Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2017-1-SK01-KA103-034909
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41, Dubnica nad Váhom
Grant: 51 275,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034910
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 835 17 , Bratislava
Grant: 82 295,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034914
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozmeská cesta 1, 852 35, Bratislava
Grant: 999 395,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034916
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
Grant: 266 650,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034917
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu, 2, 917 01, Trnava
Grant: 251 983,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034918
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03, Bratislava
Grant: 103 150,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034925
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Demänova 393, 031 01 , Liptovský Mikuláš
Grant: 23 698,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034927
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01, Ružomberok
Grant: 265 190,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034932
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11, 909 01, Skalica
Grant: 33 593,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034934
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50, Trenčín
Grant: 162 063,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034935
Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Grant: 191 330,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034937
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 040 01, Košice
Grant: 38 955,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034942
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručova 64, 911 01, Bratislava
Grant: 67 550,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034943
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37, Bratislava
Grant: 311 513,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034944
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 534 780,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034949
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
Grant: 555 325,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034955
Prešovská univerzita v Prešove
Ul 17 novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 489 178,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034961
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80, Košice
Grant: 774 353,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034981
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 153 450,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034989
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 1 786 668,- EUR
2017-1-SK01-KA103-034994
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 509 200,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035010
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava
Grant: 169 925,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035011
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 29 485,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035012
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Botanická 354/2, 969 01, Banska Stiavnica
Grant: 41 048,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku2, 949 76, Nitra
Grant: 550 043,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 , Košice
Grant: 150 671,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035043
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
Grant: 942 945,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035083
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. 1, 080 01, Prešov
Grant: 16 819,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035093
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 692 635,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035098
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 141 663,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035159
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Grant: 193 810,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035194
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, 821 01, Bratislava
Grant: 486 680,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035243
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16, 851 04, Bratislava
Grant: 98 588,- EUR
2017-1-SK01-KA103-035264
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Grösslingova 53, 811 09, Bratislava
Grant: 9 396,- EUR

Neschválené prihlášky