Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2018 - Vysokoškolské vzdelávanie - Mobility jednotlivcov

 • Dodatok covid-19 virtuálne aktivity KA1 [SK, pdf, 178 KB]
 • Dokumentácia k zmenám v súvisloti s aktuálnou situáciou (COVID-19)
  Žiadosť o zmenu zmluvy KA1 - COVID - 19 [SK, docx, 49 KB]
 • Dokumentácia k zmenám v súvisloti s aktuálnou situáciou (COVID-19)
  Formulár žiadosti o uznanie nákladov na základe uplatnenia vyššej moci v projekte KA1 v súvislosti s COVID-19 [SK, docx, 54 KB]
 • Administratívna príručka pre vysoké školy [SK, pdf, 0]
 • Sprievodca programom Erasmus+ 2018 [SK, pdf, 5 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 638 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky (konzorcium) [SK, pdf, 662 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 0]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá - konzorcium [SK, pdf, 0]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 298 KB]
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a ďalšími príjemcami (platné pre konzorciá)
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi (Príloha VI - v prípade konzorcia)
  • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov:
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium/stáž (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 0]
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium/stáž (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [EN, docx, 0]
   • Zmluva o štúdiu [SK, docx, 0]
   • Inštrukcie k zmluve o štúdiu [SK, docx, 0]
   • Zmluva o stáži [SK, docx, 0]
   • Inštrukcie k zmluve o stáži [SK, docx, 0]
   • Learning Agreement for Erasmus+ for studies [EN, docx, 0]
   • Guidelines - Learning Agreement for studies [EN, docx, 0]
   • Learning Agreement for Erasmus+ for traineeship [EN, docx, 0]
   • Guidelines - Learning Agreement for traineeship [EN, docx, 0]
   • Erasmus charta študenta [SK, pdf, 911 KB]
   • Erasmus Student Charter [EN, pdf, 997 KB]
  • b) Mobilita zamestnancov
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 0]
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [EN, docx, 0]
   • Program mobility – výučba [SK, docx, 0]
   • Staff mobility for teaching – Mobility Agreement [EN, docx, 0]
   • Program mobility – školenia [SK, docx, 0]
   • Staff mobility for training – Mobility Agreement [EN, docx, 0]
 • Formulár priebežnej správy [SK, xlsx, 51 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe
 • Formulár záverečného vyúčtovania finančných prostriedkov pridelených na Erasmus mobilitu študentov z prostriedkov MŠVVaŠ SR [SK, xls, 190 KB]
 • Formulár na zdokladovanie finančného príspevku pre účastníkov mobility so špeciálnymi potrebami [SK, docx, 164 KB]
 • Vyúčtovanie finančného príspevku pre účastníkov mobility so špeciálnymi potrebami po jednotlivých položkách
 • Medziinštitucionálna zmluva [EN, doc, 110 KB]
 • Príručka k monitorovaniu Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]