Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2022-1-SK01-KA131-HED-000051823
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, 031 01 , Liptovský Mikuláš
Grant: 57 487,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000052074
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 1 317 444,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Grant: 1 345 960,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000052983
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 281 189,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000053271
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 450 183,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000053277
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12 , 833 03, Bratislava
Grant: 105 558,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000054242
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 673 392,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000055001
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Grant: 335 544,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000055927
Vysoká škola DTI
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41, Dubnica nad Váhom
Grant: 56 440,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056066
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
Grant: 955 304,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056114
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04, Bratislava
Grant: 57 433,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056350
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A , 034 01, Ružomberok
Grant: 274 393,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000056772
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
Grant: 1 881 051,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000057090
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám 6, 814 99, Bratislava
Grant: 2 563 236,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000057139
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22 , 974 01, Banská Bystrica
Grant: 160 098,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000057536
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
Grant: 209 814,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000058611
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Botanická 354/2, 969 01, Banská Štiavnica
Grant: 180 736,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000059183
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12 , 974 01, Banská Bystrica
Grant: 622 312,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060377
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322 , 945 01, Komárno
Grant: 472 428,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060443
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Grösslingova 53, 811 09, Bratislava
Grant: 48 055,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060646
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9 , 042 00, Košice
Grant: 579 497,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000060698
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81, Košice
Grant: 216 052,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000061222
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 34 804,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000062439
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2 , 911 50, Trenčín
Grant: 223 174,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000063157
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava
Grant: 153 582,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000065262
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80, Košice
Grant: 600 115,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000065945
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1 , 949 74, Nitra
Grant: 688 550,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000066974
WorkSpace Europe
Nevädzova 6/C, 821 01, Bratislava
Grant: 657 870,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000067400
Vysoká škola výtvarných umeni v Bratislave
Hviezdoslavovo nám 18 , 814 37, Bratislava
Grant: 199 849,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000067661
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1 , 835 17 , Bratislava
Grant: 129 194,- EUR
2022-1-SK01-KA131-HED-000067973
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16 , 851 04, Bratislava
Grant: 112 151,- EUR

Neschválené prihlášky