Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2019 - Vysokoškolské vzdelávanie - Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami

 • Dodatok covid-19 virtuálne aktivity KA1 [SK, pdf, 178 KB]
 • Dokumentácia k zmenám v súvisloti s aktuálnou situáciou (COVID-19)
  Žiadosť o zmenu zmluvy KA1 - COVID - 19 [SK, docx, 49 KB]
 • Dokumentácia k zmenám v súvisloti s aktuálnou situáciou (COVID-19)
  Formulár žiadosti o uznanie nákladov na základe uplatnenia vyššej moci v projekte KA1 v súvislosti s COVID-19 [SK, docx, 54 KB]
 • Sprievodca programom Erasmus+ 2019 [SK, pdf, 3 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 509 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky (konzorcium) [SK, pdf, 538 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, docx, 61 KB]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá - konzorcium [SK, docx, 61 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, docx, 21 KB]
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
  • a) Mobilita študentov
  • b) Mobilita zamestnancov
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 107 KB]
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [EN, docx, 69 KB]
   • Program mobility – výučba [SK, docx, 61 KB]
   • Staff mobility for teaching – Mobility Agreement [EN, docx, 77 KB]
   • Program mobility – školenia [SK, docx, 63 KB]
   • Staff mobility for training – Mobility Agreement [EN, docx, 77 KB]
 • Príručka pre vysoké školy k medzinárodnej mobilite - verzia február 2020 [EN, pdf, 1 MB]
 • Skúsenosti z praxe KA107
 • Formulár priebežnej správy
 • Inštrukcie k priebežnej správe
 • Príručka o dodatkoch k zmluve KA107
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 1 MB]
 • Možnosti stáží v organizáciách v regióne Západný Balkán – zoznam vypracovaný nemeckou národnou agentúrou pre potreby vysokých škôl, ktoré majú záujem vysielať svojich študentov na stáže do tohto regiónu [EN, pdf, 1 MB]
 • Zoznam VŠ, ktoré nie sú oprávnené k účasti v KA107, z decembra 2018 [EN, pdf, 235 KB]
 • Nóta EK o udeľovaní víz a prechodných pobytov pre účastníkov z tretích krajín [EN, pdf, 55 KB]
 • Nóta EK o udeľovaní víz pre odchádzajúcich účastníkov do Izraelu a Palestíny [SK, pdf, 254 KB]