Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2019 - Vysokoškolské vzdelávanie - Mobility jednotlivcov

 • Dodatok covid-19 virtuálne aktivity KA1 [SK, pdf, 178 KB]
 • Dokumentácia k zmenám v súvisloti s aktuálnou situáciou (COVID-19)
  Žiadosť o zmenu zmluvy KA1 - COVID - 19 [SK, docx, 49 KB]
 • Dokumentácia k zmenám v súvisloti s aktuálnou situáciou (COVID-19)
  Formulár žiadosti o uznanie nákladov na základe uplatnenia vyššej moci v projekte KA1 v súvislosti s COVID-19 [SK, docx, 54 KB]
 • Administratívna príručka pre vysoké školy [SK, pdf, 924 KB]
 • Sprievodca programom Erasmus+ 2019 [SK, pdf, 3 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 509 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky (konzorcium) [SK, pdf, 538 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, docx, 63 KB]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá - konzorcium [SK, docx, 72 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, docx, 23 KB]
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a ďalšími príjemcami (platné pre konzorciá)
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi (Príloha VI - v prípade konzorcia)
 • Formulár priebežnej správy [SK, xlsx, 63 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 169 KB]
 • Formulár záverečného vyúčtovania finančných prostriedkov pridelených na Erasmus mobilitu študentov z prostriedkov MŠVVaŠ SR [SK, xls, 196 KB]
 • Formulár na zdokladovanie finančného príspevku pre účastníkov mobility so špeciálnymi potrebami [SK, docx, 164 KB]
 • Vyúčtovanie finančného príspevku pre účastníkov mobility so špeciálnymi potrebami po jednotlivých položkách
 • Medziinštitucionálna zmluva
 • Príručka k monitorovaniu Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 1 MB]