Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2018-1-SK01-KA103-045835
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Botanická 354/2, 969 01, Banská Štiavnica
Grant: 60 363,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045836
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Grant: 1 306 600,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045838
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41, Dubnica nad Váhom
Grant: 22 800,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045839
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänova 393, 031 01 , Liptovský Mikuláš
Grant: 29 054,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045840
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01, Ružomberok
Grant: 318 007,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045843
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11, 909 01, Skalica
Grant: 25 641,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045845
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 630 516,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045846
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
Grant: 668 977,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045851
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Grant: 249 150,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045852
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručová 64, 911 01, Trenčín
Grant: 83 180,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045853
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 835 17 , Bratislava
Grant: 99 140,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045854
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17, 040 01, Košice
Grant: 45 276,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045856
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 162 844,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045857
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám.18, 814 37, Bratislava
Grant: 299 228,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045862
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 286 912,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045868
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50, Trenčín
Grant: 144 037,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045891
Prešovská univerzita v Prešove
Ul 17 novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 509 456,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045902
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03, Bratislava
Grant: 130 654,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045904
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 190 917,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045911
Bratislavská medzinárodna škola liberálnych štúdií, n.o.
Grösslingova 53, 811 09, Bratislava
Grant: 17 376,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045918
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81, Košice
Grant: 191 259,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045929
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 835 176,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045931
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 549 738,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045936
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
Grant: 266 060,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045954
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
Grant: 866 526,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045955
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava
Grant: 141 470,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045962
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám 6 , 814 99, Bratislava
Grant: 2 310 835,- EUR
2018-1-SK01-KA103-045969
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Grant: 272 425,- EUR
2018-1-SK01-KA103-046003
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, 821 01, Bratislava
Grant: 530 700,- EUR
2018-1-SK01-KA103-046063
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 583 339,- EUR
2018-1-SK01-KA103-046151
Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80, Košice
Grant: 942 620,- EUR
2018-1-SK01-KA103-046152
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 35 418,- EUR
2018-1-SK01-KA103-046234
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16, 851 04, Bratislava
Grant: 106 573,- EUR

Neschválené prihlášky