Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2021-1-SK01-KA131-HED-000003040
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Botanická 354/2, 969 01, Banská Štiavnica
Grant: 86 422,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000003061
Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Grant: 184 643,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000003394
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 349 800,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000003474
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50, Trenčín
Grant: 153 705,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000003756
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03, Bratislava
Grant: 94 296,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000004174
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 207 195,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000004185
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Demänová 393, 031 01, Liptovský Mikuláš
Grant: 39 176,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000004230
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04, Bratislava
Grant: 52 185,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000004490
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 389 240,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000004609
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie 1, 080 01, Prešov
Grant: 12 073,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000004660
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 527 744,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000004743
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám.18, 814 37, Bratislava
Grant: 181 638,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000005434
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, 97401, Banská Bystrica
Grant: 145 220,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000005451
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava
Grant: 152 770,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000005483
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 432 017,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000006289
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen
Grant: 211 360,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000006518
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 14 468,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000007585
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80, Košice
Grant: 556 640,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000007750
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81, Košice
Grant: 123 953,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000007798
Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9, 042 00, Košice
Grant: 660 035,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000007992
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16, 851 04, Bratislava
Grant: 72 362,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000008125
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 814 99, Bratislava
Grant: 2 223 200,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000008509
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych študií
Grösslingova 53, 811 09, Bratislava
Grant: 8 814,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000010052
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
Grant: 367 503,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000010381
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
Grant: 711 327,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000010415
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Grant: 818 550,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000011146
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01, Ružomberok
Grant: 280 106,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000011612
WorkSpace Europe
Nevädzová 17211/6C, 821 01, Bratislava
Grant: 317 993,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000011640
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 835 17, Bratislava
Grant: 111 617,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000012630
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Grant: 303 695,- EUR
2021-1-SK01-KA131-HED-000012709
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 537 754,- EUR

Neschválené prihlášky