Erasmusplus SAAIC IUVENTA

prvá strana publikácie

„Koľkokrát si človekom? Toľkokrát, koľko cudzích jazykov ovládaš!“

Zapojte sa do 19. ročníka Európskej značky pre jazyky!


September 2021 bude oslavou cudzích jazykov. Skôr, než si pripomenieme Európsky deň jazykov (26. september), ktorý vyhlásila Rada Európy, dáme priestor všetkým kreatívnym, inovatívnym a inšpiratívnym iniciatívam vo vyučovaní cudzích jazykov.

Do 17. septembra 2021 sa môžete prihlásiť do národnej súťaže Európska značka pre jazyky, ktorú už od roku 1998 koordinuje Európska komisia. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu už tradične vyhlasuje výzvu v rámci tejto súťaže s cieľom:

  • inšpirovať pedagógov, učiteľov a lektorov k modernej výučbe cudzích jazykov,
  • motivovať učiacich sa na rôznych úrovniach vzdelávania k učeniu sa cudzích jazykov,
  • prostredníctvom „príkladov dobrej praxe“ zvyšovať povedomie o prínosoch viacjazyčnosti medzi učiteľmi, lektormi, riaditeľmi, zriaďovateľmi škôl a ďalšími odborníkmi, ktorí pôsobia v oblasti jazykového vzdelávania, ako aj širokej verejnosti.

Kto sa môže zapojiť?

Európska značka pre jazyky je otvorená pre organizácie pôsobiace vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj v oblasti mládeže. Táto súťaž nie je určená pre jednotlivcov (fyzické osoby). Rozhodujúcimi kritériami sú inovatívnosť, inšpiratívnosť a kvalita projektov. Prihlasovanie nie je obmedzené na iniciatívy v rámci projektov Erasmus+. Rovnako nie je dôležité, či je Váš projekt malý alebo veľký.

Cieľovými jazykmi projektov môžu byť moderné jazyky, regionálne jazyky, jazyky menšín, prisťahovalcov či jazyky určené osobám so zdravotným znevýhodnením (napr. posunkový jazyk).Ako sa zapojiť?

Vyplnený formulár [SK, docx, 66 KB] zašlite na ell@saaic.sk do 17. septembra 2021 (do 24:00).

15. novembra 2021 vyberie národná porota víťazov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ocenení bude na medzinárodnej konferencii víziErasmus+ 7. decembra 2021 v Bratislave. Dopravu a ubytovanie v Bratislave hradí po schválení SAAIC, národný organizátor súťaže. V prípade zhoršenia pandemickej situácie budú ocenenia výhercom odovzdané po individuálnej dohode.

Do súťaže nemôžu byť prihlásené projekty, ktoré už v minulosti získali ocenenie.

Štatút a podmienky súťaže [SK, pdf, 183 KB]

Európske priority 2021 [EN, pdf, 314 KB]Inšpirujte sa výhercami minulých rokov