Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2023-1-SK01-KA171-HED-000114532
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 821 02, Bratislava
Grant: 32 980,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000118468
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava
Grant: 164 700,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000122248
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37, Bratislava
Grant: 237 980,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000129084
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43, Trnava
Grant: 276 116,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000130627
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50, Trenčín
Grant: 65 210,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000134820
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, 917 01, Trnava
Grant: 47 280,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000135978
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina
Grant: 30 290,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000136429
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, Nitra
Grant: 229 540,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000137603
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2 , 041 80, Košice
Grant: 213 490,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000137942
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, 080 01, Prešov
Grant: 181 140,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000138028
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99, Bratislava
Grant: 353 505,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000138130
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74, Nitra
Grant: 573 170,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000140239
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00, Košice
Grant: 45 210,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000141842
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01, Ružomberok
Grant: 142 050,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000147039
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 01, Zvolen
Grant: 162 622,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000148295
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
Grant: 483 909,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000148650
Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno
Grant: 127 770,- EUR
2023-1-SK01-KA171-HED-000148950
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16, 851 04, Bratislava
Grant: 115 005,- EUR

Neschválené prihlášky

2023-1-SK01-KA171-HED-000129815
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01, Banská Bystrica