálnej inklúzie.
Koordinátor:Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Bratislava