prvá strana publikácie

Čo je Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktoré je schopné poskytnúť ľuďom zručnosti potrebné na naplnenie osobného ale aj profesionálneho života. Iniciatíva zahŕňa podujatia na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni, ktoré sa môžu konať v členských krajinách Európskej únie, kandidátskych krajinách, krajinách EZVO a v partnerských krajinách ETF.

Tento rok bude sláviť Európsky týždeň odborných zručností svoje PIATE VÝROČIE! Témou roku 2020 je „Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP!“ Hlavné podujatie piateho ročníka sa bude konať v Berlíne od 09. do 13. novembra 2020.

Európsky týždeň odborných zručností 2020 je vynikajúcim spôsobom, ako zvýšiť informovanosť o práci v oblasti OVP a propagovať aktivity pre širšiu laickú, ale aj odbornú verejnosť. Neváhajte sa do nich zapojiť.
SÚŤAŽE


European Vocational Skills Week 2020 (09-13 November 2020)Ako sa zapojiť v roku 2020?

Európsky týždeň odborných zručností je každoročné podujatie, počas ktorého môžu organizácie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni prezentovať to najlepšie z odborného vzdelávania a prípravy. Po piatich rokoch sa toto podujatie stalo platformou pre výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe pre zainteresované strany v oblasti OVP v Európe i mimo nej.

 • Hlavná téma a základné informácie

  Témou roku 2020 je „Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP.“ Ako túto tému zapracujete do vašej iniciatívy a podujatí v sektore odborného vzdelávania a prípravy, je len na vás.

  Odporúčame vám zorganizovať digitálne podujatia/aktivity na podporu OVP, môže to byť napr. webinár, kampaň pre digitálne médiá, veľtrh kariéry online, Facebook Live, Instagram Live alebo iné online stretnutia. Alebo potom klasické podujatia, či už samostatné akcie k Európskemu týždňu odborných zručností, v rámci Dňa otvorených dverí alebo rôzne súťaže. Samozrejme, všetko v rámci možností a súčasnej pandemickej situácie COVID-19.

  Základné informácie, dokumenty a promo materiály, ktoré môžete použiť pri príprave svojich podujatí, nájdete na web stránke Európskej komisie.

  Nezabudnite použiť hashtagy: #DiscoverYourTalent, #EUVocationalSkills

 • Kto sa môže zapojiť?

  Iniciatíva je otvorená pre všetky organizácie, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu. Môžu to byť napr. poskytovatelia OVP, vzdelávacie organizácie pre mládež a dospelých, podniky, veľké spoločnosti, rodičovské združenia, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory, profesijné zväzy atď.

 • Kedy sa môže zapojiť

  Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia, ktoré sa môžu konať v termíne od 1. marca do 31. decembra 2020. Jeho súčasťou môžete byť i vy!

 • Ako sa môže zapojiť

  Zapojiť sa môžete niekoľkými spôsobmi. Buď priamo na stránkach Európskej komisie venovaných Európskemu týždňu odborných zručností, kde si zaregistrujete svoje podujatie alebo akciu, alebo sa zapojíte do súťaží, ktoré pre vás organizuje národná agentúra. Viac informácií nájdete nižšie.

Iniciatíva EÚ

Európska komisia vytvorila celoeurópsku stránku pre danú iniciatívu. Organizácie, ktoré pripravujú podujatia venované Európskemu týždňu odborných zručností, môžu informácie o svojich podujatiach vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí jedinečná databáza podujatí organizovaných vo všetkých zapojených krajinách. Takto môžete zviditeľniť nielen svoju organizáciu, ale aj Slovenskú republiku.

Nezabudnite sa prihlásiť na odber informačného bulletinu Európskeho týždňa odborných zručností, tu (link: ) a získajte tak informácie o najnovšom vývoji týkajúcom sa aktivít, OVP a vzdelávania dospelých.

 • Zaregistruj svoje podujatie / akciu

  Registrácia je otvorená. Prihláste sa so svojím podujatím.

  Ak organizujete podujatie/aktivitu podporujúcu OVP, zaregistrujte ju na webovej stránke Európskej komisie, ktorá ju môže ďalej propagovať nielen na svojej web stránke, ale aj v iných sociálnych médiách. Pri registrácii dostanete propagačné materiály a nástroje, ktoré vám pomôžu propagovať podujatie/aktivitu prostredníctvom vašej siete.

  Postupujte podľa sprievodcu, zaregistrujte sa a staňte sa oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností 2020.

 • Zdieľaj svoj príbeh

  Nezabudnite sa podeliť o svoj úspech s ostatnými!

  Na webovej stránke Európskeho týždňa odborných zručností je k dispozícii špeciálna sekcia, kde si môžete prečítať inšpirujúce príbehy organizácií i jednotlivcov.

  Ste v kontakte so študentmi OVP? Povzbudzujte ich, aby zaregistrovali svoje príbehy o úspechu v oblasti OVP a inšpirovali budúcich študentov v celej Európe.

 • Súťaž „Ceny excelentnosti v OVP“

  Ocenenia Ceny excelentnosti v OVP sú vynikajúcou príležitosťou na predstavenie Vašej organizácie alebo na zdieľanie Vašeho nadšenia a odhodlania podporovať OVP. Súťaž oceňuje angažovaných ľudí, organizácie a vynikajúce projekty a odmeňuje ich za ich úsilie.

  Európska komisia tento rok vybrala nominanta i zo Slovenska! V kategórii "European Funding for Excellence Awards - Erasmus+ dištančné vzdelávanie" sa SOŠ Pod Bánošom 80 dostala s projektom Erasmus+ „Inovatívny nástroj zmiešaného vyučovania o bezpečnom manažmente ochrany včiel pred škodcami“ medzi dvoch vybraných nominantov, za ktorých môžete hlasovať vo verejnom hlasovaní.

  Hlasovať môžete až do 10. novembra.

  O iniciatíve Blesabee sa dozviete aj na facebooku alebo webstránke.

Iniciatíva NA

SÚŤAŽE v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020

Hlavným cieľom súťaží, ktoré organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+, je podporiť a zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu a motivovať slovenské organizácie, aby sa zapojili do aktivít Európskeho týždňa odborných zručností.

V roku 2020 sa SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu rozhodla zorganizovať nasledovné súťaže:

 • Súťaž „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“
 • Súťaž o najlepšie IT riešenie realizácie projektov Erasmus+ počas pandémie COVID-19
 • Súťaž o najzaujímavejšie podujatie organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2020 na Slovensku


 • Ako budú víťazné súťažné návrhy ocenené?

  V každej súťaži budú ocenené 3 najkvalitnejšie súťažné návrhy nasledovne:

  • 1. miesto – 350 EUR,
  • 2. miesto – 300 EUR,
  • 3. miesto – 250 EUR.


 • Súťažné podmienky na stiahnutie:

  • Súťaž „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“ [SK, pdf, 280 KB]
   Súťaž bola ukončená.

   VÝSLEDKY

  • Súťaž o najlepšie IT riešenie realizácie projektov Erasmus+ počas pandémie COVID-19 [SK, pdf, 211 KB]
   Súťaž bola ukončená.

  • Súťaž o najzaujímavejšie podujatie organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2020 na Slovensku [SK, pdf, 218 KB], správa [SK, docx, 112 KB]
   Súťaž bola ukončená.

  • VÝSLEDKY


 • Upozornenia:

  Iniciatíva Európsky týždeň odborných zručností 2020 je celoeurópskym podujatím, avšak súťaže, ktoré vyhlásila SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, sa konajú len na Slovensku a sú určené len pre slovenských realizátorov projektov v programe Erasmus+.

  Výsledky súťaží budú zverejnené na webovej stránke iniciatívy a sociálnych sieťach, súťažiacim nebudú zaslané písomnou formou, s výnimkou víťazných organizácií, ktoré budú o výsledku informované aj e-mailom.


 • Autorské práva:

  Súťažiaci musí mať plné autorské práva k zaslaným materiálom alebo jeho práva na autorstvo nemôžu byť ničím spochybniteľné. V prípade, že sa na fotografii nachádzajú ďalšie osoby, súťažiaci zodpovedá za to, že tieto osoby súhlasia s jej zverejnením. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnenie fotografie, ku ktorej súťažiaci nemá autorské práva. V prípade porušenia práv tretích strán/osôb preberá plnú právnu zodpovednosť súťažiaci.

  Fotografia nesmie poškodzovať dobré meno žiadneho jednotlivca/organizácie, hanobiť rasu, národ, vierovyznanie, vzbudzovať morálne pohoršenie, propagovať násilie, prezentovať vulgarizmy, nesmie byť v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, nesmie byť urážlivá.

  Odoslaním súťažného príspevku súťažiaci prenecháva vyhlasovateľovi plné právo (licenciu) použiť fotografiu/súťažný príspevok pre svoje marketingové alebo iné účely. Túto licenciu poskytuje súťažiaci ako nevýhradnú, bezodplatnú, pre celý svet a časovo neobmedzenú.


 • Kontakt:

  NA: Martina Wimmerová
  E: martina.wimmerova@saaic.sk
  T: +421 2 20922201
  web: https://www.erasmusplus.sk/vsw/

  EK: ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek

Ambasádor 2019 - 2020

Európsky týždeň odborných zručností vychádza z iniciatívy Európskej komisie a realizuje sa pod záštitou eurokomisára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Nicolasa Schmita. Jeho príhovor, si môžete pozrieť tu

Každoročne vyberá Európska komisia ambasárorov pre Európsky týždeň odborných zručností. V roku 2019 a i v tomto roku 2020 sa ambasádorkou pre Slovensko stala Noémi Ráczová, úspešná pedagogička a ilustrátorka detských kníh, ktorá pôsobí na Škole úžitkového výtvarníctva v rodných Košiciach. V roku 2018 bola svojimi žiakmi nominovaná do slovenskej súťaže „Učiteľ Slovenska“ , kde s prehľadom získala najviac hlasov a prevzala si „Cenu verejnosti“. V tom istom roku bola taktiež nominovaná na európsku cenu „Výnimočný učiteľ EÚ“, ktorá bola vyhlásená v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018. Jej medailónik na stránke Európskeho týždňa odborných zručností môžete nájsť tu.

P. Ráczovej držíme palce pri reprezentácii Slovenska na európskej pôde v rámci odborného vzdelávania a prípravy a prajeme veľa úspechov na poli ambasádorstva!

Promo materiály na stiahnutie

Výhercovia minulých rokov

Výsledky súťaže 2020

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

1. Kategória

„Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“

3. Kategória

„Súťaž o najzaujímavejšie podujatie organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2020 na Slovensku“

 • 1. miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.17.novembra 2579, 02201 Čadca, s príspevkom s názvom "Moderná odborná škola v digitálnom svete"

  • Predstavenie štúdijných odborov pomocou videoprezentácie. Žiaci 9 ročníka vytvorili video prezentáciu. [link]
  • Prezentácia odborných zručností cez Etwinning. [link]
  • Zdieľanie poznatkov pri realizácií projektov Erasmus+ - 2 pedagogičky absolvovali zahraničný kurz "Projektový manažment interkulturálnych výmenných pobytov v Európe" potom svoje poznatky pretavili do prezentácie o Erasme+ a zozdielali so základnými školami.
  • Blog žiakov ku skúsenostiam s mobilitami Erasmus+. [link]
 • 2. miesto: Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2 984 01 Lučenec, s príspevkom s názvom "Deň otvorených dverí – online"

  • živé vysielanie. [link]
  • Virtuálna prehliadka školy. [link]
  • realizovanie prehliadky školy žiačkou školy, [link]
  • odovzdanie informácií a propagovanie programu o Erasmus+. [link]
 • 3. miesto: Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy, s príspevkom s názvom "Virtuálny sprievodca odborným vzdelávaním"

  • Virtuálna prehliadka školy. [link]

Výhercom srdečne gratulujeme!