Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Medzinárodná kreditová mobilita

Spolupráca s partnerskými krajinami (international dimension) predstavuje časť programu Erasmus+, ktorá sa zameriava na spoluprácu vysokých škôl s partnermi z celého sveta mimo krajín programu. Úvodnú informáciu vám poskytne sekcia „Čo ponúka program“ a Príručka pre žiadateľov.


Aktivity v kompetencii národnej agentúry


Medzinárodná mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl (international credit mobility, KA107)

  • Novinky v Medzinárodnej kreditovej mobilite vo Výzve 2019 [EN, pdf, 363 KB]
  • Príručka pre vysoké školy k medzinárodnej mobilite - verzia február 2020 [EN, pdf, 1 MB]
  • Zmluva medzi inštitúciami (Inter-institutional Agreement) [EN, doc, 122 KB]
  • Predbežný rozpočet KA107 pre Slovenskú republiku na rok 2019 – aktualizácia k 15.3. 2019 – [EN, pdf, 209 KB]
  • Prehľad čerpania rozpočtu KA107 za rok 2018 [EN, pdf, 259 KB]
  • Inštrukcie k príprave prihlášok KA107 – [SK, pdf, 537 KB]
  • Skúsenosti z praxe KA107 [EN, pdf, 210 KB]
  • Možnosti stáží v organizáciách v regióne Západný Balkán – zoznam vypracovaný nemeckou národnou agentúrou pre potreby vysokých škôl, ktoré majú záujem vysielať svojich študentov na stáže do tohto regiónu [EN, pdf, 1 MB]
  • Zoznam VŠ, ktoré nie sú oprávnené k účasti v KA107, z decembra 2018 [EN, pdf, 235 KB]
  • Nóta EK o udeľovaní víz a prechodných pobytov pre účastníkov z tretích krajín [EN, pdf, 55 KB]