Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2020-1-SK01-KA103-077721
Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská Štvrť1404/613, 018 41, Dubnica nad Váhom
Grant: 52 668,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077723
Vysoká škola manažmentu
Bezručova 64, 911 01, Trenčín
Grant: 47 125,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077726
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Grant: 959 647,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077727
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 379 176,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077741
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 367 308,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077745
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17 novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 414 580,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077746
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03, Bratislava
Grant: 91 480,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077747
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 147 787,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077753
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
Grant: 142 298,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077758
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 538 920,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077759
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänova 393, 031 01 , Liptovský Mikuláš
Grant: 39 454,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077769
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Grant: 136 776,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077781
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Botanická 354/2, 969 01, Banská Štiavnica
Grant: 111 224,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077791
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám 6, 814 99, Bratislava
Grant: 1 887 068,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077793
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám 18, 814 37, Bratislava
Grant: 68 700,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077806
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81, Košice
Grant: 196 759,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077807
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
Grant: 707 111,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077820
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80, Košice
Grant: 403 995,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077841
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01, Ružomberok
Grant: 325 011,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077851
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50, Trenčín
Grant: 101 775,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077857
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 597 635,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077860
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava
Grant: 111 855,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077864
Akadémia policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 835 17 , Bratislava
Grant: 56 360,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077891
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 602 711,- EUR
2020-1-SK01-KA103-077921
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 687 371,- EUR
2020-1-SK01-KA103-078076
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, s.r.o.
Košťova 1, 040 01, Košice
Grant: 43 256,- EUR
2020-1-SK01-KA103-078081
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
Grösslingova 53, 811 09, Bratislava
Grant: 9 968,- EUR
2020-1-SK01-KA103-078102
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovová 5, 812 43, Bratislava
Grant: 486 687,- EUR
2020-1-SK01-KA103-078122
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 7 990,- EUR
2020-1-SK01-KA103-078128
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16, 851 04, Bratislava
Grant: 48 720,- EUR
2020-1-SK01-KA103-078130
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Grant: 372 174,- EUR
2020-1-SK01-KA103-078148
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, 821 01, Bratislava
Grant: 347 200,- EUR

Neschválené prihlášky