Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2023-1-SK01-KA131-HED-000112419
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
Grant: 1 841 873,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000113586
Akádemia ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánika
Demänova 393, 031 01 , Liptovský Mikuláš
Grant: 59 573,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000113980
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03, Bratislava
Grant: 107 847,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000114113
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozmeská cesta 1, 852 35, Bratislava
Grant: 1 390 321,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000114796
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Botanická 354/2, 969 01, Banská Štiavnica
Grant: 205 881,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000114921
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 317 619,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000115853
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Grant: 365 369,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000116030
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíkova 269, 925 21, Sládkovičovo
Grant: 44 699,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000117173
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 2 853 774,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000117770
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 217 540,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000118243
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 678 848,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000118724
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37, Bratislava
Grant: 238 764,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000120115
Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41, Dubnica nad Váhom
Grant: 78 240,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000121385
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50, Trenčín
Grant: 231 548,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000122421
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
Grant: 1 166 651,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01, Ružomberok
Grant: 320 276,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000126645
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, s.r.o.
Košťova 1, 040 01, Košice
Grant: 53 712,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000129371
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen
Grant: 364 386,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000129738
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 735 225,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000129987
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica
Grant: 747 348,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000130451
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 953 754,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000130735
Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17, 851 04, Bratislava
Grant: 60 374,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000132229
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 522 444,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000133218
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81, Košice
Grant: 181 566,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000135317
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Grant: 590 873,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000136532
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, n.o.
Grösslingova 53 , 811 09, Bratislava
Grant: 52 332,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000137000
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2 , 041 80, Košice
Grant: 998 860,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000137508
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01, Bratislava
Grant: 208 972,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000137820
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 826 543,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000138953
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. 1, 080 01, Prešov
Grant: 13 319,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000144244
WorkSpace Europe
Nevädzová 6/C, 821 01, Bratislava
Grant: 684 855,- EUR
2023-1-SK01-KA131-HED-000147874
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16, 851 04, Bratislava
Grant: 130 613,- EUR

Neschválené prihlášky