Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Tvár ERASMUS+

prvá strana publikácie


Predstavujeme vám ocenenie „Tvár Erasmus+“ – súťaž, ktorej cieľom je podporiť a vyjadriť uznanie realizátorom projektov Erasmus+ či jednotlivcom zapojených v programe Erasmus+, ktorí sa dlhodobo usilujú o šírenie dobrého mena programu a svojimi aktivitami významne prispievajú k jeho propagácii na Slovensku. Súťaž Tvár Erasmus+ spoločne organizujú SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport.

HLASOVANIE JE UKONČENÉ!


Predstavujeme Vám víťazov verejného hlasovania a zároveň Tváre Erasmus+ 2014 – 2020!
prvá strana publikácie

PaedDr. Zuzana Peternai PhD.


webstránka | video

Žije s aj pre Erasmus+ S Erasmom sa zoznámila ešte počas vysokoškolských štúdií, vďaka nemu študovala semester v Holandsku. Bola to „láska na prvý pohľad“ a odvtedy sa každému chváli akého skvelého „partnera“ má. Okrem možností, čo program dáva na realizáciu rôznych projektov pre rozvoj celej školy vyhľadáva aj to „plus“. Život bez Erasma si nevie ani predstaviť. O programe hovorí učiteľom aj riaditeľom, rada im pomáha pri vyplňovaní prihlášky, píše články do odborných časopisov, poradí s formuláciami a vie, že národná agentúra je najkompetentnejšia na túto aktivitu, ale aj ona dáva konzultácie pri výzvach. Ako ambasádorka eTwinningu na všetkých školeniach spomenie možnosti programu a jej webináre sa obsahovo týkajú spájaniu programu Erasmus+ a eTwinning.
Jej rodina si zvykla na tieto aktivity, vidia, že ju to napĺňa a robí lepšou osobou. Má tri „Erasmácke“ deti, ktoré boli aj sú súčasťou jej projektových aktivít až do poslednej možnej chvíle, a niekedy aj po. Projektoví partneri ich osobne poznajú a s niektorými sú dodnes dobrými priateľmi, ktorí sa z času načas navštevujú.
„Za nomináciu ďakujem, nesmierne si to vážim, je to úžasná spätná väzba pre mňa aj pre naše aktivity. Dúfam, že sa mi podarilo a aj darí viacerých inšpirovať a Erasmus+ tu ostane ešte dlhé roky!“prvá strana publikácie

Mgr. Martin Kubiš


webstránka

Je riaditeľ a iniciátor založenia 1. národného konzorcia stredných škôl Erasmus+ na Slovensku, ktoré vzniklo v roku 2013. Vyštudoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, odbor Matematika a Manažment. Skúsenosti s mobilitnými projektami má od roku 2009 ako účastník projektu Leonardo da Vinci. Odvtedy sa spolupodieľal na príprave a realizácii viac ako 20 medzinárodných projektov, od partnerstiev Leonardo da Vinci, Prenos inovácií,, Grundtvig až po Erasmus+ KA1 a KA2. Za jeden z najväčších úspechov považuje, že konzorcium „Turiec do Európy, Európa do Turca“ v 2018 získalo Chartu Erasmus Mobility v OVP. V treťom sektore pôsobí v združení K.A.B.A. Slovensko, ktoré zorganizovalo a vyslalo v Erasmus+ mobilitách jednotlivcov vyše 500 žiakov a 100 pedagógov do 15 krajín EÚ. Vďaka projektom participoval na inovovaní a importe viacerých metodík a know-how zo zahraničia, je certifikovaný kouč „KompetenzenBilanz“ a poradca "Bilan de Competénces" podľa modelu FECBOP a pôsobí ako odborník aj v projektoch iných organizácií.
„Erasmus+ je podľa mňa úžasná príležitosť. Príležitosť cestovať, spoznávať, naučiť sa, spolupracovať a „otvoriť oči“ všetkým, ktorí sú zvedaví, otvorení novému a chcú získať skúsenosti. Umožňuje prepájať žiakov, pedagógov, školy, partnerov a konzorciá po celej Európe a som hrdý, že k rozvoju medzinárodnej spolupráce každý rok môžeme prispievať viac a viac, práve vďaka tomuto programu.“prvá strana publikácie

Mgr. Zuzana Kunová


webstránka

Pracuje na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre v kancelárii zahraničných vzťahov od roku 2006. Jej primárnou doménou sú Erasmus+ mobility odchádzajúcich študentov na štúdium a stáže v rámci kapitoly KA103. V začiatkoch administrovala aj prichádzajúcich študentov a učiteľov, ale ako rástol program a s ním aj počty mobilít, tak bolo potrebné špecializovať sa. Na programe Erasmus+ má rada, že má jasnú predstavu na roky vopred a ako sa mu ju darí pretavovať v realitu, či už v rámci digitalizácie, alebo používania IT technológií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce. Každé nové programové obdobie so sebou prináša výzvy, ale vďaka ľuďom, ktorí sú v ňom pracovne zapojení, sa vieme navzájom potiahnuť, motivovať sa a pomáhať si. Je to ako tímový šport a je nesmierne vďačná, že môžem byť súčasťou tohto úspešného projektu.
„Erasmus+ je ako tímový šport a ja som nesmierne vďačná, že môžem byť súčasťou tohto úspešného projektu.“prvá strana publikácie

Ing. Renáta Lavková


webstránka | video

Pracuje ako učiteľka anglického jazyka už 28 rokov. Práve láska k tomuto jazyku ju priviedla k programu Erasmus+. Od roku 2010 pracuje ako zástupkyňa riaditeľky v Jazykovej škole v Poprade a venuje sa manažmentu projektov. Erasmus+ pre ňu znamenal zmenu, naučil ju vnímať tento program ako prostriedok nielen individuálneho rozvoja, ale predovšetkým ako prostriedok, ktorým môže skvalitniť fungovanie celej inštitúcie a vzdelávania. S programom Erasmus+ zrealizovala projekty ´Európa, región, jazykom k práci´, ´Objavuj, zaži a zdieľaj´ - vybraný Európskou komisiou ako príklad dobrej praxe, ´Vzdelávanie dospelých v 21.storočí´. Získané skúsenosti zúročila v projekte strategických partnerstiev a v práci s dospelými učiacimi sa jazykovej školy. Vďaka Erasmu vidí nové príležitosti, ktoré tento program ponúka a snaží sa ich plne využiť.
„Je to program, ktorý nás inšpiruje, ale podstatná je skutočnosť, že sa stávame jeho súčasťou a aj MY inšpirujeme iných . Ale o tom je už náš nový projekt ´Be inspired, be inspiring´...“prvá strana publikácie

PhDr. Soňa Holúbková


webstránka

Po skončení štúdia pracovala ako psychologička vo veľkom závode, ako kurátorka pre delikventnú mládež, ako poradkyňa v manželskej a predmanželskej poradni, ako riaditeľka zariadenia pre Mentálne postihnuté deti a mládež, ako poradkyňa pre rodičov, zdravotne postihnutých občanov, pre zariadenia sociálnych služieb, pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pre mimovládne organizácie, v mnohých ako dobrovoľníčka.
Od roku 1990 pracuje ako dobrovoľníčka v Nadácii Krajina harmónie. V roku 1990 začala pripravovať festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa. Doposiaľ sa uskutočnilo 23 ročníkov, festival má medzinárodnú účasť a podporuje začleňovanie občanov so zdravotným postihnutím do života komunity. Vďaka jej veľkému osobnému nasadeniu sa v roku 2003 podarilo zriadiť v spolupráci s mestom Žilina Agentúru podporovaných služieb, ktorá prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania a podporuje pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím. Je aj riaditeľkou Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Žiline.
Program Erasmus + prijala ako príležitosť spájať mladých ľudí nielen na Slovensku ale v celej Európe, nielen zdravých ale aj zdravotne postihnutých počas tréningov, výmen mládeže, projektov dobrovoľníckej služby až po veľké konferencie. Výsledkom sú prívrženci Nadácie Krajina harmónie ( viac ako 10000 ľudí) a ich ochota robiť svet lepším.
„Za najväčší Prínos programu Erasmus+ považujem príležitosť pre VŠETKÝCH mladých ľudí poznávať seba, Európu, možnosti pre štúdium aj prácu a získať nové skúsenosti.“prvá strana publikácie

Zapojením sa do súťaže účastník - hlasujúci udeľuje usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno a e-mailová adresa na účely zabezpečenia priebehu súťaže a finálne spočítanie hlasov, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to najmä podľa čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Viac informácií.